3. Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Herinrichting Oude Provincialeweg
Voor de herinrichting van de Oude Provincialeweg te Hapert is in december 2022 een krediet van € 2.350.000,- beschikbaar gesteld met daarbij een bijdrage van € 750.000,- vanuit het krediet vervanging riolering 2022. Binnen deze kredietraming was rekening gehouden met twee eenvoudige tijdelijke bushalte-plaatsen aan de N284. Gelet op de aanvullende eisen van de provincie voor deze bushaltes en de benodigde aanpassingen van de verkeerslichten voor voetgangers zal het krediet worden verhoogd. Wij stellen voor om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 302.000,-.

Formatie-uitbreiding buitendienst medewerkers
Afgelopen jaren is de buitendienst afgeschaald als gevolg van natuurlijk verloop. Echter veranderd de rol van de buitendienst van een minder uitvoerend orgaan naar meer toezichthoudend (oren en ogen). De servicegedachte naar de inwoners wordt steeds belangrijker en de buitendienst ziet haar takenpakket uitbreiden en anders worden. Met de toevoeging van formatie bij de buitendienst draaien we het uitsterf-beleid terug. Elke buitendienst medewerker heeft dan een specifiek aandachtsgebied. Dit sluit ook aan met de marktontwikkelingen dat werk vaker wordt uitbesteed als regie gemeente en dat het van belang is dat uitgevoerde werkzaamheden worden gecontroleerd. 

Uitvoering Verkeersvisie Bladel 2024-2027 / Infrastructurele maatregelen centrumvisie / verkeersvisie  / gepland groot onderhoud wegen / vervanging openbare verlichting
Op basis van de financiële kaderstelling (zie 23.04421) houden we - in geval van consolidatie - rekening met een percentage voor de kapitaalmarktrente van 3,00%. In de begroting 2023 waren we nog uitgegaan van een percentage van 0,75%. Deze aanpassing brengt voor het meerjarenprogramma hogere rentelasten met zich. De kapitaallasten van de genoemde investeringen zijn op basis hiervan aangepast. Tevens worden op basis van het vigerende beleid de geplande investeringen voor 2027 toegevoegd aan de planperiode. Wij stellen voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,- voor de infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel.

Herstructurering Koolbogt Bladel
De Koolbogt is een aangewezen woonzorg zone. In deze wijk kunnen bewoners, ook ouderen en hulpbehoevenden, zo lang mogelijk thuis blijven wonen, omdat zorg dichtbij geleverd kan worden. Het openbaar domein is toegankelijk voor iedereen, met wegen zonder obstakels. En daar wringt momenteel de schoen. Momenteel sluit de inrichting van het openbaar domein namelijk niet dan wel onvoldoende aan op deze basis van de behoefte. In 2023 gaan we samen met de bewoners een plan opstellen hoe we dit sterk kunnen verbeteren. In het meerjaren investeringsprogramma (MIP) is voor de beoogde herinrichting een raming van € 1.000.000,- opgenomen voor het jaar 2023. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2023 een (voorbereidings)krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen en de resterende middelen van € 900.000,- door te schuiven naar het planjaar 2024 ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden. 

Uitvoering herinrichting N284
De gemeenten Reusel–De Mierden en Bladel werken samen met de provincie aan een nieuwe robuuste N284. De voorbereidingen zijn reeds gestart in 2019, met als resultaat een gedragen voorkeursalternatief. Daarna is gewerkt aan de verdere uitwerking van het tracé en de kruispunten. Het
nog resterende voorbereidingskrediet zal worden ingezet voor de afrekening van de door de provincie in 2021 en 2022 gemaakte kosten voor de N284 fase 2 en de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief inclusief de ruimtelijke gevolgen. Verwacht wordt dat voor deze uitwerking voor de jaren 2023 t/m 2026 jaarlijks een bedrag van € 150.000,- benodigd zal zijn. Op basis van een nieuwe herprioritering van de investeringsramingen verwachten we dat de herinrichting N284 eerst vanaf 2026 en verder uitgevoerd zal kunnen worden. Dit betekent dat een deel van de te ramen investeringsramingen buiten de huidige planperiode vallen. Voor de jaren 2027 t/m 2030 wordt een raming van € 1.150.000,- per jaar voor de uitvoering van de herinrichting N284 verwacht. Hierbij is rekening gehouden met opgenomen indexatiekosten ad € 832.000,- zoals aangegeven in raadsvoorstel R23.004 met betrekking tot het Herzien voorkeursalternatief N284. Door de herprioritering komt in de planperiode 2023 t/m 2026 per saldo een investeringsraming van € 3.414.000,- te vervallen.  

Verbreden recreatieve fietspaden Cartierheide
In 2022 is het tracé van de fietspaden bepaald en heeft de afstemming plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Het bestemmingplan is opgesteld, waarbij de bestemmingplanprocedure en het vergunningentraject in Q1/Q2 2023 doorlopen wordt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure in Q3/Q4 2023 opgestart worden. In verband hiermee wordt de voor 2022 in het MIP geraamde investering ad € 750.000,- doorgeschoven naar het dienstjaar 2023.

