7. Sociaal domein

Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als volwaardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Maatschappelijk effect:
Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.
Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de participatiewet, WMO en Jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere vrijwilligersorganisaties, de jeugdcoach, mantelzorgondersteuner en ouderenconsulent. Daarnaast hebben we een subsidie jaarprogramma. 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Gemeenschapshuis aan de Markt
Op 7 december 2022 hebben wij uw raad meegedeeld dat wij bij de PPN 2023 een aanvullend kredietvoorstel zullen doen om de ambitie uit het raadsprogramma voor realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt (volgens ontwerp en programma van december 2021) -alsnog- te kunnen realiseren.

Op 10 februari 2022 heeft uw raad het definitieve krediet beschikbaar gesteld voor het Gemeenschapshuis aan de Markt. Dit krediet was gebaseerd op een raming van de totale stichtingskosten, inclusief bouwkosten, van februari 2021. Dit krediet is vervolgens het taakstellend kader geweest voor een (aanbestedings)procedure voor de selectie van een aannemer. De inschrijving (van potentieel geïnteresseerde aannemers) eindigde op 14 maart 2022. Toen op 24 februari 2022 Rusland Oekraïne binnenviel had dat grote gevolgen voor de (bouw)grondstoffen- en energiemarkt met als gevolg -voor het project Gemeenschapshuis aan de Markt- twee weken later nul geldige inschrijvingen onder de oorspronkelijke bouwkostenraming (van € 12.250.000,-). In vervolg hierop is met Moeskops’ Bouwbedrijf een onderhandelings- en optimalisatieprocedure opgestart met een uiteindelijke aanbieding die, nog steeds, substantieel boven de oorspronkelijke bouwkostenraming lag. Het verschil tussen de oorspronkelijke raming (waarop het krediet was gebaseerd) en de aanbieding bedraagt, ondanks optimaliseringen, € 2,95 mio (€ 15,45 mio -/- € 12,50 mio). Gerelateerd aan de totale stichtingskosten is dat een stijging van +15%. 

De range aan bouwkostenstijgingen over verschillende projecten in Nederland over de periode februari 2021 (calculatie) tot en met december 2022 (gunning Moeskops’ Bouwbedrijf) bedraagt tussen de 10% en 40% (40% voor bijvoorbeeld het Integraal congrescentrum in Eindhoven, ED 15 dec 2022). Hier kan eigenlijk geen éénduidig gemiddelde voor worden toegepast omdat de stijging (per project) zeer sterk wordt bepaald door de hoogte en verhouding binnen het te realiseren project, van materiaalkosten (staal, hout, isolatiemateriaal), arbeid, risico’s en potentiële inschrijvers (op de markt). Zo kent het Gemeenschapshuis aan de Markt veel duurzaamheidsmaatregelen met een WKO-installatie van € 1 miljoen als duurste onderdeel. Deze duurzaamheidsproducten zijn sinds februari 2022 uitzonderlijk gestegen vanwege de wereldwijde vraag naar deze producten als gevolg van de energiecrisis. Ook de kosten van arbeid zijn, onder andere als gevolg van inflatiecompensatie maar ook door het gebrek aan vakmensen, in een korte periode fors gestegen. 
Toch is er wel een gemiddelde als referentie voor de stijging van de bouwkosten. Dat is de BouwkostenData(BDB)-index samengesteld uit materiaalkosten en arbeid. Die index is over de periode van februari 2021 tot en met november 2022 (6 december gunning) gestegen met + 13,69%. Het gemiddelde aan materiaalkostenstijging bedroeg over die periode + 20,43%. Die van arbeid + 4,08% maar daar zijn de cao-afspraken voor 2023 voor de verschillende (bouw)sectoren nog niet in verwerkt. Voor bouw en infra is een loonstijging per 1-1-2023 van + 5% overeengekomen (met allerlei aanvullende cao-afspraken betekent dat voor een werkgever afhankelijk van zijn personeelssamenstelling + 5% tot + 7,5% vanaf 1-1-2023). 

