3.4 Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Aankoop perceel Kempisch Bedrijvenpark
In de nabije toekomst kampt onze gemeente met ruimtegebrek om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen te waarborgen. Vanwege de unieke ligging (strategisch gunstige locatie om maatschappelijke voorzieningen voor onze gemeente als ook voor De Kempen te realiseren) komen er diverse mogelijkheden tot het realiseren van (beoogde) gewenste doeleinden voor onze gemeente ter beschikking. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van hubs uit maatschappelijk belang (bijvoorbeeld het verplaatsen van hulpverlenende diensten zoals GGD, Brandweer, Politie, etc.) maar ook uit commercieel oogpunt (bijvoorbeeld het realiseren van een energie-hub om de bedrijven te voorzien in energie of het kunnen realiseren van een remise station openbaar vervoer dat gewenst is door de provincie). Tal van kansen zijn aanwezig bij de aankoop van het perceel die nader uitgewerkt dienen te worden (zie R23.058). Wij stellen voor om voor de aankoop van het perceel Kempisch Bedrijvenpark groot 14.360 m² een krediet beschikbaar te stellen van € 2.810.000,-. De kapitaallasten zijn opgenomen/geraamd onder programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
aankoop perceel Kempisch Bedrijvenpark -2.810
totaal economie -2.810

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Aankoop openbare ruimte KBP
Het openbaar lichaam Kempisch Bedrijvenpark (KBP) zal naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 31 december 2023 geliquideerd worden. Als grondgebied gemeente neemt onze gemeente de openbare ruimte (wegen, verlichting, groen e.d.) over voor het symbolische bedrag van € 1,-. De lasten van het beheer van deze openbare ruimte zijn overigens reeds verdisconteerd in onze meerjarenraming.

Dienstverlening KBP
De dienstverlening aan het KBP wordt voor administratieve ondersteuning verlengd tot en met april 2024.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s n -2
diverse incidentele mutaties i v 8 v 6
mutaties economie v 6 v 6
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -7
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -7
Baten
bestaand beleid v 13 v 6
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 13 v 6
Exploitatieresultaat v 6 v 6
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 6 v 6
(- = nadeel en + = voordeel)