1. Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wij zijn een gemeente die dicht bij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actiever betrekken door participatie als middel in te zetten.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Algemene reserve 
De realisatie van de latende locaties Den Tref, Den Herd en voormalige praktijkschool hebben we meerjarig geherprioriteerd (zie VHROSV) en doorgeschoven naar 2026. De verkoopopbrengsten van Kloostertuin/medisch centrum worden doorgeschoven naar 2025. De beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve hebben we dienovereenkomstig meerjarig aangepast. In deze perspectiefnota is ook een voorstel opgenomen om een extra krediet van € 2.543.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt. Analoog aan eerdere voorstellen over de dekking van het gemeenschapshuis stellen wij nu ook voor om het aanvullende krediet te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve en toe te voegen aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen.

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
De realisatie van de latende locaties Den Tref, Den Herd en voormalige praktijkschool hebben we meerjarig geherprioriteerd (zie VHROSV).  Ook de verkoopopbrengsten van Kloostertuin/medisch centrum worden doorgeschoven. De beoogde toevoegingen aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen hebben we dienovereenkomstig meerjarig aangepast. Ook wordt € 2.543.000,- extra toegevoegd voor de dekking van het extra krediet voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt. Analoog aan eerdere voorstellen over de dekking van het gemeenschapshuis stellen wij voor om ook het aanvullende krediet te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve en toe te voegen aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Voorts actualisatie reserve op basis van het geactualiseerde verloop van de onderliggende investeringen. 

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
B Alg.reserve: reserve kpl gem.huis aan de Markt Den Herd -941 941
B Alg.reserve: reserve kpl gem.huis aan de Markt praktijkschool -670 670
B Alg.reserve: reserve kpl locaties MFA Hapert -251 -1.000 1.251
B Alg.reserve: toev.opbrengst verkoop oude Kloostertuin 100 -100
B Alg.reserve: toev.opbrengst verkoop Med.Centrum 151 -151
B Alg.reserve: toev.opbrengst locatie Den Tref 663 -663
B Alg.reserve: toev.opbrengst latende locatie Den Herd 892 -892
B Alg.reserve: toev.opbrengst latende locatie praktijkschool 370 -370
A Algemene reserve: reserve kpl MFA aan de Markt 2.543
A Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt -2.543
B Reserve kapitaallasten actualisatie MIP -12 -135 -87 -42 -10
B Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt 1.611 -1.611
B Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis Den Tref 1.000 -1.000
B Reserve kapitaallasten locaties MFA Hapert 251 -251
totaal lasten bestuur en ondersteuning 239 1.790 -1.001 -1.304 -10

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Lonen en salarissen inclusief raad en college / benoeming burgemeester
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R23.016) inclusief de nieuwe CAO-verhoging voor de gemeentelijke sector per 2 januari 2023. In raadsvoorstel R22.086 dat op 22 december 2022 ter besluitvorming is voorgelegd aan uw raad is opgenomen dat de incidentele kosten van de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester, geraamd op maximaal € 23.000,- als budget zullen worden opgenomen in de perspectiefnota 2023. Daarnaast stijgen de lasten met betrekking tot de raad en de commissies structureel met circa € 6.000,- vanwege lidmaatschap beroepsvereniging raadsleden, extra reis- en verblijfkosten en presentiegelden vanwege de toename van raadsinformatiebijeenkomsten.  Voorts hogere representatiekosten als gevolg van o.a. afscheid burgemeester Bosma, overlijden oud-burgemeester Maas en deelname Drakenbootfestival De Kempen.  

Raad en raadscommissies
De budgetten omtrent de presentiegelden (toename van de informatiebijeenkomsten), reis- en verblijfskosten, bijdragen, contributies en lidmaatschappen zijn structureel verhoogd.

Accountantskosten
Vanaf 2023 vallen de controlewerkzaamheden van P&O niet meer onder de GRSK, maar worden de werkzaamheden weer door de gemeente Bladel zelf uitgevoerd. Dit leidt tot additionele controlewerkzaamheden voor de accountant bij de gemeente Bladel, wat invloed heeft op de opdrachtwaarde voor de boekjaren vanaf 2023.  Zie voorts R23.029).

Representatiekosten B&W
De representatiekosten voor de burgemeester en wethouders worden in 2023 eenmalig verhoogd. 

Bijdrage MRE m.b.t. regionale opgaven
Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, de kosten van personeel stijgen door de nieuwe CAO. Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat de inwonerbijdragen voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe jaarlijks worden geïndexeerd conform een vastgestelde systematiek. Op basis van de (financiële) uitgangspunten welke door het Algemeen Bestuur vastgesteld werden is de indexering inwonerbijdrage vastgesteld op 3,56% ten opzichte van het begrotingsjaar 2023 (2022-2023 was 2,23%). Zie voorts R23.027).