Bij gunning op 6 december 2022 heeft ons college vanwege het grote maatschappelijke belang van realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt (ook voor de Centrumontwikkeling in de kern Bladel) besloten om binnen het totale krediet (nog) te gunnen met binnen de totale stichtingskosten(-dekking) een beroep op de reserveringen voor Interieur en inventaris en de post Onvoorzien/Herinrichting van de openbare ruimte. 

Via de perspectiefnota 2023 vragen wij uw raad nu vanwege de gestegen bouwkosten om een aanvullend krediet. Niet ter dekking van de bouwkosten (de opdracht is immers binnen het krediet gegund) maar voor Interieur en Inventaris en de post Onvoorzien/Herinrichting openbare ruimte. Deze aanvullende kredietaanvraag van € 2.542.500,- is dan ook geen percentage -als gemiddelde- van gestegen bouwkosten maar onderbouwd met specifieke offertes voor Interieur en Inventaris (ter inzage) en een forfaitair percentage van de oorspronkelijke stichtingskosten aan (resterend) Onvoorzien/Herinrichting van de openbare ruimte. Omdat het ontwerptraject voor herinrichting van de openbare ruimte, met onder andere een intensieve dialoog met omwonenden en bedrijven, nog moet worden opgestart is hiervoor nog geen onderbouwing met een offerte mogelijk. 

Deze extra kredietaanvraag verhoudt zich als een percentage van + 13 % ten opzichte van de oorspronkelijk geraamde stichtingskosten voor het Gemeenschapshuis aan de Markt. De BDB-index voor bouwkostenstijgingen bedraagt over de periode van de oorspronkelijke calculatie (kredietaanvraag) tot nu (januari 2023) + 14,45 %. Met de aanvullende kredietaanvraag aan uw raad voor het Gemeenschapshuis aan de Markt blijven wij dus onder de gemiddelde bouwkostenstijging over die periode.

Formatie-uitbreiding begeleiding nieuwkomers
We zien in Nederland een toenemende migratiestroom op gang komen als gevolg van mondiale ontwikkelingen waaronder de oorlog in Oekraïne. Ook de invoering van de zgn. Spreidingswet heeft zijn weerslag op de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente krijgt hiermee een wettelijke taak om opvanglocaties beschikbaar te stellen voor asielzoekers. De opvang van asielzoekers, statushouders en ontheemden vergt daarom een steeds grotere inzet van de gemeente(n). Meerdere beleidsterreinen zijn hierbij betrokken, Voor een betere dienstverlening, borging en overzicht is een centrale lokale functionaris wenselijk.

MFA De Poel / D'n Anloop / voormalige gemeentewerf
Op basis van de financiële kaderstelling (23.04421) houden we - in geval van consolidatie - rekening met een percentage voor de kapitaalmarktrente van 3,00%. In de begroting 2023 waren we nog uitgegaan van een percentage van 0,75%. Deze aanpassing brengt voor het meerjarenprogramma hogere rentelasten met zich. De kapitaallasten van de genoemde investeringen zijn op basis hiervan aangepast. 

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Gemeenschapshuis aan de Markt aanvulling -2.543 -89 -175 -172 -169 -166
A formatieuitbreiding begeleiding nieuwkomers -45 -57 -57 -57 -57
A MFA De Poel Netersel: verduurzaming -1 -1
A MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming -1 -1
A Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak -2 -2 -1 -1
totaal lasten sociaal domein -2.543 -134 -234 -231 -229 -226

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Lonen en salarissen
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R23.016 / 23.04421)  inclusief de nieuwe CAO-verhoging voor de gemeentelijke sector per 2 januari 2023.

Doorbelasting kosten Maatschappelijke Dienstverlening (MD)
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden van de afdeling MD hebben directe relatie met externe klanten. Dit samenwerkingsonderdeel is als directe kosten toegerekend aan de verschillende taakvelden, omdat ze volledig gericht zijn op de externe klant. De afdeling MD geeft namens de gemeente uitvoering aan de Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Wvggz en meldpunt zorgwekkend gedrag. De bedrijfsvoeringskosten van het onderdeel MD stijgen op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de GRSK met de aangegeven bedragen. Dit wordt veroorzaakt doordat de formatie voor kwaliteit en front-office Wmo is uitgebreid om de toename van het aantal meldingen/aanvragen tijdig te kunnen toetsen. Vanaf 2024 en verder is er daarna sprake van een stijging door doorwerking van de gekozen verdeelsleutels in combinatie met reguliere indexatie van lonen en prijzen.

