3.2 Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Brandweer en rampenbestrijding
Op basis de geïndexeerde huurprijzen 2023 voor de beide brandweerkazernes wordt rekening gehouden met een structureel hogere huuropbrengst. Daarnaast is de bijdrage 2023 aan de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant verhoogd op basis van de 1e wijziging van de begroting 2023 VRBZO waarbij de extra inflatie in 2022 en 2023 wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 

Toezicht veiligheid en lokale orde
De lasten stijgen in 2023 eenmalig in verband met een administratief doorgevoerde BTW-correctie. Daarnaast is sprake van een hogere bijdrage aan het RIEC in het kader van de inzet Taskforce 2023.  

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s n -24 v 9 v 9 v 9 v 9
diverse incidentele mutaties i
mutaties veiligheid n -24 v 9 v 9 v 9 v 9
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -35 n -1 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -35 n -1 n -1 n -1 n -1
Baten
bestaand beleid v 11 v 10 v 10 v 10 v 10
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 11 v 10 v 10 v 10 v 10
Exploitatieresultaat n -24 v 9 v 9 v 9 v 9
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -24 v 9 v 9 v 9 v 9
(- = nadeel en + = voordeel)