9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.
Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Anticiperende verwervingen
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de grondnota 2019 met betrekking tot grondaankopen:

  • Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zonder voorafgaande instemming van de raad.
  • Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Voor 2024 wordt dit krediet wederom vastgesteld op € 2.000.000,-.
  • Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad.
  • Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheidsberekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatierapport.

Startersleningen
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt vertrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaalt de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie. Voor 2024 wordt, evenals als vorige jaren, een krediet opgenomen van € 375.000,-.

Ontwikkeling latende locaties
De realisatie van de latende locaties Den Tref, Den Herd en praktijkschool hebben we geherprioriteerd. Ook de verkoopopbrengst van Kloostertuin / medisch centrum in Hapert hebben we twee jaren doorgeschoven. De hiermee gepaard gaande opbrengsten hebben we dienovereenkomstig doorgeschoven.

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Anticiperende verwervingen -2.000 -60 -60 -60 -60
A Startersleningen -375 -11 -11 -11 -11
B Ontwikkeling latende locatie Den Tref -663 663
B Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum -251 251
B Ontwikkeling locatie Den Herd -891 891
B Ontwikkeling locatie Praktijkschool -370 370
totaal lasten VHROSV -2.375 -251 -1.995 843 1.190 -71

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Lonen en salarissen
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R23.016 / 23.04421)  inclusief de nieuwe CAO-verhoging voor de gemeentelijke sector per 2 januari 2023 en geactualiseerde tijdbesteding. 

Ruimtelijke ordening / dwangsommen
De lasten dalen per saldo in 2023 als gevolg van enerzijds de opbrengsten van een tweetal verbeurde dwangsommen en anderzijds hogere kosten wegens inhuur personeel voor de begeleiding van het veegplan 3e herziening Buitengebied.

Uitvoering Wet goed verhuurderschap
De wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moet de gemeente verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de wet de mogelijkheid toe om de verhuur van huisvesting vergunningplichtig te maken en er wordt extra bescherming voor arbeidsmigranten afgedwongen. Voor de implementatie van deze wet hebben we via de algemene uitkering (decembercirculaire) compensatie ontvangen, welke we afzonderen voor de uitvoering van de wet.

Volkshuisvesting    
De ontwikkeling van woningbouw is een zeer actueel thema binnen de gemeente Bladel. De gemeente heeft de ambitie om het aantal woningen in de komende 20 jaar fors te laten groeien als onderdeel van de schaalsprong in de MRE-regio. Daarnaast gaat het om onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. In 2022 zijn al verschillende stappen genomen om toe te werken naar een integrale aanpak woningbouw. Middels de projectopdracht ‘Bladelse aanpak woningbouw’ wordt beschreven hoe we tot een integraal woonbeleid komen waarin het vraagstuk van de schaalsprong is meegenomen. Voor het uitvoeren van een onderzoek en opstellen van een visie over woninguitbreidingen wordt voorgesteld een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen. 

Grondexploitaties
Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2023 als gevolg van deze actualisatie meer verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bouwactiviteiten van het plan Lange Trekken vertraagd worden door het lopende beroep bij de Raad van State. Pro saldo kan er gedurende de planperiode door de bijgestelde kostenbegrotingen € 14.000,- minder tussentijds winst genomen worden.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
verbeurde dwangsommen s 20
verrekening / bijstelling loonkosten s 102 68 74 87 79
advieskosten ruimtelijke ordening s -45
onderhoudscontracten o.b.v. MJOP 2023-2032 s -2 -7 -10 -8 -13
uitvoering Wet Goed Verhuurderschap s -22 -22 -22 -22 -22
projectkosten Bladelse aanpak woningbouw i -50
grondexploitatie: bouw- en woonrijp maken s 1.375 -1.217 1.605 -1.391 -61
grondexploitatie: voorziening tekorten s 26
grondexploitatie: verkopen s -6.249 6.451 374 27 11
grondexploitatie: onderhanden werken s 4.872 -5.236 -2.005 1.362 48
grondexploitatie: tussentijdse winstuitname i -14 -98 99
overige afwijkingen s 1 2 -1 -3
mutaties VHROSV -13 -60 143 54 39
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
bebouwd:
wonen -1.389 n 18 v -1.371 n 11 v 11 v 11 v 5 v
grondexploitaties -2.843 n 1.462 v -1.381 n -1.170 n 1.660 v -1.325 n 5 v
overig gebruik ruimte -1.181 n -122 n -1.303 n -89 n -92 n -94 n -102 n
onbebouwd:
cultuurlandschap -1.007 n -1.007 n
natuur/ water
Totaal lasten -6.420 n 1.358 v -5.062 n -1.248 n 1.579 v -1.408 n -92 n
Baten
bebouwd:
wonen 1.402 v 1.402 v
grondexploitaties 3.063 v -1.642 n 1.421 v -807 n -593 n 2.652 v 60 v
overig gebruik ruimte 176 v 20 v 196 v
onbebouwd:
cultuurlandschap 380 v 380 v
natuur/ water
Totaal baten 5.021 v -1.622 n 3.399 v -807 n -593 n 2.652 v 60 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.399 n -264 n -1.663 n -2.055 n 986 v 1.244 v -32 n
(- = nadeel en + = voordeel)