Hoewel de ontwerpbegroting buitenproportionele kostenstijgingen zien hebben wij uw raad voorgesteld om wel een zienswijze voor te leggen over de ontwerpbegroting 2024 van de GRSK. In deze ontwerpbegroting is ook rekening gehouden met de financiële gevolgen van de implementatie voor Opnieuw Verbinden.

Minimabeleid
Bij besluit van 2 februari 2023 heeft uw raad de (R22.088) "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen" vastgesteld. Door de hierin opgenomen verhoging van de vermogensnorm verwachten we dat meer aanvragers in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Kwartiermaker nieuwkomers
Met de aanstaande komst van de Spreidingswet is Brabant al gaan anticiperen en houdt de Veiligheidsregio op met de opvang te regelen. Er wordt gewerkt aan een structuur om het allemaal af te stemmen in de regio en met de provincie. De secretarissen (ZO-Brabant en Kempen) kunnen het er ook niet meer bij blijven doen. Daarom hebben we met de Kempengemeenten afgesproken dat we allemaal € 1,- per inwoner bijdragen voor een regionale kwartiermaker/coördinator.

Kinderopvang / ouderenbeleid
Op basis van de met de GGD gesloten Samenwerkingsovereenkomst Toezicht Kinderopvang 2023 stijgen de kosten. Deze kostenstijging is voornamelijk het gevolg van stijgende loonkosten, maar ook vanwege extra ingeschreven opvanghouders waardoor er ook meer inspecties zullen gaan plaatsvinden. De lasten van het ouderenbeleid stijgen in 2023 vanwege verhoging van huren en servicekosten met betrekking tot de gehuurde panden Den Bogerd en Kloostertuin.

Mantelzorgondersteuning
In 2021 is een subsidieaanvraag bij ZonMw voor een pilot wijk ggz-er toegekend. Deze pilot doen we samen met de Kempengemeenten, Bladel, Eersel en Bergeijk. De pilotperiode was oorspronkelijk van april 2022 t/m december 2022 maar is met 3 maanden verlengd, omdat er vertraging was met de invulling van de vacature. Het aantal inwoners waarbij sprake is van verward en onbegrepen gedrag neemt toe en vraagt, gezien de complexiteit, om de inzet van een sleutelfiguur die een spilfunctie heeft tussen zorg- en veiligheidspartijen en de betreffende inwoners en hun omgeving. Als gevolg van de vermaatschappelijking in de zorg moeten inwoners met een zorgvraag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor personen met verward of onbegrepen gedrag (bijvoorbeeld mensen met psychische problematiek, dementie, maar ook mensen die als gevolg van middelengebruik overlast gevend gedrag vertonen). Voor een aantal van hen wordt de problematiek zodanig veelomvattend en complex dat geen adequaat hulpaanbod kan worden gerealiseerd. Er is sprake van overlast en een voortdurend hoge claim op zorg. Ook vanuit de veiligheidshoek krijgt met name de politie hiermee in toenemende mate te maken. Landelijk is de wijk GGD’er/wijk ggz-er (dit is inhoudelijk eenzelfde functie) geïntroduceerd. Deze functie voorziet erin dat juist voor deze doelgroepen de zorg beter kan worden gecoördineerd.

