3.1 Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actief betrekken door participatie als middel in te zetten.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Algemene reserve / dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
In het dekkingsplan behorende bij de realisatie van MFA Hapert is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 100.000,- voor het pand Kloostertuin in 2025, welke via de algemene reserve toegevoegd wordt aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Inmiddels is een onderhandelingsakkoord bereikt met een koper (zie toelichting bijstelling budgetten). Het pand zal ultimo 2024 verkocht worden voor € 125.000,-.

Aankoop landbouwgrond Hamelendijk (Kroonvensche Heide)
In het kader van de “Gebiedsgerichte Aanpak Kempenland West” met als doelstelling de natuur-, water en landbouwopgaven nauw met elkaar te verweven met betrekking tot het deelgebied Bovenlopen Beerze bestaat er de mogelijkheid om percelen aan de Kroonven van particuliere grondeigenaren te verwerven. De totale aankoopkosten bedragen € 588.000,-. De kapitaallasten zijn opgenomen/geraamd onder programma  "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

De kapitaallasten zijn opgenomen/geraamd onder programma  "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
dekkingsres. kapitaallasten: opbr.verkoop Kloostertuin 100
dekkingsres. kapitaallasten: opbr.verkoop Kloostertuin -1 -1 -1
aankoop landbouwgrond Hamelendijk Reusel -588
totaal lasten bestuur en ondersteuning -588 99 -1 -1

Stand van investeringen 2023

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2023

Hierna wordt de voortgang van het reeds gevoteerde krediet in het kort toegelicht:

Vervanging geluids- en video apparatuur 2022  
In 2022 is een totaalkrediet opgenomen voor de vervanging van de geluids- en video apparatuur in de raadszaal. In dit krediet zijn ook een camera volgsysteem, centraal besturingssysteem en de aanpassingskosten door het SSC opgenomen. De vervanging is medio 2023 afgerond. Het restantkrediet 2023 kan bij de jaarrekening 2023 met een onderschrijding worden afgewikkeld. 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Raad en raadscommissies / college
De salariskosten voor de raadsleden stijgen in 2023 in verband met een verhoging van de vergoedingen per 1 april 2023 wegens het doorberekenen van de salarisverhoging van 3%. De voor 2023 geraamde kosten voor de trainings- en cursusdagen voor de raads- en commissieleden vallen lager uit. Daarentegen vallen de kosten voor de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester hoger uit vanwege assessmentonderzoeken en wordt voor de installatie van de nieuwe burgemeester rekening gehouden met een benodigd budget van € 25.000,-.  De voorziening wethouderspensioenen is ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op pensioenen van wethouders en voormalige wethouders, aangevuld met aanspraken voor het partnerpensioen van de wethouders en oud-wethouders. De voorziening is, mede op advies van de accountant, op actuariële basis herrekend  tegen een rekenrente van 2,640%. De niet ingegane pensioenen zijn herrekend naar de huidige AOW-leeftijden. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen.
In de vergadering van 21 september 2023 heeft de raad ingestemd met de tijdelijke waarneming (voor 16 weken) in verband met ziekteverlof van wethouder Cees van de Ven door Wim van der Linden . Na de eerste ziekteperiode van 16 weken, keert Cees van de Ven van rechtswege terug als wethouder van Bladel, of kan het ziekteverlof met maximaal twee perioden van 16 weken verlengd worden. De heer Van der Linden ontvangt vanaf zijn (vorige) wethouderschap een Appa-ontslaguitkering tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hiervoor is een voorziening gevormd. Gedurende de komende 16 weken wordt deze uitkering stopgezet. Dit betekent dat tot een bedrag van ca € 19.000,- van de gevormde voorziening vrij kan vallen ten gunste van de exploitatiebegroting. Door de benoeming van de heer Van der Linden als vervanger heeft hij daarentegen gedurende 16 weken recht op een bezoldiging van in totaal € 37.000,- (waarvan 2023 € 32.000,- en 2024 € 5.000,-). De financiële consequenties bedragen dan pro saldo € 18.000,-.

Griffie
Raming WW-uitkering van de voormalige administratieve ondersteuner van de griffie. Werkgevers in de sector Overheid zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). 

Overige lasten bestuursorganen
De afrekening van de controle van de jaarrekening 2022 door de accountant is ten opzichte van waar we rekening mee gehouden hebben lager uitgevallen. Daarnaast stijgen de kosten vanwege de toegestane indexering van de tarieven met 6,90%.

