3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Gemeente Bladel voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. 

De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de beleidsvelden en van de overhead. Hoewel we de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel beschouwen is deze opbrengst (op grond van het BBV) verantwoord onder beleidsveld 3.3 Economie. Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:
a. lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
b. uitkeringen uit het gemeentefonds
c. dividenden
d. saldo van de financieringsfunctie
e. overige algemene dekkingsmiddelen
f.  vennootschapsbelasting
g. onvoorzien en stelposten

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Verrekening kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten op basis van de geactualiseerde en bijgestelde investeringen. De lagere lasten 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van lagere rentelasten en afschrijvingen . De afschrijvingen zijn opnieuw geactualiseerd en bijgesteld. Een aantal investeringen zullen eerst in 2023 gereedkomen, waardoor afschrijvingen eerst met ingang van 2024 gecalculeerd behoeven te worden. In deze najaarsnota zijn ook een aantal grondaankopen opgenomen die tot extra rentelasten leiden. 

Onvoorziene uitgaven / stelposten
De post onvoorziene uitgaven is eenmalig verlaagd met € 6.000,-. Met deze verlaging worden eenmalige exploitatie uitgaven tot genoemd bedrag gedekt. In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen oplopend van € 150.000,- in 2023 naar € 300.000,- in 2027. Daarnaast zijn extra maatregelen gerealiseerd. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden, waardoor de geraamde stelpost kan komen te vervallen. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Op basis van de ontvangsten in het 1e halfjaar 2023 wordt voor het jaar 2023 rekening gehouden met een hogere opbrengst wegens vervolgingskosten (aanmanings- en dwangbevelkosten).

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Op basis van de definitieve aangifte Vpb 2022 houden we rekening met eenmalige hogere afdracht van € 40.000,-.

Algemene uitkering
Betreft aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds op basis van de mei- en septembercirculaire 2023. Voor een nadere toelichting verwijzen u naar de raadsmededeling RM23.034 en raadsvoorstel R23.074 (toegevoegd met € 153.000,- op basis van een vooraankondiging voor extra compensatie Energietoeslag). Per saldo leidt dat voor 2023 tot een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering. De extra uitkeringen voor 2024 en volgende jaren zijn op basis van de meicirculaire overigens reeds verwerkt in de begroting 2024-2027. De extra uitkeringen voor 2024 en volgende zijn op basis van de septembercirculaire in de begroting 2024 verwerkt middels de 1e begrotingswijzing 2024.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s v 575 v 5 n -4 n -2 n -3
diverse incidentele mutaties i n -24
mutaties alg.dekkingsmiddelen v 551 v 5 n -4 n -2 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Er komt een ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen woz’ die het aantal woz-bezwaren van no-cure-no-paybureaus moet beperken. Staatssecretaris M.L.A. van Rij van Financiën heeft hiervoor een spoedadvies gevraagd aan de Raad van State voor deze wijziging van de Wet waardering onroerende zaken. Met de voorgestelde wijziging zouden de gemeentelijke kosten voor deze bezwaren ook sterk moeten afnemen.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -64 v 9 n -9 n -14
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -64 v 9 n -9 n -14
Baten
bestaand beleid v 615 n -4 v 5 n -2 v 11
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 615 n -4 v 5 n -2 v 11
Exploitatieresultaat v 551 v 5 n -4 n -2 n -3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 551 v 5 n -4 n -2 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)