De in februari 2023 uitgevoerde evaluatie laat een zeer positief beeld zien van de pilot wijk ggz-er waarbij alle betrokken partijen/partners pleiten voor een structurele inbedding. De GGzE is daarbij de enige organisatie die beide functies (rollen) van wijk ggz-er en kwartiermaker ggz in één functie kan uitvoeren. Aangezien we een combinatiefunctie willen maken van wijk ggz-er met de kwartiermaker is het logisch om dit via dezelfde weg te financieren. De kwartiermaker wordt via een subsidie gefinancierd, een aanvullende subsidieaanvraag is de grondslag voor betaling van de wijk ggz-er voor de rest van 2023. Een verdeling naar rato inwoners betekent voor onze gemeente 28,5% van het totale bedrag ofwel € 31.000,- per jaar. De kosten voor de afrekening van de pilot Wijk-GGZ tot 1 april 2023 bedragen nog circa € 6.000,-.   

MFA Hart van Hapert / gemeenschapshuis aan de Markt
In afwachting van een definitieve exploitatiebegroting 2023 worden de exploitatielasten voor het jaar 2023 geraamd (elektriciteitsverbruik, verzekeringen, onderhoud en onderhoudscontracten en overige kosten). De kosten van de onderhoudscontracten bedragen structureel € 18.000,-. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MJOP) is de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening MFA Hart van Hapert becijferd op € 56.000,-. De exploitatielasten voor het gemeenschapshuis aan de Markt te Bladel worden voor het jaar 2023 vooralsnog geraamd op circa € 43.000,-. 

BUIG-uitkeringen (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) / participatie 
Gemeenten ontvangen van het Ministerie van SZW jaarlijks een budget om daaruit de kosten van uitkeringen mee te kunnen betalen, dit is het BUIG budget. In principe moeten gemeenten zich redden met dit toegekend budget, overschotten mag de gemeente houden en tekorten moeten - in beginsel - uit eigen middelen worden aangezuiverd. De financiering van de inkomensvoorzieningen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-starters door het rijk worden voor het overgrote deel bekostigd op basis van het historisch model. Dat betekent dat telkens de situatie van twee jaar geleden bepalend is voor de vaststelling van het budget (t-2). De hoogte van de (voorlopige) BUIG-uitkering 2023 is in september 2022 vastgesteld. Op basis hiervan ontvangen we meer uitkering van het rijk. Inkomensbeleid en armoedebestrijding staan momenteel hoog op de politieke agenda van het rijk, onder andere vanwege de hoge inflatie. Het kabinet heeft mede in dat kader op 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10,15%, waarvan 2,10% reguliere indexatie en 8,05% een bijzondere verhoging, verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de uitkeringsbedragen. Via het BUIG-budget worden we gecompenseerd voor deze verhoging. 

Het “voorspellen” van ontwikkelingen is, gezien de actuele politieke en economische situatie in de wereld, zeer lastig. Zowel de omvang van de instroom van nieuwe klanten in de Participatiewet als de omvang van uitstroom van bestaande klanten wordt bepaald door diverse factoren. De ontwikkeling van de economie als geheel en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt, alsmede het beroep op de Participatiewet blijven moeilijk te prognosticeren. Verder is het aantal statushouders dat een beroep gaat doen op de Participatiewet een onzekere factor. Deze factoren zullen echter zeker invloed hebben op het aantal aanvragen en uitkeringen Participatiewet / Bbz gedurende 2023.

Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren relevant. Naast de ontwikkeling op de arbeidsmarkt die leidt tot een beroep op de Participatiewet, is er sprake van instroom in de Participatiewet van statushouders die gehuisvest worden in onze gemeente. De ervaring leert dat de meeste statushouders een beroep moeten doen op de Participatiewet en ook meer en langer begeleiding nodig hebben. Met name door de krapte op de woningmarkt is het voor de gemeente moeilijker geworden om statushouders te huisvesten. Hoewel de taakstelling voor gemeenten ten aanzien van huisvesting van statushouders een gegeven is, is het onzeker op welke termijn we deze taakstelling kunnen realiseren en welk effect dat heeft op het beroep op de Participatiewet. Het betreft hier een autonome ontwikkeling waarop KempenPlus geen invloed heeft.

