5. Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Onderwijs
De van het rijk in 2022 ontvangen specifieke uitkering voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie wordt overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het budget 2023. Dat geldt ook voor de specifieke uitkering in het kader van covid gerelateerde onderwijsvertragingen ad € 234.000,-.

De jaarlijks van de gemeente Eindhoven te ontvangen bijdrage in het kader van de RMC-wetgeving (voortijdig schoolverlaten) ad € 24.000,- wordt met ingang van 2023 gewijzigd vastgesteld tot € 12.000,-. Deze bijdrage zal worden doorbetaald aan Onderwijsstichting KempenKind. Deze doorbetaling was ingaande het jaar 2023 niet meer opgenomen in onze meerjarenbegroting. 

Voortgezet onderwijs
Actualisatie doorbetaling decentralisatie-uitkering onderwijshuisvesting aan Pius-X-college, alsmede indexering huur Sint Jansschool Casteren.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
Onderwijsvertragingen / GOA: rijksbijdrage i 298
Onderwijsvertragingen / GOA: uitvoering i -298
doordec. Pius-X College / act.huur Kerkstraat 37 s -32 -32 -32 -32 -32
mutaties onderwijs -32 -32 -32 -32 -32
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
onderwijshuisvesting -1.997 n -243 n -2.240 n -8 n -8 n -8 n -8 n
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer -316 n -316 n
leerplicht -183 n -12 n -195 n -12 n -12 n -12 n -12 n
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. -16 n -64 n -80 n
Totaal lasten -2.512 n -319 n -2.831 n -20 n -20 n -20 n -20 n
Baten
onderwijshuisvesting 269 v 234 v 503 v
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer
leerplicht 24 v -12 n 12 v -12 n -12 n -12 n -12 n
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. 2 v 64 v 66 v
Totaal baten 295 v 286 v 581 v -12 n -12 n -12 n -12 n
Geraamd saldo van baten en lasten -2.217 n -33 n -2.250 n -32 n -32 n -32 n -32 n
(- = nadeel en + = voordeel)