3.10 Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. 

Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Stand van investeringen 2023

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2023

Hierna wordt de voortgang van de reeds gevoteerde kredieten  in het kort toegelicht:

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentehuis  
De afgelopen jaren zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en de vervanging van technische installaties van het gemeentehuis. Door de nasleep van de Covid-19 crisis hebben voorbereidingen, aanbestedingen, schaarste van (basis)materialen (met als gevolg verlate leveringen), uitval en een te kort aan personeel, invloed gehad op planningen van projecten / uitvoering van werkzaamheden, waardoor deze (wederom) de nodige vertraging hebben opgelopen. Daarnaast hebben de renovatie en transformatie, inclusief de bouwkundige en installatietechnische voorbereidingen van diverse gebouwen, het afgelopen jaar weer extra inzet gevraagd. De uitvoering en afronding van deze projecten staat gepland voor het jaar 2023 en 2024. De restantkredieten voor voornoemde projecten zullen bij de jaarrekening 2023 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2024. 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Bestuursapparaat
Wegens deelname aan het VNG jaarcongres 2023 en het afscheid van de gemeentesecretaris (inclusief pensioenvoorziening) wordt enerzijds rekening gehouden met extra lasten maar anderzijds met lagere loonkosten wegens vertrek. Daarnaast wordt voor de jaren 2023 en 2024 rekening gehouden met per saldo extra kosten wegens inhuur van de interim gemeentesecretaris. 

Bedrijfsvoering
De kosten van inhuur personeel VTH stijgen met € 767.000,-. Wegens nog niet ingevulde vacatures kunnen de loonkosten tot een bedrag van € 693.000,- neerwaarts bijgesteld worden. Daarnaast houden we rekening met extra juridische advieskosten en een WW-uitkering van een voormalig personeelslid. In structurele zin is sprake van een lastenstijging vanwege een verhoging van de bijdrage aan het Bureau Inkoop & aanbesteding op basis van de begroting 2024, hogere verzekeringspremies en een hogere contributie van de VNG. 

Medewerk(st)ers hebben de mogelijkheid om niet opgemaakte verlofuren onder voorwaarden om te zetten in spaarverlof. Dit spaarverlof heeft - in tegenstelling tot wettelijk- en bovenwettelijk verlof - geen vervaldatum en kan door de werknemers naar eigen wens worden ingezet om met behoud van loon minder te werken. Wij hebben hiervoor in 2022 een voorziening gevormd. Wij zijn op dit moment de financiële verplichtingen ten aanzien van de verschillende soorten verlof (wettelijk, bovenwettelijk, spaarverlof etc.) in kaart aan het brengen. Vanuit daar willen we beleid maken over de financiële verwerking. Wij hopen dat in de jaarstukken 2023 te kunnen verwerken.

Gemeentehuis
De lasten stijgen in 2023 als gevolg van een negatieve afrekening van het gasverbruik 2022. In structurele zin stijgen de lasten vanwege o.a. hogere verzekeringspremies.

P&O Bladel
In structurele zin is sprake van een lastenstijging van € 55.000,- vanwege hogere kosten Arbodienst en een jaarlijks benodigd budget voor werving en selectie.    

Kosten automatisering
De lasten stijgen in 2023 wegens aanschaf materialen in het kader van topdeskmeldingen en hogere kosten ten behoeve van vergunningensysteem en kadaster. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met te ontvangen bijdragen van het KBP voor 2023 tot en met april 2024. 

Huisvesting en tractie Openbare Werken
De lasten met betrekking tot huisvesting en tractie Openbare Werken stijgen in 2023 eenmalig wegens extra onderhoudskosten en de gestegen huur van de bussen van KempenPlus. 

Kostenverdeling 2023 / overhead
Jaarlijks wordt in de voorbereiding van de begroting voor het volgende jaar de kostenverdeling geactualiseerd. Binnen de kostenverdeling worden de kosten van de teams toegerekend aan de producten en activiteiten binnen de beleidsvelden. De kosten worden voornamelijk verdeeld op basis van geactualiseerde begrote tijdsbestedingen aan de diverse producten/activiteiten. Omdat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat hoe de werkelijke tijdsbestedingen gaan uitpakken kunnen er bij het opmaken van de jaarstukken 2023 verschillen ontstaan tussen werkelijke tijdsbesteding en de geraamde tijdsbesteding.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s n -208 n -111 n -83 n -86 n -93
diverse incidentele mutaties i
mutaties overhead n -208 n -111 n -83 n -86 n -93
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -162 n -112 n -82 n -85 n -92
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -162 n -112 n -82 n -85 n -92
Baten
bestaand beleid n -46 v 1 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten n -46 v 1 n -1 n -1 n -1
Exploitatieresultaat n -208 n -111 n -83 n -86 n -93
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -208 n -111 n -83 n -86 n -93
(- = nadeel en + = voordeel)