5.1 Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2023 en de opstelling van de begroting 2024 en anderzijds de najaarsnota 2023 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2023 in hoofdzaak incidenteel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per programma toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per taakveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

bedragen x 1.000
Begroting Wijziging Begroting 2023 Mutatie meerjarenraming
2023 njn na wijziging 2024 2025 2026 2027
lasten
Bestuur en ondersteuning -2.333 n -1.305 n -3.638 n -21 n -16 n -16 n -16 n
Veiligheid -2.050 n -35 n -2.085 n -1 n -1 n -1 n -1 n
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.906 n 152 v -2.754 n 25 v -3 n -3 n -3 n
Economie -742 n -6 n -748 n
Onderwijs -2.826 n -531 n -3.357 n -234 n -7 n -7 n -7 n
Sport, cultuur en recreatie -5.580 n 105 v -5.475 n -70 n -51 n -11 n
Sociaal domein -27.607 n -372 n -27.979 n -826 n -392 n -391 n -380 n
Volksgezondheid en milieu -7.817 n -84 n -7.901 n -598 n -198 n -512 n -364 n
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. -5.541 n -1.486 n -7.027 n -4.038 n -1.342 n -150 n -712 n
Overhead en ondersteuning organisatie -6.312 n -162 n -6.474 n -112 n -83 n -85 n -92 n
Algemene dekkingsmiddelen -697 n -64 n -761 n 9 v -9 n -14 n
baten
Bestuur en ondersteuning 499 v 891 v 1.390 v
Veiligheid 89 v 11 v 100 v 10 v 10 v 10 v 10 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 199 v 6 v 205 v
Economie 3.362 v 13 v 3.375 v 6 v
Onderwijs 581 v 561 v 1.142 v 227 v
Sport, cultuur en recreatie 959 v 94 v 1.053 v 23 v 23 v 16 v 5 v
Sociaal domein 4.331 v 2.764 v 7.095 v 1.005 v 436 v 545 v 525 v
Volksgezondheid en milieu 5.319 v 188 v 5.507 v 501 v 201 v 565 v 417 v
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. 3.400 v 807 v 4.207 v 3.390 v 1.407 v 165 v 724 v
Overhead en ondersteuning organisatie 221 v -46 n 175 v 1 v -1 n -1 n -1 n
Algemene dekkingsmiddelen 45.180 v 615 v 45.795 v -4 n 5 v -2 n 11 v
Totaal lasten -64.411 n -3.788 n -68.199 n -5.866 n -2.102 n -1.176 n -1.589 n
Totaal baten 64.140 v 5.904 v 70.044 v 5.159 v 2.081 v 1.298 v 1.691 v
Saldo van baten en lasten -271 n 2.116 v 1.845 v -707 n -21 n 122 v 102 v
Toevoeging reserves -12.553 n -1.192 n -13.745 n -756 n 156 v
Onttrekking reserves 14.480 v -1.251 n 13.229 v 1.391 v -96 n 4 v 3 v
Geraamd resultaat / algemene reserve 1.656 v -327 n 1.329 v -72 n 39 v 126 v 105 v
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel tekort van € 78.000,-.

Geact.meerjarenperspectief 2023 2024 2025 2026 2027
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 6e wijziging 2023 (excl.meicirc) v 1.851
saldo ontwerp-begroting 2024-2027+ 1e begrotingswijziging 2024 v 2.041 v 1.406 n -481 n -183
bestuur en ondersteuning n -117 n -21 n -16 n -16 n -16
veiligheid n -23 v 9 v 9 v 9 v 9
verkeer en vervoer v 174 v 25 n -3 n -3 n -3
economie n -1
onderwijs v 36 n -7 n -7 n -7 n -7
sport, cultuur en recreatie v 217 v 9 v 9 v 6 v 6
sociaal domein n -55 v 54 v 144 v 154 v 144
volksgezondheid en milieu v 3 v 3 v 3 v 53 v 53
VHROSV n -1.184 v 7 v 21 v 14 v 13
overhead en ondersteuning organisatie n -197 n -89 n -84 n -86 n -94
algemene dekkingsmiddelen v 575 v 5 n -4 n -2 n -3
structureel meerjarenperspectief v 1.279 v 2.036 v 1.478 n -359 n -81
mutaties reserves structureel v 5 v 4 v 4 v 3
totaal structureel a v 1.279 v 2.041 v 1.482 n -355 n -78
incidenteel:
begrotingsresultaat na 6e wijziging 2023 (excl.meicirc) n -194
saldo ontwerp-begroting 2024-2027+ 1e begrotingswijziging 2024 n -184 n -149 v 76 v 115
bestuur en ondersteuning n -297 v 100
veiligheid
verkeer en vervoer n -16
economie v 8 v 6
onderwijs n -6
sport, cultuur en recreatie n -19 n -56 n -37
sociaal domein v 2.447 v 125 n -100
volksgezondheid en milieu v 100 n -100
VHROSV v 505 n -655 v 44
overhead en ondersteuning organisatie n -12 n -22
algemene dekkingsmiddelen n -24
incidenteel meerjarenperspectief v 2.492 n -886 n -142 v 76 v 115
mutaties reserves incidenteel n -2.442 v 630 n -44
totaal incidenteel b v 50 n -256 n -186 v 76 v 115
totaal begrotingsresultaat a+b v 1.329 v 1.785 v 1.296 n -279 v 37
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -1.656 n -1.857 n -1.257 v 405 v 68
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve v 327 v 72 n -39 n -126 n -105
(- = nadeel en + = voordeel)