4. Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

De coronacrisis kent grote economische en maatschappelijke gevolgen. Desondanks toont de Brainportregio haar veerkracht en is het inmiddels de belangrijkste pijler waarop de hoop van het herstel van de Nederlandse economie is gevestigd. De lessen die we uit andere crisissen hebben geleerd, bindt ons wederom als regio: nauw samenwerken en innoveren!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Verrekening loonkosten
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling  (zie R23.016 / 23.04421)  in combinatie met een geactualiseerde tijdbesteding. 

Centrummanagement Bladel
De afgelopen vijf jaar is onder de vlag van Centrummanagement Bladel (CM) door De Ondernemersvereniging Bladel (OVB), de Vereniging van Vastgoedeigenaren (VvE) en ons als gemeente verder samengewerkt aan de versterking van het centrum van Bladel. Vorig jaar is het vraagstuk of we CM voort willen zetten actueel geworden, omdat op 31 december 2022 de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Verordeningen na een periode van 5 jaar afliepen. Met de BIZ-belasting wordt het CM gefinancierd. De besturen van OVB en de VvE hebben aangegeven de samenwerking, in de vorm van CM, wederom voor vijf jaar voort te willen zetten. Zij willen hierbij nogmaals gebruikmaken van het instrument BIZ-belasting om de activiteiten van het CM te financieren. 
De besturen van de OVB en de VvE hebben tevens uitgesproken de huidige constructie van 2 BlZ-verordeningen (1 voor vastgoedeigenaren en 1 voor gebruikers), voor hetzelfde BIZ-gebied als dat de afgelopen vijf jaar is gehanteerd, te willen handhaven. Ter ondersteuning van de inhoudelijke koers voor het Centrummanagement Bladel voor de komende vijf jaar is besloten om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Centrum Management Bladel met ingang van het jaar 2023  te verhogen met ca € 18.000,-  (zie R22.073).

Samenwerking toerisme
In 2022 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Visit Bladel Reusel-De Mierden, de gemeente Bladel en de gemeente Reusel-De Mierden. Uit een in 2022 tussentijds gehouden evaluatie is voorts gebleken dat de huidige bijdrage van beide gemeenten niet toereikend was om de gestelde ambities en de daarbij behorende taken waar te maken. Op basis van een actualisatie van de begrotingscijfers 2022 en 2023 van Visit is besloten om de huidige (totale) bijdrage te verhogen voor de jaren 2022 en 2023. Deze verhoging wordt op basis van inwoneraantal tussen beide gemeenten verdeeld. Dat komt neer op ca € 10.000,- voor de gemeente Bladel (61%). De extra bijdrage 2022 voor Bladel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2022. 

Metropoolregio Eindhoven
De gemeentelijke bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven met betrekking tot Brainport Development en het Stimuleringsfonds daalt met ingang van 2024 met € 14.000,- op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de Metropoolregio Eindhoven (Zie voorts  R23.027).

Stimulering werkgelegenheid
In verband met de opheffing/liquidatie van de Stichting het Huis van de Brabantse Kempen in 2022 komt de in de meerjarenraming opgenomen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 1,50 per inwoner, alsmede de jaarlijkse bijdrage voor de programmamanager SMR (ondersteuning industriële ontwikkeling de Kempen) met ingang van 2023 te vervallen. 

Kempisch Bedrijvenpark
Op basis van de jaarstukken 2022 wordt door het KBP een winstuitkering gedaan van € 1.875.000,- per gemeente. Dit bedrag voldoet aan de richtlijnen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld t.a.v. vrij uitkeerbaar vermogen. In artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wanneer en op welke wijze de gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven. Hierin is in artikel 37 opgenomen dat de regeling een looptijd heeft tot 1 januari 2024 of tot zoveel eerder nadat 90% van de binnen het bedrijvenpark door of namens het Algemeen Bestuur vervaardigde uitgeefbare grond is verkocht aan derden én door het Algemeen Bestuur is ingestemd met de uitgangspunten, de organisatorische vormgeving en de financiering betreffende het parkmanagement. 
Het bestuur van KBP is op dit moment voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een liquidatieplan per 31 december 2023. Nadat de liquidatie definitief in 2024 heeft plaatsgevonden zullen we alsnog een aanvullende winstuitkering in 2024 tegemoet kunnen zien. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
verrekening loonkosten ruimte s 50 25 25 25 25
bijdrage Centrummanagement Bladel s -19 -18 -18 -18 -18
uitvoering KIA (onderst. Industriele ontwikkeling Kempen) s 10 10 10 10 10
bijdrage Visit Bladel- Reusel- de Mierden s -10
bijdrage Metropoolregio Eindhoven s 14 14 14 14
bijdrage Huis Brabantse Kempen s 31 31 31 31 31
Kempisch bedrijvenpark: winstuitkering i 1.875
overige afwijkingen s 2 -1 -1 -1 5
mutaties economie 1.939 61 61 61 67
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering -79 n -21 n -100 n -21 n -21 n -21 n -21 n
regionale samenwerking -54 n -10 n -64 n
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP)
overige infrastructuur -1 n -1 n
organisatie:
werkgelegenheid -174 n 41 v -133 n 55 v 55 v 55 v 55 v
overleg/ beheer/ samenwerking -239 n 4 v -235 n 8 v 8 v 8 v 8 v
promotie -129 n 28 v -101 n -3 n -3 n -3 n 3 v
Totaal lasten -676 n 42 v -634 n 39 v 39 v 39 v 45 v
Baten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering 75 v 21 v 96 v 21 v 21 v 21 v 21 v
regionale samenwerking
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) 1.875 v 1.875 v
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg/ beheer/ samenwerking 11 v 11 v
promotie 1.380 v 1.380 v
Totaal baten 1.466 v 1.896 v 3.362 v 21 v 21 v 21 v 21 v
Geraamd saldo van baten en lasten 790 v 1.938 v 2.728 v 60 v 60 v 60 v 66 v
(- = nadeel en + = voordeel)