Dorpsraden
De dorpsraden ontvangen jaarlijks een vast bedrag voor vergader- en representatiekosten en daarnaast (met uitzondering van het GBOH) een presentievergoeding per lid per vergadering. De jaarlijkse vaste bedragen, bedoeld om algemene kosten van de dorpsraad te dekken, zijn sinds een groot aantal jaren niet meer geïndexeerd. Teneinde te zorgen dat de dorpsraden, ondanks de inflatie over de afgelopen jaren, nog steeds hun algemene kosten kunnen dekken, wordt nu met ingang van het begrotingsjaar 2024 een bedrag van € 6.000,- per jaar per dorpsraad (inclusief GBOH) opgenomen. Ten opzichte van de huidige ramingen voor de dorpsraden (incl. GBOH) betekent dit een structurele lastenstijging van circa € 13.000,-. 

Verkiezingen
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 ramen we € 35.000,-. Vanuit het Rijk wordt voor deze verkiezing geen vergoeding/bijdrage verstrekt. 

Gemeentelijke legesopbrengsten
In 2023 kunnen extra legesopbrengsten gerealiseerd worden met betrekking tot huwelijken, gemeentelijke basisadministratie, burgerlijke stand en naturalisatie.  

Samenwerking Kempengemeenten
Met ingang van 2023 is in het kader van 'Opnieuw verbinden' besloten om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Personeel & Organisatie (P&O) weer terug in te passen in de eigen organisatie. De reorganisatie waartoe besloten is draagt ook het risico dat er frictiekosten ontstaan. Over dit risico en over de vraag wie eventuele (frictie)kosten draagt heeft het algemeen bestuur van de GRSK een besluit genomen in juni 2022. Dit besluit komt erop neer dat de deelnemer die frictiekosten veroorzaakt (door taken terug te halen uit de GRSK) deze kosten draagt. Dit heeft voor onze gemeente geleid tot eenmalige frictiekosten van € 81.000,-. Van de Metropoolregio Eindhoven is daarnaast een hogere afrekening ontvangen inzake meerwerk met betrekking tot het project voor de Ontwikkelstrategie De Kempen. 

Agrarische en overige grondzaken
Als gevolg van de verkoop van een tweetal percelen (in Hoogeloon en in Vessem) door de gemeente ramen we hogere opbrengsten van grondverkopen. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s n -114 n -21 n -21 -16 n -16
diverse incidentele mutaties i n -300
mutaties bestuur en ondersteuning n -414 n -21 n -21 n -16 n -16
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

Algemene reserve
De nagekomen opbrengst 2021 in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2021 voegen we, als correctie op het rekeningresultaat 2021, toe aan de algemene reserve. In het dekkingsplan voor de realisatie van MFA Hapert werden de geraamde eenmalige kosten gedekt ten laste van de algemene reserve. Omdat deze eenmalige kosten lager zijn uitgevallen (zie Onderwijs en Sociaal domein) kan de dekking ten laste van de algemene reserve hiermee ook voor dat deel komen te vervallen.

Algemene reserve grondexploitatie
De winstuitname van plan Dennenoord fase 2 ad € 44.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
De voor 2023 geraamde kosten voor het verduurzamen van pachtgronden en landschapsontwikkelingsprojecten zullen worden doorgeschoven naar 2024 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren. Daarnaast wordt van het geraamde budget 2023 voor de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen en voor EHS zuidelijk natuurgebied  doorgeschoven naar 2024 wegens het ontbreken van hierop betrekking hebbende aanvragen. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied.   

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
In het dekkingsplan behorende bij de realisatie van MFA Hapert is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 100.000,- in 2025 voor het pand Kloostertuin. Inmiddels is een onderhandelingsakkoord bereikt met een koper (zie toelichting meerjarenprogramma). Het pand zal ultimo 2024 verkocht worden voor € 125.000,-. De bijdragen ten laste van deze reserve zijn dienovereenkomstig aangepast.

Reserve duurzaamheid
De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals , alsmede de daarmee gepaard gaande kosten zullen in 2023 niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst en kosten zullen daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2024 (zie hoofdtaakveld Volkshuisvesting en milieu). De verrekeningen ten laste van de reserve worden dienovereenkomstig aangepast.

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties reserves s v 5 v 5 v 5 v 4
diverse incidentele mutaties reserves i n -2.443 v 630 n -44
mutaties reserves n -2.443 v 635 n -39 v 5 v 4
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -1.305 n -21 n -16 n -16 n -16
meerjarenprogramma 2023-2027 v 200
Totaal Lasten n -1.305 n -21 v 184 n -16 n -16
Baten
bestaand beleid v 891
meerjarenprogramma 2023-2027 n -101 n -1 n -1
Totaal baten v 891 n -101 n -1 n -1
Exploitatieresultaat n -414 n -21 v 83 n -17 n -17
Mutaties reserves n -2.443 v 635 n -39 v 5 v 4
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -2.857 v 614 v 44 n -12 n -13
(- = nadeel en + = voordeel)