2. Opbouw najaarsnota 2023

Kenmerken van deze najaarsnota zijn

Terug naar navigatie - Kenmerken van deze najaarsnota zijn
  • Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de najaarsnota geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.
  • De najaarsnota bevat (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling in de perspectiefnota of begroting (door middel van integrale afweging).
  • Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren.
  • Autonome posten zijn Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Investeringskredieten

Terug naar navigatie - Investeringskredieten

We rapporteren de voornaamste afwijkingen van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zo nodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

Opbouw en indeling

Terug naar navigatie - Opbouw en indeling

Per programma geven wij u een overzicht van de budgettaire ontwikkelingen zoals die zich gedurende de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan. Dat betekent dat per programma de budgettaire wijzigingen die wij u voorstellen opgenomen worden.

In de financiële overzichten zijn -/- bedragen nadelen (hogere kosten en/of lagere inkomsten) en +/+ bedragen voordelen (lagere kosten en/of hogere inkomsten). Daarnaast zijn de bedragen afgerond op eenheden van € 1.000,- hetgeen op een aantal onderdelen mogelijk geringe afrondingsverschillen met zich mee kan brengen.