Onderhoud kapitaalgoederen

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen

Binnen de voorziening onderhoud wegen is een structurele raming van € 193.000,- opgenomen ten behoeve van gesloten verhardingen (asfalteringen). Voor de uitvoering van het asfaltprogramma 2023 wordt een aanvullend budget van € 200.000,- nodig geacht. De asfaltprijzen zijn de afgelopen periode enorm gestegen en daarnaast lopen we ook achter op het onderhoud bij asfaltverhardingen. Dit jaar zal meer onderhoud worden gepleegd omdat sommige wegen in de verkeersvisie pas over bv. 5 jaar op de planning staan. Op deze wegen passen we dan ook een levensduur verlengende maatregel toe zoals het plaatselijk repareren en het aanbrengen van slijtlagen. 

Tijdens diverse werkzaamheden aan en rondom de Kranenberg, heeft er een verzwakking plaatsgevonden van de bermen/kantopsluiting van de kasseienweg. Dit is gebeurd door werkzaamheden aan kabels en leidingen en het planten van de nieuwe bomenrij. Hierdoor is de betonband wat verzakt en hebben we bij een opname geconstateerd dat de rabbatstrook begint te verzakken. Besloten is om hier een nieuwe kantopsluiting te maken in de vorm van een machinaal getrokken betonband en de werkzaamheden te laten samenvallen met de reconstructie op en aan de Hoeve te Netersel. De totale kosten voor deze werkzaamheden worden geraamd op circa € 202.000,-. Daarnaast is dit jaar sprake van extra kosten ad € 108.000,- voor het leggen van grasbetontegels op diverse locaties in onze gemeente (Troprijt richting camping Achterste Hoef en op de Castersedijk, komende vanaf de N284 tot de Molenweg aan de zijde van het fietspad). Deze totale extra kosten ad € 310.000,- zullen voor een bedrag van € 100.000,- ten laste van het krediet GGO wegen 2023 en voor € 50.000,- ten laste van het bij de jaarrekening 2022 overgehevelde budget voor onderhoud wegen. Het per saldo resterende bedrag ad € 160.000,- zal ten laste van de voorziening onderhoud wegen worden gebracht. De totale extra kosten zoals hiervoor aangegeven ad € 360.000,- kunnen worden opgevangen binnen de voorziening onderhoud wegen welke per 31-12-2022 nog een saldo had van € 521.000,-.