3.3 Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig. 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Verbreden fietspaden Cartierheide
Voor het aandeel van Bladel in het project verbreden recreatieve fietspaden en uitkijktoren Cartierheide is reeds eerder een krediet beschikbaar gesteld, mede op basis van een toegekende subsidie vanuit Brainport (waarvan 50% voor Bladel en 50% voor Eersel). In 2022 is het tracé van de fietspaden bepaald en heeft de afstemming plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Het bestemmingplan is opgesteld, waarbij de bestemmingplanprocedure en het vergunningentraject in Q3/Q4 2023 doorlopen wordt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden. In 2024 zal de uitvoering plaatsvinden. Het krediet wordt hierdoor doorgeschoven naar 2024.

De mutaties van het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
verbreden recreatieve fietspaden Cartierheide 750 -750 26 27 -1 -1 -1
totaal verkeer en vervoer 750 -750 26 27 -1 -1 -1

Stand van investeringen 2023

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2023

Hierna wordt de voortgang van de reeds gevoteerde kredieten  in het kort toegelicht:

Uitvoering herinrichting N284          
De gemeenten Reusel – De Mierden en Bladel werken samen met de provincie aan een nieuwe robuuste N284. De voorbereidingen zijn gestart in 2019, met als resultaat een gedragen voorkeursalternatief (VKA 2020). Daarna is gewerkt aan de verdere uitwerking van het tracé en de kruispunten. De uitwerking heeft aangetoond dat het VKA 2020 op onderdelen niet voldoet en aangepast dient te worden. Vanwege de prijsstijgingen de laatste jaren is er inmiddels ook een flink financieel gat ontstaan. Op dit moment wordt hierover onderhandeld en ligt het project stil.

Verkeersvisie Hapert / herinrichting Oude Provincialeweg  
De herinrichting van de Oude Provincialeweg te Hapert is in uitvoering. Door weersomstandigheden en bodemverontreiniging is enige vertraging ontstaan. In Q1 van 2024 wordt dit project opgeleverd en afgerond.

Uitvoering verkeersvisie 2023  
In het kader van de uitvoering van de Verkeersvisie Bladel 2022-2026 wordt  jaarlijks krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van kleinschalige infrastructurele verkeerskundige maatregelen en/of projecten. Het krediet 2023 wordt voor het merendeel ingezet voor de voorbereidende werkzaamheden herinrichting Netersel-Noord en werkzaamheden Burgemeester van Woenseldreef te Hapert. De voorbereiding van beide projecten is gestart en lopen volgens planning.

Aanpassing omgeving De Vest  
De aanpassing van de omgeving van De Vest in verband met de nieuwbouw van basisschool De Vest is afhankelijk van de plannen voor de definitieve invulling van deze locatie/omgeving en de verdere besluitvorming omtrent de uitbreiding van de lokalen. 

Infrastructurele maatregelen centrum Bladel  
Voor het jaar 2023 is vooralsnog een raming van € 300.000,- opgenomen in het kader van infrastructurele maatregelen voor het centrum van Bladel. Definitieve ramingen zijn mede afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de eventuele herinrichting van o.a. de Sniederslaan. T.z.t. zal de raming daarop moeten worden afgestemd. 

Herinrichting Sniederslaan  
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Sniederslaan (tussen de Markt en de Profile fietsenwinkel) en het opstellen van een toetsingskader waaraan beeldkwaliteit en reclame-uitingen kunnen worden getoetst, In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden, is de voorbereiding en aanpak van dit project vooralsnog opgeschort. 

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve  
Het plan omtrent de N284 voorziet in een nieuw kruispunt tussen beide bedrijventerreinen. Het wegvak vanaf dit kruispunt naar beide bedrijventerreinen dient aangelegd en gefinancierd te worden door beide gemeenten. Daartoe is een plan van aanpak en overeenkomst opgesteld. Het restantkrediet voor de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel & Kleine Hoeve zal nog worden ingezet ten behoeve van de verdere voorbereiding van de aanleg van de verbindingsweg en waterberging Hoeven 26 en de aanpassing van Hallenstraat en Raambrug. De voorbereiding wordt samen met Reusel - De Mierden verder uitgewerkt richting de uitvoering.