Opvang OekraÏners
Het rijk heeft in het tweede kwartaal van 2022 een regeling ingevoerd om de ontheemden uit Oekraïne te voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) of particuliere opvang Oekraïners (POO). In het afgelopen jaar heeft het rijk de regeling een aantal keren aangepast en de laatste wijziging heeft op 1 februari 2023 plaatsgevonden. De tijdelijke bescherming van de Oekraïners vanuit de EU geldt tot maart 2024 met een mogelijkheid voor een verlenging van een jaar en na afloop van de tijdelijke bescherming zal de regeling nog maximaal een jaar doorlopen. De regeling is nu meer in lijn van het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. We gaan vooralsnog uit van een budgettair neutrale uitvoering van het opvangen van de ontheemden.

Doorbelasting kosten KempenPlus
De kosten van KempenPlus zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2024 (zie R23.043). Op basis hiervan stijgen de lasten voor 2023 en verder exceptioneel. Deze stijgingen worden veroorzaakt door de doorwerking van de loonontwikkeling van de doelgroep (aanpassing minimumloon met ca 10%), de loonstijgingen van de ambtenaren op basis van het nieuwe CAO (dit leidt tot een gemiddelde loonsverhoging van circa 9%), extra prijsstijgingen voor energielasten en de prijsontwikkeling van 5,9% voor 2024 in combinatie met de geactualiseerde verdeelsleutels. Ook de omzet is aanzienlijk neerwaarts bijgesteld voor de jaren tot en met 2025. Omzetten van Groen worden voortaan geraamd tegen marktconforme prijzen. Daarnaast worden extra kosten geraamd voor de uitvoering van de Wet inburgering. Het bestuur van KempenPlus heeft een addendum toegevoegd aan de ontwerpbegroting , welke integraal onderdeel uitmaakt van de ontwerpbegroting. Pro saldo stijgen de kosten hierdoor met € 1.496.000,- in 2023 aflopend naar € 846.000,- in 2027. De kanttekening die wij hierbij maken is dat we hopen en verwachten dat we voor de Wsw-ers nog extra compensatie van het rijk ontvangen voor de hogere loonkosten. Dat weten we eerst bij de komende meicirculaire.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Afdeling MD van de GRSK geeft namens de Kempengemeenten dagelijks uitvoering aan een groot pakket van taken; dit vindt steeds in nauwe samenwerking met de Kempengemeenten plaats. Landelijk en ook Kempisch zijn verschillende acties ingezet om grip te krijgen op de financiële impact voor gemeenten. Het doel van de Wmo is om inwoners te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. We zijn blijven werken vanuit het volgende principe: inwoners hebben de verantwoordelijkheid om ondersteuning zelf, met het sociale netwerk of met voorliggende voorzieningen te regelen. Als deze mogelijkheden er niet of onvoldoende zijn, dan wordt pas bekeken welke maatwerkvoorziening(en) op grond van de Wmo passend en adequaat is (zijn).

Samen met aanbieders zijn de Kempengemeenten, gemeente Best en gemeente Veldhoven in overleg over maatregelen om de wachtlijsten bij aanbieders te reduceren. Een aantal oplossingen zijn in concept geformuleerd. Doel van deze oplossingen is een strakkere uitvoering, zodat zoveel mogelijk cliënten geholpen kunnen worden die hulp bij het huishouden echt nodig hebben. Een strakkere uitvoering is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zullen de oplossingen, na bestuurlijke sondering en overleg met de lokale adviesraden, met de aanbieders goed uitgewerkt moeten worden. Daarbij blijven zelfredzaamheid en/of ondersteuning vanuit het netwerk uitgangspunten die niet losgelaten worden. Bij deze manier van werken zullen gemeenten vanaf waarschijnlijk 1 januari 2025 weer gesteund worden door de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage voor hulp bij het huishouden. Een inkomensafhankelijke bijdrage is noodzakelijk om de aanzuigende werking van de huishoudelijke hulp te remmen en de (financiële) druk op Wmo-voorzieningen in brede zin te verminderen. Zo blijven zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo beschikbaar. Bij de invoering van het abonnementstarief in 2019 werden middelen toegevoegd aan het gemeentefonds als compensatie voor de aanzuigende werking. Het rijk heeft nu aangekondigd om deze compensatie bij de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer uit te nemen uit het gemeentefonds. 

