3.5 Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Realisatie taakstelling o.b.v. stofkammaatregelen 
In de meerjarenraming 2023-2027 is een taakstelling middels de zgn. stofkammaatregel opgenomen. De realisatie van de stofkammaatregelen 2023 heeft over alle programma's plaatsgevonden. De realisatie van de taakstelling voor de jaren 2024 - 2027 zijn verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2024. 

Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs
De gemeente ontvangt in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een specifieke uitkering van de rijksoverheid ten behoeve van het nationaal programma onderwijs. Het budget gaat ingezet worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen worden in samenwerking met onderwijspartners en andere lokale partijen genomen. De maatregelen sluiten aan bij de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die de scholen al nemen. Deze bijdragen zullen gefaseerd worden doorbetaald aan Onderwijsstichting Kempenkind. De huisvestingslasten voor het bijzonder basis onderwijs stijgen structureel als gevolg van hogere kosten van belastingen en verzekeringen.

In het dekkingsplan voor de realisatie van MFA Hapert is rekening gehouden met eenmalige kosten voor het Palet, welke gedekt worden ten laste van de algemene reserve (zie bestuur en ondersteuning). Deze eenmalige kosten zijn lager uitgevallen.

Onderwijs ontheemde Oekraïners
In Het Palet wordt tijdelijk onderwijs (schooljaar 2022-2023) gegeven aan ontheemde Oekraïense kinderen. De hiermee gepaard gaande kosten worden door het Rijk vergoed.

Voortgezet onderwijs
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland een specifieke uitkering in 2021 ontvangen voor de ventilatie van scholen. Uitvoering heeft voornamelijk in 2022 plaatsgevonden. De restantuitkering hebben we in de jaarstukken 2022 op de balans verantwoord onder de noemer "vooruit ontvangen specifieke uitkeringen". De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De ontvangen uitkering hebben we ten laste van de balans overgebracht naar de exploitatie om hiermee de daarmee gepaard gaande uitgaven in 2023 op te kunnen vangen. De uitgaven zijn € 79.000,- lager uitgevallen met als gevolg dat we ook € 79.000,- terug moeten betalen aan het Rijk. De lasten inzake de doorbetaling van de decentralisatievergoedingen aan Pius-X-college daalt in 2023 met € 27.000,- (is resultante mei- en septembercirculaire).  

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
Via de balans wordt de van het ministerie van OCenW opgebouwde reserve (saldo inkomsten minus uitgaven) van de specifieke uitkeringen GOAB 2019 t/m 2022 ad € 433.000,- overgebracht naar de exploitatie.  Voor de uitvoering hiervan mag nog € 101.000,- meegenomen worden voor de uitvoering van de nieuwe periode. Pro saldo moeten we € 332.000,- terug betallen aan het ministerie van OCenW wegens onderbesteding. Voor 2023 ontvangen we een uitkering van € 202.000,- en voor 2024 € 227.000,-. Voor de uitvoering hiervan worden budgetten geraamd van gelijke omvang. De gemeente Bladel besteedt deze middelen met name aan de opvang van geïndiceerde doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Dit is inclusief kosten voor de pilot vve-thuis, monitor vve en aanvullende toeleidingsactiviteiten. Bij het opmaken van de jaarstukken 2023 worden de eventueel nog niet bestede middelen wederom overgebracht naar de balans.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
diverse structurele mutaties s v 35 n -7 n -7 n -7 n -7
diverse incidentele mutaties i n -5
mutaties onderwijs v 30 n -7 n -7 n -7 n -7
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 raming 2027
Lasten
bestaand beleid n -531 n -234 n -7 n -7 n -7
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal Lasten n -531 n -234 n -7 n -7 n -7
Baten
bestaand beleid v 561 v 227
meerjarenprogramma 2023-2027
Totaal baten v 561 v 227
Exploitatieresultaat v 30 n -7 n -7 n -7 n -7
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 30 n -7 n -7 n -7 n -7
(- = nadeel en + = voordeel)