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Herinrichting Oude Provincialeweg -302 -8 -15 -15 -15 -14
A Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel -300 -7 -15 -15 -14 -14
A Formatieuitbreiding buitendienst medewerkers -54 -56 -56 -56 -56
B Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel 2022 8 8 8 8 8
A Uitvoering verkeersvisie 2024-2027 -1.430 -16 -47 -79 -148
A Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2024-2027 -1.502 -17 -50 -82 -155
A Vervanging openbare verlichting 2024-2027: armaturen / masten -121 -1 -4 -6 -14
A Herstructurering Koolbogt Bladel -100 -3 -5 -5 -5 -5
B Herstructurering Koolbogt Bladel 1.000 -900 16 7 -17 -16 -16
B Uitvoering herinrichting N284 350 300 1.014 1.750 -1.150 9 24 53 112 50
B Verbreden recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) -750 9 -16 -16 -15 -14
totaal lasten verkeer en vervoer -102 -600 1.014 1.750 -4.203 -30 -102 -164 -168 -378

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Wegen, straten en pleinen
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R23.016 / 23.04421)  in combinatie met een geactualiseerde tijdbesteding. Met ingang van 2023 is de verhuur van de gemeentewerf en het materieel van de buitendienst Openbare Werken, alsmede de aansturing van de buitendienstmedewerkers niet meer opgenomen in het contract van KempenPlus. 

Glaspoort, een joint venture tussen KPN en pensioenfonds ABP, heeft de wens uitgesproken om glasvezel in de kernen aan te leggen, omdat KPN de telecommunicatie-infrastructuur wil veranderen. Op termijn zullen de koperen hoofd- en huisaansluitingen overgaan naar glasvezelverbindingen. Met Glaspoort hebben we in de periode 2022-2023 een document met afspraken opgesteld over de voorbereiding, realisatie, toezicht en vergoedingen rondom de aanleg van glasvezel. Het doel is dat in 2023 binnen de komgrenzen van de 5 dorpskernen wordt gestart met de uitrol van glasvezel om alle huishoudens er op aan te sluiten. In 2023 wordt een legesopbrengst verwacht van € 107.000,-. Dit bedrag zal worden ingezet voor toezichtkosten in 2023 en 2024. Na afronding van het project zal nog een degeneratievergoeding  van circa € 163.000,- worden ontvangen. Dit bedrag zal t.z.t. middels de reguliere P&C-cyclus worden gereserveerd binnen de voorziening onderhoud wegen voor toekomstig herstel van openbaar groen en straatwerk. Daarnaast is van KempenGlas circa € 16.000,- terugontvangen wegens doorberekende juridische- en proceskosten over het jaar 2022.

Ten behoeve van een actualisatie van het huidige wegenbeheerplan 2020-2024 zal in 2023 een visuele weginspectie worden uitgevoerd met een aanvullende GIS-analyse en het opstellen en uitvoeren van een maatregelentoets en projectenplanning. Hiervoor wordt een aanvullend budget van € 25.000,- nodig geacht. Daarnaast stijgen de kosten voor het beheer, vegen van wegen en fietspaden, onkruidbehandeling wegen en beheer van het zwerfvuil op de Markt en de Sniederslaan ingaande 2023 structureel mede als gevolg van de doorwerking van hogere lonen en prijzen. In verband met recent gehouden verkeerstellingen en uit te voeren verkeersonderzoeken stijgen de advieskosten in 2023 eenmalig met € 5.000,-.

Openbare verlichting
Voor het project De Hoeve in Netersel dienen extra masten en armaturen te worden geplaatst. Daarnaast stijgen de kosten voor de openbare verlichting in verband met het opstellen van een nieuw beheerplan. 

Projecten verkeer Kempenregio
Voor het project fietsverbindingen in de Kempen wordt ingaande het jaar 2023 een jaarlijkse bijdrage geraamd van € 5.000,-. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
verrekening loonkosten openbare werken / buitendienst s 55 29 30 31 26
gemeentelijke leges kabels & leidingen s 107
toezicht kabels & leidingen s -27 -80
KempenGlas juridische en proceskosten s 16
actualisatie weginspecties s -25
onderhoud wegen: fietspaden / onkruidbehandeling / huur s -27 -14 -14 -14 -14
openbare verlichting s -30
voorbereiding projecten verkeer Kempenregio s -5 -5 -5 -5 -5
overige afwijkigen s 2 1 2 2 2
mutaties verkeer en vervoer 66 -69 13 14 9
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
infrastructuur:
beheer (schoon) -2.384 n -79 n -2.463 n -168 n -148 n -152 n -366 n
parkeren -9 n -9 n
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid -319 n -3 n -322 n 2 v 2 v 2 v 2 v
doorstroming -180 n -5 n -185 n -5 n -5 n -5 n -5 n
openbaar vervoer -51 n -51 n
Totaal lasten -2.943 n -87 n -3.030 n -171 n -151 n -155 n -369 n
Baten
infrastructuur:
beheer (schoon) 67 v 123 v 190 v
parkeren 4 v 4 v
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid 5 v 5 v
doorstroming
openbaar vervoer
Totaal baten 76 v 123 v 199 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.867 n 36 v -2.831 n -171 n -151 n -155 n -369 n
(- = nadeel en + = voordeel)