Verbindingsweg en waterbergingsgebied  
Voor het aandeel van de gemeente Bladel in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeve (Reusel) zijn middelen beschikbaar gesteld. Met de voorbereiding hiervan is medio 2023 gestart. De uitvoering van de werkzaamheden wacht nog op de benodigde bestemmingsplanprocedure. 

Herinrichting Hofplein  
Woonstichting de Zaligheden (WSZ) is voornemens om het pand aan de Pius X-straat 3 in Bladel om te vormen tot woongebouw. Om het plan van een goede parkeeroplossing te voorzien, hebben wij aan de Woonstichting gevraagd om een herinrichtingsvoorstel te doen voor het aanliggende Hofplein. Er is een ontwerp gemaakt in dialoog met belanghebbenden en omwonenden. Momenteel worden de plannen financieel doorgerekend waarna in Q4 tot verdere besluitvorming zal worden overgegaan. 

Herstructurering Koolbogt Bladel  
De Koolbogt is een aangewezen woon-zorg zone. In deze wijk kunnen bewoners, ook ouderen en hulpbehoevenden, zo lang mogelijk thuis blijven wonen omdat zorg dichtbij geleverd kan worden. Het openbaar domein is toegankelijk voor iedereen, met wegen zonder obstakels. Momenteel sluit de inrichting van het openbaar domein niet dan wel onvoldoende aan op deze basis van de behoefte. Om de inrichting van de Koolbogt sterk te kunnen verbeteren wordt samen met de bewoners een plan opgesteld op basis waarvan we de inrichting van de Koolbogt sterk kunnen verbeteren.

Gepland Groot Onderhoud wegen 2022 /2023
Het restantkrediet 2022 is geheel ingezet voor het project klimaatmaatregelen fase 2 te Hoogeloon, maatregelen m.b.t. De Hoeve te Netersel en onderhoudswerkzaamheden aan de voet- en fietspaden in de Europlaan en Helleneind in Bladel. Het krediet 2023 wordt vooralsnog ingezet voor de projecten reconstructie werkzaamheden Fons van der Heijdenstraat/De Lei (binnen de bebouwde kom) in Netersel, Hemelrijken/Kerkstraat in Casteren en Hoofdstraat/Dijkstraat/Breestraat (binnen de bebouwde kom) Hoogeloon. 

Vervanging masten en armaturen 2023  
Het krediet 2023 voor de vervanging van de openbare verlichting (armaturen en  masten) is in 2023 geheel ingezet voor de realisatie van de vervanging.  

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Wegen, straten en pleinen
De lasten dalen in 2023 als gevolg van de vrijval een nog resterende stelpost 2023 inzake overname beheer openbare ruimte KBP, lagere stortkosten en kosten calamiteitendienst. Daarnaast wordt een extra opbrengst verwacht voor degeneratievergoedingen. 

Openbare verlichting
Als gevolg van de gestegen energieprijzen, netwerkkosten en energiebelasting stijgen de kosten van het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting in 2023. Daarnaast dient voor 2023 rekening te worden gehouden met extra kosten  voor eigen risico bij schadegevallen aan de openbare verlichting. 

Verkeersregelingen
De lasten stijgen in 2023 als gevolg van de voortzetting van de inhuur van een beleidsadviseur verkeer voor het 2e halfjaar 2023. Daarnaast wordt in 2023 rekening gehouden met lagere onderhoudskosten. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s v 133 n -2 n -2 n -2 n -2
diverse incidentele mutaties i
mutaties verkeer en vervoer v 133 n -2 n -2 n -2 n -2
(- = nadeel en + = voordeel)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2028
Op basis van het huidige Beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2015-2030 zal in Q4 het Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2028 worden opgesteld. Bij de perspectiefnota 2024 zullen op basis hiervan de  benodigde exploitatielasten en investeringsramingen voor de jaren 2024 tot en met 2028 in beeld worden gebracht. 

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid v 126 n -2 n -2 n -2 n -2
meerjarenprogramma 2023-2027 v 26 v 27 n -1 n -1 n -1
Totaal Lasten v 152 v 25 n -3 n -3 n -3
Baten
bestaand beleid v 7
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 7
Exploitatieresultaat v 159 v 25 n -3 n -3 n -3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 159 v 25 n -3 n -3 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)