In de begroting is zowel huishoudelijke hulp ZIN als huishoudelijke hulp Pgb opgenomen. Het aantal unieke cliënten ZIN is in 2022 gestegen (+3,9%). De groei blijkt wel lager dan voorgaande jaren (+8,3% 2021; +11% 2020). Per 1 maart 2023 gelden nieuwe tarieven, het tarief is geïndexeerd met 11,5%. In de begroting is rekening gehouden met de betreffende indexatie. Het aantal cliënten Pgb laat een verdere afname zien, met name op categorie Huishoudelijke Hulp 2.

Rolstoelen, Vervoervoorzieningen, Woonvoorzieningen en eigen bijdrage
Tot deze categorie horen materiële voorzieningen en vervoers-en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. Ook de eigen bijdragen worden tot deze categorie gerekend. De prijzen zijn met 14,5% geïndexeerd per 1 januari 2023 waardoor de begroting op advies van Maatschappelijke Dienstverlening structureel wordt bijgesteld voor dit onderdeel. Het aantal unieke cliënten voor rolstoelvoorziening neemt af met -9% terwijl het aantal cliënten met een vervoersvoorziening toeneemt met +7,5%. De eigen bijdrage is eveneens hoger begroot ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de groei van het aantal cliënten.

Voor wat betreft woonvoorziening geldt het volgende. Pas als er sprake is van een feitelijke melding/aanvraag voor deze voorziening, worden de lasten ervan als incidentele uitgave opgenomen in de begroting van de gemeente waar de melder/aanvrager woont. Incidenteel volgt een aanpassing voor onze gemeente, omdat er nu al rekening gehouden wordt met meldingen/aanvragen die in de pijplijn zitten en tot een definitieve toekenning leiden. Eén of twee incidentele woonvoorzieningen kunnen direct leiden tot een (aanzienlijke) lastenverzwaring.

Samengevat stijgen de kosten van begeleiding Wmo / maatwerkvoorzieningen structureel met ca € 54.000,-. Voor woningaanpassingen wordt daarnaast in 2023 eenmalig rekening gehouden met € 130.000,- extra kosten wegens een aantal dure woningaanpassingen.

Eenmalige Energietoeslag (EET)
Per 1 november 2022 is de aanvraagtermijn voor de eenmalige energietoeslag voor 2022 gesloten. In totaal zijn er 920 individuele aanvragen ontvangen. Inmiddels is er voor 2023 ook een eenmalige energietoeslag aangekondigd. Op dit moment wordt een wetsvoorstel, dat hiervoor een wettelijke basis biedt, nog voorbereid.

Jeugdhulp
Landelijk wordt gewerkt aan afbakening van de Jeugdwet aan de voorkant met de bedoeling de instroom in met name de ambulante vormen van jeugdzorg te beperken, anders gezegd is dit een van de middelen die ingezet worden om de doelgroep van de Jeugdwet beter te bereiken. Samen met de Kempengemeenten gaan we onderzoeken of en zo ja hoe de samenwerking met de huisartsen verbeterd kan worden om te bereiken dat meer verwijzingen via ‘onze’ toegang lopen. Dit heeft zowel om inhoudelijke als financiële afwegingen onze voorkeur. Onze toegangsmedewerkers zetten passend aanbod in op basis van inzicht in de context van de vraag en pas als het lokale vrij toegankelijke aanbod of inzet van het LOT of Kempenteam niet volstaat, wordt specialistische jeugdzorg ingezet. De kosten van jeugdzorg begeleiding / behandeling en dagbesteding kunnen hierdoor aanzienlijk neerwaarts aangepast worden. Voorts is rekening gehouden met een tariefstijging van 4,29% en verwerkt in deze perspectiefnota.

