3.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving. Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving.
Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Anticiperende verwervingen 
Voor anticiperende verwervingen is in 2023 een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar. Naar verwachting zal nog dit jaar worden overgegaan tot onderstaande grondverwerving: 
•    gronden Groene Akkers te Bladel € 1.625.000,-. We verwachten in de loop van 2024 hiervoor een  kosten-begroting ter vaststelling aan uw raad te kunnen aanbieden.

De kapitaallasten zijn opgenomen/geraamd onder programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

Deze ontwikkelingen hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
anticiperende verwervingen 1.625
aankoop grond Groene Akkers -1.625
totaal VHROSV

Stand van investeringen 2023

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2023

Hierna wordt de voortgang van de reeds gevoteerde kredieten  in het kort toegelicht:

Startersleningen
In 2023 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. Tot en met Q3 2023 zijn startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 225.000,-.  

Aankoop perceel grond natuurgrond nabij Kroonven   
In samenhang met de aankoop van het agrarisch bedrijf Leemskuilen 16 te Bladel in het kader van Egyptische Poort is in 2017 besloten tot de aankoop van een perceel agrarische grond / cultuurgrond naast het Kroonven, gemeente Bladel, groot 54.515 m², voor een bedrag € 425.000,-. Omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt wil de provincie de aankoop subsidiëren voor 50%. Inmiddels is gebleken dat de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is gekoppeld aan de voortgang van het windmolenpark De Pals. Als gevolg hiervan zal het geraamde subsidiebedrag bij de jaarrekening 2023 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2024. 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Ruimtelijke ordening
De lasten stijgen in 2023 als gevolg van de tijdelijke inhuur van personeel en een verwachte lagere opbrengst gemeentelijke leges omgevingsvergunningen. Daarnaast is een bedrag wegens juridische kosten  terug ontvangen in verband met de afronding van de claim Veilig Oord.   

Centrumvisie Bladel
De implementatie van de eind 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Centrumvisie voor de kern Bladel vraagt specifieke kennis en kunde op de domeinen planeconomie, procesbegeleiding, stedenbouw en infrastructuur (parkeren en verkeer). Aanvullend op de inhoudelijke en procesmatige inbreng vanuit de ambtelijke organisatie wordt daarom voor de implementatie van de Centrumvisie specifieke externe expertise ingezet voor noodzakelijke intensieve procesbegeleiding en aanvullende onderzoeken (o.a. fiscaal, stedenbouw), met name voor het deelproject Posthofontwikkeling/haltermodel. In verband met diverse aanpassingen in verband met de horeca en verdere ontwikkeling van het deelproject Posthof wordt een aanvullend budget voor advieskosten nodig geacht. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de totale gemeentelijke kosten van de externe inzet voor het deelproject Posthof (uit de Centrumvisie) uiteindelijk wordt ingebracht in de exploitatie(-opzet) van de ontwikkeling op deze locatie. 

Woningexploitatie
De lasten stijgen in 2023  als gevolg van hogere energie- en onderhoudskosten.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Deze lasten stijgen in 2023 in verband met hogere advies- en juridische kosten in combinatie met hogere doorbelasting van kosten VTH.

Leges omgevingsvergunningen
In de begroting 2023 is voor de opbrengst gemeentelijke leges omgevingsvergunningen een raming opgenomen van (afgerond) € 1.265.000,- op basis van het Woningbouwprogramma 2022-2031 waarbij voor het jaar 2023 is uitgegaan van een toename van 266 woningen op basis van de zgn. voorzichtige variant (zie uitgangspunten begroting 2023 R22.006.02). Ook is nog rekening gehouden met te verlenen omgevingsvergunningen ter plaatse van ket Kempisch Bedrijvenpark. Tot en met medio september 2023 bedragen de gerealiseerde opbrengsten (afgerond) slechts € 300.000,-. Voor Q4 worden voorts ook geen grote projecten van meerdere woningen of bedrijven meer verwacht. Wel wordt nog een toename aan aanvragen voor particuliere woningen en verbouw verwacht gelet op de intreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Voor 2023 wordt op basis hiervan een opbrengst gemeentelijke leges omgevingsvergunningen geraamd van € 500.000,- hetgeen betekent dat de huidige raming neerwaarts moet worden bijgesteld met een bedrag van € 765.000,-. 

Vastgoedbeheer
De lasten stijgen in 2023 met circa € 45.000,- in verband met de inhuur van personeel wegens vervanging van de gebouwenbeheerder tot en met augustus 2023. 

Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied
De voor 2023 geraamde kosten voor het verduurzamen van pachtgronden en landschapsontwikkelingsprojecten zullen worden doorgeschoven naar 2024 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren. Daarnaast wordt van het geraamde budget 2023 voor de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen en voor EHS zuidelijk natuurgebied  doorgeschoven naar 2024 wegens het ontbreken van hierop betrekking hebbende aanvragen. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied.   

Grondexploitaties
Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2023 als gevolg van deze actualisatie minder verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. In de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met de inbrengwaarden van activa van o.a. de latende locaties Het Palet en  Den Tref. De sloopkosten van deze panden schuiven we door naar 2024.
Daarnaast hebben we rekening gehouden met de exploitatiebegrotingen van de plannen “Egyptische Poort (o.b.v. 50 woningen)”, “Achter de Hoofdstraat te Hoogeloon” en "Dennenoord fase 2 te Hapert”. Voor dit laatste plan wordt in 2025 een winstuitname geraamd van € 44.000,-.

Voor de voorbereidingskosten voor het recreatie- en sportgebied voor de Egyptische Poort ramen we € 45.000,-. De beoogde investeringen van deze gebieden zullen t.z.t. geactiveerd worden onder de materiële vaste activa.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s n -1.234 v 7 v 21 v 15 v 14
diverse incidentele mutaties i v 555 n -655 v 44
mutaties VHROSV n -679 n -648 v 65 v 15 v 14
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -1.486 n -4.038 n -1.342 n -150 n -711
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -1.486 n -4.038 n -1.342 n -150 n -711
Baten
bestaand beleid v 807 v 3.390 v 1.407 v 165 v 725
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 807 v 3.390 v 1.407 v 165 v 725
Exploitatieresultaat n -679 n -648 v 65 v 15 v 14
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -679 n -648 v 65 v 15 v 14
(- = nadeel en + = voordeel)