2. Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Renovatie dak brandweerkazerne Hapert
Geplande renovatie van het dak van de brandweerkazerne in Hapert.

Formatie-uitbreiding buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Er is behoefte aan extra BOA-capaciteit, mede vanwege het toenemend aantal meldingen.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Renovatie dak brandweerkazerne Hapert -32 -1
A formatieuitbr.buitengewoon opsporingsambt. -35 -72 -72 -72 -72
totaal lasten veiligheid -35 -72 -72 -72 -72

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Bijdrage Veiligheidsregio 
Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin opgenomen een reguliere indexering van 4,28%, stijgt de gemeentelijke bijdrage. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar R23.025.

Opsporing en opruiming explosieven
In het kader van aanvullende onderzoeken naar niet gesprongen explosieven (NGE) bij het project GGO De Hoeve Netersel zijn extra kosten gemaakt. Deze kosten kunnen uiterlijk vóór 1 april 2024 voor 68% worden gedeclareerd bij het rijk en zullen alsdan via de meicirculaire 2024 (zie algemene dekkingsmiddelen) worden terugontvangen. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
bijdrage Veiligheidsregio s -51 -59 -71 -71 -71
onderzoek bommenregeling (decl. 68% via alg.uitkering) i -46
overige afwijkigen s 2 -1 -2 -1 4
mutaties veiligheid -95 -60 -73 -72 -67
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningverlening -79 n -79 n
handhaving -376 n -42 n -418 n
rampenbestrijding/crisisbeheersing -1.468 n -87 n -1.555 n -133 n -145 n -144 n -140 n
Totaal lasten -1.923 n -129 n -2.052 n -133 n -145 n -144 n -140 n
Baten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningsverlening 13 v 13 v
handhaving
rampenbestrijding/crisisbeheersing 76 v 76 v
Totaal baten 89 v 89 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.834 n -129 n -1.963 n -133 n -145 n -144 n -140 n
(- = nadeel en + = voordeel)