4.3 Kapitaalgoederen

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Ten behoeve van het planmatig groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen voor het jaar 2023 is een onderhoudsbudget beschikbaar gesteld van (afgerond) € 542.000,-. Mede als gevolg van een langdurige uitval van de gebouwenbeheerder wegens ziekte is van dit budget tot en met het 2e kwartaal 2023 slechts een relatief beperkt bedrag tot besteding gekomen. Verwacht wordt dat vooralsnog een deel van het onderhoudsprogramma 2023 zal worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2024. 
Daarnaast wordt door een adviesbureau momenteel een quickscan opgesteld van alle gemeentelijke gebouwen op basis waarvan de laatste versie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geheel wordt geactualiseerd qua ramingen voor groot onderhoud, onderhoudscontracten, investeringen in technische installaties en verdere verduurzaming van de gebouwen. Naar verwachting wordt het nieuwe MJOP 2023-2032 in Q4 opgeleverd. De financiële consequentie voor de dotaties in de voorzieningen, de ramingen in de exploitatie en de investeringen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen zullen dan naar verwachting in de perspectiefnota 2024 worden verwerkt.