6.2 Overzicht verloop algemene reserve

Overzicht verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Overzicht verloop algemene reserve

In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:

prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-) 2023 2024 2024 2026 2027
geraamde stand algemene reserve begin 13.719.000 15.584.000 16.638.000 16.350.000 15.376.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant 6.000 143.000
vrijval dekkingsreserve: landbouwgronden 111.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet 286.000
opbrengst verkoop medischcentrum 151.000
opbrengst verkoop Kloostertuin 125.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 892.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 370.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref 663.000
Kempisch Bedrijvenpark: winstuitkering 1.875.000
uitvoering Tozo 2021 1.702.000
exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen 9.177.000
geraamde exploitatieresultaten 1.329.000 1.786.000 1.296.000 -279.000 36.000
verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschpashuis aan de Markt -9.936.000
aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum -125.000 -151.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet -944.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt -941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt -670.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref -1.000.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt budgetoverheveling -254.000
toevoeging algemene reserve grondexploitatie (resultaatbestemming) -37.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -350.000 -350.000 -350.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren: budgetoverheveling -144.000
dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven -210.000
dekking regionale bereikbaarheid Brainport -172.000 -382.000 -346.000 -345.000
budgetoverhevelingen 2022 -1.614.000
geraamde stand algemene reserve eind 15.584.000 16.638.000 16.350.000 15.376.000 15.067.000