I. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Mutaties baten en lasten

Terug naar navigatie - Mutaties baten en lasten

Onderstaand worden de mutaties van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden:

taakvelden (bedragen x € 1,0) 2023 2024 2025 2026 2027
0.1 Bestuur (169.575) (141.377) -149.505 -148.843 -148.843
0.10 Reserves (2.033.769) 1.511.036 -1.218.767 -1.203.649 78.244
0.2 Burgerzaken (9.686) (34.337) -34.337 -34.337 -34.337
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Ondersteuning organisatie (9.909) (397.754) -263.392 -274.731 -279.079
0.5 Treasury (75.257) (100.897) -151.000 -149.927 -135.311
0.61 OZB woningen (75.000) 189.320 190.697 192.619 193.075
0.62 OZB niet-woningen (46.996) 115.679 117.409 162.349 191.919
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 936.717 2.358.031 2.284.791 2.388.990 2.072.670
0.8 Overige baten en lasten 1.715.286 1.640.317 875.591 959.035 942.759
0.9 Vennootschapsbelasting (149.817)
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer (49.250) (56.732) -68.943 -68.484 -64.244
1.2 Openbare orde en Veiligheid (79.973) (75.785) -75.785 -75.785 -75.785
2.1 Verkeer, wegen en water 36.281 (170.932) -151.504 -155.311 -369.189
3.1 Economische ontwikkeling 4.280 7.500 7.500 7.500 7.500
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.875.000
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 41.167 55.344 55.344 55.344 55.344
3.4 Economische promotie 17.862 (2.768) -2.768 -2.768 3.232
4.2 Onderwijshuisvesting (8.530) (8.429) -8.429 -8.429 -8.429
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (23.600) (23.600) -23.600 -23.600 -23.600
5.1 Sportbeleid en activering 108.863 50.284 -999.592 -225.000 -225.000
5.2 Sportaccommodaties (213.604) (288.962) -92.255 -56.216 -33.645
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (914) (914) -914 -2.326 -914
5.5. Cultureel erfgoed 1.042 1.978 2.781 1.507 5.617
5.6 Media (10.332) 168 -3.296 46 754
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (224.106) (286.737) -361.150 -431.802 -500.381
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (418.066) (859.452) -941.631 -938.975 -914.713
6.2 Wijkteams (136.608) (149.331) -149.366 -149.331 -148.976
6.3 Inkomensregelingen (362.293) (450.293) -537.293 -535.273 -527.293
6.4 Begeleide participatie (1.058.304) (958.570) -901.570 -193.570 -51.570
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (214.993) (84.993) -84.993 -84.993 -84.993
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (195.000) (255.000) -215.000 -218.000 -215.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (9.000) 367.000 367.000 367.000 367.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 15.516 15.516 15.516 15.516 15.516
7.1 Volksgezondheid (72.159) (86.526) -85.914 -86.487 -101.179
7.2 Riolering 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer (141.436) (289.420) -289.420 -346.124 -346.124
8.1 Ruimtelijke Ordening (55.414) (92.211) -95.013 -96.731 -104.984
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (180.101) (1.988.880) 1.056.033 1.315.455 53.748
8.3 Wonen en bouwen (29.090) 25.368 25.368 25.368 18.828
(- = nadeel en + = voordeel) (1.300.768) (466.359) -1.907.407 -19.963 -387.383