Samengevat dalen de kosten van jeugdzorg  met ca € 257.000,- in 2024 oplopend naar € 275.000,- in 2027. De kosten voor 2023 stijgen daarentegen op basis van 3 cliënten met € 126.000,- t.b.v. crisisopvang / GGZ-verblijf.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
verrekening / bijstelling loonkosten s -55 -104 -104 -104 -104
bijdrage MD o.b.v. begroting 2024 SK s -300 -461 -421 -424 -420
kwijtschelding gemeentelijke belastingen s -4 -4 -4 -4 -4
kwartiermaker nieuwkomers s -11 -22 -22 -22 -22
bijdrage GGD inzake Toezicht Kinderopvang 2023 s -17 -17 -17 -17 -17
ouderenbeleid: huur en servicekosten steunpunten s -11 -11 -11 -11 -11
mantelzorgondersteuning / maatschappelijke begeleiding s 6 -31 -31 -31 -31
MFA Hart van Hapert s -156 -74 -74 -74 -74
Gemeenschapshuis aan de Markt / overige s -46
BUIG / participatie / loonkostensubsidie bijstelling obv KempenPlus s -343 -576 -576 -586 -576
BUIG: uitkering van rijk s 495 543 543 543 543
Bijdrage KempenPlus (-/- stelpost lonen en prijzen en rijksbijdr.WIN) s -1.496 -1.597 -1.710 -988 -846
WMO: uitvoering door MD s -184 -54 -54 -54 -54
Jeugd: uitvoering door MD / CJG s -126 257 260 260 275
huur pand Bleijenhoek s 5 5 5 5 5
overige afwijkingen s -2 4 -1 2
mutaties sociaal domein -2.245 -2.142 -2.216 -1.508 -1.334
(- = nadeel en + = voordeel)

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
participatie:
accomodaties -2.135 n -293 n -2.428 n -250 n -249 n -245 n -224 n
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning -283 n -516 n -799 n -329 n -129 n -129 n -129 n
mantelzorg -62 n -37 n -99 n -31 n -31 n -31 n -31 n
voorliggende voorzieningen -604 n -11 n -615 n -9 n -9 n -11 n -9 n
arbeidsparticipatie -316 n -15 n -331 n -18 n -18 n -18 n -18 n
overige lokale initiatieven -247 n -205 n -452 n -246 n -329 n -329 n -328 n
Wmo:
zorgloket -745 n -123 n -868 n -128 n -128 n -128 n -128 n
maatwerkdienstverlening 18+ -5.466 n -415 n -5.881 n -345 n -305 n -308 n -305 n
complexe casuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen -8.909 n -1.862 n -10.771 n -1.894 n -1.924 n -1.202 n -1.060 n
minimabeleid -418 n -9 n -427 n -9 n -9 n -11 n -13 n
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening -7 n -7 n
jeugd:
preventie -1.033 n -137 n -1.170 n -249 n -249 n -249 n -249 n
maatwerkdienstverlening18- -2.884 n -9 n -2.893 n 367 v 367 v 367 v 367 v
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- -288 n 16 v -272 n 16 v 16 v 16 v 16 v
vrijwilligers (waardering/ ondersteuning) -76 n -76 n
Totaal lasten -23.473 n -3.616 n -27.089 n -3.125 n -2.997 n -2.278 n -2.111 n
Baten
participatie:
accomodaties 130 v 7 v 137 v 6 v 6 v 6 v 6 v
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning 4 v 478 v 482 v 200 v
mantelzorg
voorliggende voorzieningen 12 v 12 v
arbeidsparticipatie 55 v 13 v 68 v 16 v 16 v 16 v 16 v
overige lokale initiatieven 3 v 259 v 262 v 1 v 1 v 1 v 1 v
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ 140 v 5 v 145 v 5 v 5 v 5 v 5 v
complexe casuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen 2.657 v 475 v 3.132 v 523 v 523 v 513 v 523 v
minimabeleid 30 v 30 v
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie 40 v 40 v
maatwerkdienstverlening18-
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18-
vrijwilligers (waardering/ ondersteuning)
Totaal baten 3.071 v 1.237 v 4.308 v 751 v 551 v 541 v 551 v
Geraamd saldo van baten en lasten -20.402 n -2.379 n -22.781 n -2.374 n -2.446 n -1.737 n -1.560 n
(- = nadeel en + = voordeel)