6.1 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:

taakvelden 2023 2024 2025 2026 2027
0.1 Bestuur -1.133.899 -20.695 -16.095 -16.095 -16.095
0.10 Reserves -2.442.578 634.998 60.246 3.692 3.086
0.2 Burgerzaken 720.225
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -375.739 -39.836 -12.550 -14.650 -22.210
0.5 Treasury 84.787 33.437 24.421 22.186 14.980
0.61 OZB woningen 9.300
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 610.590
0.8 Overige baten en lasten -113.530 -28.126 -27.947 -23.755 -18.343
0.9 Vennootschapsbelasting -40.310
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -7.416 10.085 10.085 10.085 10.085
1.2 Openbare orde en Veiligheid -15.972 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014
2.1 Verkeer, wegen en water 159.423 104.758 76.633 76.633 76.633
2.2 Parkeren -500
2.5 Openbaar vervoer
3.1 Economische ontwikkeling -1.487
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 23.551 5.800
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
3.4 Economische promotie -17.545 -400 -400 -400 -400
4.2 Onderwijshuisvesting 3.380 -7.140 -7.140 -7.140 -7.140
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 51.186 0
5.1 Sportbeleid en activering 108.021 8.352 8.352 4.877 4.877
5.2 Sportaccommodaties 147.779 -5.446 -5.446 -5.446 -5.446
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 30.693 -57.855 -39.298 -2.183 -2.183
5.5 Cultureel erfgoed 7.380 -810 -810 -810 -810
5.6 Media 5.848
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -30.454 9.627 9.627 9.627 9.627
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 877.329 139.838 -85.162 14.838 14.838
6.2 Wijkteams 119.148 89.850 89.850 89.850 89.850
6.3 Inkomensregelingen 1.630.210 11.500 11.500 21.480 11.500
6.4 Begeleide participatie -118.657 -28.384 6.616 6.616 6.616
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -10.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -65.880 -19.817 35.183 35.183 35.183
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
7.1 Volksgezondheid -1.425 2.714 2.681 3.240 3.240
7.2 Riolering 0
7.3 Afval 0
7.4 Milieubeheer 104.707 -100.000 50.000 50.000
8.1 Ruimtelijke Ordening -149.066 -150.450 -150.450 -150.450 -150.450
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -145.375 7.505 65.474 14.903 13.963
8.3 Wonen en bouwen -335.873 -655.000
-327.149 -71.509 39.356 126.267 105.387