Bestuursopdracht Ontwikkelstrategie
In december 2021 is de Ontwikkelstrategie de Kempen door de colleges van de vier Kempengemeenten vastgesteld. De ontwikkelstrategie is een ruimtelijke strategie op het gebied van wonen, werken en mobiliteit en legt de focus primair op de periode tot 2030. Het is een bundeling van bestaand beleid. Inmiddels is regionaal (Zuidoost-Brabant) de conclusie getrokken dat dit vanwege de schaalsprong niet genoeg is. Om richting te geven aan dat wat meer nodig is, wordt er vanuit de Metropoolregio Eindhoven gewerkt aan richtinggevende keuzes voor fysieke ontwikkelingen in de periode na 2030 in een regionale ontwikkelstrategie voor Zuidoost-Brabant. De ontwikkelstrategieën voor de Kempen en Zuidoost-Brabant richten zich op wonen, werken en mobiliteit. Die fysieke ontwikkelingen hebben een potentiële impact op de brede welvaart in de Kempen. Het onderzoek naar aanleiding van de voorliggende bestuursopdracht moet meer balans brengen in de fysieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de Kempen in de periode 2030-2040.
De totale kosten voor de uitvoering van de bestuursopdracht zijn geraamd op € 200.000,-. Het aandeel van de gemeente Bladel hierin is na de inzet van een verdeelsleutel € 56.000,-. De gemeente Eersel zal optreden als penvoerder. Dit houdt in dat de gemeente Eersel als opdrachtgever optreedt richting contractanten in het kader van de uitvoering van de bestuursopdracht. De gemaakte kosten worden direct doorbelast aan de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden.

Gemeentelijke leges rijbewijzen
De legesopbrengsten wegens rijbewijzen zullen naar verwachting in 2023 stijgen met circa € 16.000,-. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
lonen en salarissen inclusief raad en college s -100 -145 -152 -152 -152
benoemingsprocedure burgemeester i -23
raad en raadscommissies s -6 -6 -6 -6 -6
accountantskosten s -4 -4 -4 -4 -4
representatiekosten B&W s -6
bijdrage MRE m.b.t. regionale opgaven s -20 -20 -20 -20
bestuursopdracht Ontwikkelstrategie i -56
gemeentelijke leges rijbewijzen s 16
overige afwijkingen s -1 -1 -2 -1 -1
mutaties bestuur -180 -176 -184 -183 -183
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves
Algemene reserve / algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). Vanuit het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) zullen we, vooruitlopend op de liquidatie van het KBP, een winstuitkering van € 1.875.000,- ontvangen in 2023. Nadat de liquidatie definitief in 2024 heeft plaatsgevonden zullen we alsnog een aanvullende winstuitkering in 2024 tegemoet kunnen zien. De winstuitnames van de grondexploitatie en winstuitkering van het KBP worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
Actualisatie reserve op basis van het geactualiseerde verloop van de onderliggende investeringen. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt door het actualiseren van de reserve t.b.v. het gemeenschapshuis aan de Markt. Daarnaast kan € 111.000,- vrijvallen en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
alg.reserve grondexploitatie tussentijdse winstuitname i 14 98 -99
alg.reserve winstuitkering KBP i -1.875
alg.reserve vrijval landbouwgrond i -111
dekkingsreserve kpl. investeringen: actualisatie s -412 -377 -118 101 88
dekkingsreserve kpl. investeringen: vrijval landbouwgrond i 111
mutaties reserves -2.273 -279 -217 101 88
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
bestuur en ondersteuning -2.404 n -211 n -2.615 n -178 n -184 n -183 n -183 n
beheer overige gebouwen en gronden -97 n -97 n
Totaal lasten -2.501 n -211 n -2.712 n -178 n -184 n -183 n -183 n
Baten
bestuur en ondersteuning 270 v 31 v 301 v 2 v
beheer overige gebouwen en gronden 197 v 197 v
Totaal baten 467 v 31 v 498 v 2 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.034 n -180 n -2.214 n -176 n -184 n -183 n -183 n
beoogde storting in reserves -8.568 n -3.948 n -12.516 n 4.714 v -2.276 n -2.898 n -16 n
beoogde onttrekking aan reserves 10.476 v 1.914 v 12.390 v -3.203 n 1.057 v 1.694 v 94 v
Geraamd resultaat -126 n -2.214 n -2.340 n 1.335 v -1.403 n -1.387 n -105 n
(- = nadeel en + = voordeel)