Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Beleidsveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.
Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
Als gevolg van de corona-ontwikkelingen vinden er minder activiteiten plaats binnen de Praktijkschool. 

Ruimtelijke ordening
De lasten met betrekking tot ruimtelijke ordening stijgen per saldo in 2021 met € 85.000,-. De belangrijkste afwijkingen betreffen:

  • De advieskosten inzake ruimtelijke ordening stijgen in 2021 met circa € 50.000,- als gevolg van plannen/projecten Veilig Oord, Kempenland, visie Hapert en Windmolenpark De Pals. Verwacht wordt dat van deze extra kosten circa € 30.000,- kan worden doorbelast aan het Windpark De Pals;
  • De gemeente is eisende partij in een langlopende rechtszaak over de nakoming van een garantieafspraak in het kader van Ruimte voor Ruimte bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Uitbreiding Veilig Oord. In afwachting van de definitieve uitspraak over de hoogte van de schade is bij de perspectiefnota 2021 vooralsnog enkel rekening gehouden met een van de provincie te ontvangen bedrag van € 75.000,- zijnde de netto ten laste van de gemeente gebleven externe juridische kosten over jaren 2015 tot en met 2020 en de geraamde kosten voor 2021. Inmiddels is gebleken dat de provincie deze kosten niet meer zal vergoeden en kosten in de toekomt eventueel gedekt kunnen worden uit het te ontvangen schadebedrag na een positieve gerechtelijke uitspraak. Voorzichtigheidshalve wordt deze vergoeding van € 75.000,- volledig afgeraamd;
  • Wegens prioritering van werkzaamheden is besloten om geen principeverzoeken meer in behandeling te nemen in het resterende deel van 2021. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met een lagere legesopbrengst van € 7.000,-;
  • In verband met de afronding van het project Park de Tipmast valt een budget van € 10.000,- vrij voor de inhuur van derden alsmede een restantbudget van € 6.000,- wegens overige kosten inzake ruimtelijke ordening.

Centrumvisie Bladel
Er zijn veel ontwikkelingen in het centrum van Bladel. Vooral rondom de Markt in Bladel spelen initiatieven die steeds concretere vormen beginnen te krijgen. Nu de plannen concreter worden dienen er ook meer voorbereidings- en advieskosten gemaakt te worden. Hierdoor is het noodzakelijk om het voor dit jaar beschikbare budget van € 20.000,- (eenmalig) met € 30.000,- te verhogen. Een deel van de te maken kosten kunnen later mogelijk weer terugvloeien naar de gemeente bij het maken van afspraken met initiatiefnemers.

Voormalige praktijkschool, Bladel
 De energielasten dalen in 2021 met € 7.000,-. Dit bestaat uit een incidentele daling van € 3.000,- door een jaarafrekening gasverbruik en structureel € 4.000,- lagere elektriciteitslasten.

Projecten volkshuisvesting
- Actualisatie woonvisie
In 2019 is de Kempische visie op wonen vastgesteld. Deze visie is gezamenlijk met de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden opgesteld en heeft een looptijd tot 2023. We gaan voor een actualisatie, omdat de originele vijf speerpunten uit de visie nog passend zijn. Wel moeten ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals woningtekort en betaalbaarheid, nadrukkelijker meegenomen worden in de visie. Voor deze actualisatie nemen wij in 2022 een raming op van € 10.000,-.

- Woonzorgvisie
(Landelijke) ontwikkelingen op het terrein van zorg hebben invloed op wonen. Door vergrijzing, decentralisatie van zorgtaken en wijzigingen in de zorgwetgeving verandert de wijze van aanbieden van zorg en de kijk op (geschikte) huisvesting. Doel van de visie is het ontwikkelen van een integrale visie voor de komende 10 jaar om zo voldoende grip te hebben en behouden op de ontwikkelingen in het kader van wonen en zorg. Voor het opstellen van deze visie nemen wij in 2022 een raming van € 10.000,- op.

- Langer thuis wonen
Voor het project Langer Thuis Wonen is in 2019 een budget van €15.000,- beschikbaar gesteld. Omdat vanuit andere beleidssectoren al aandacht wordt besteedt aan dit onderwerp en er geen concrete plannen en/of maatregelen voorhanden zijn, laten wij dit budget vrij vallen ter dekking van voornoemde twee projecten.

- Jaarlijks onderzoeksbudget
Wonen en volkshuisvesting is een beleidsterrein met veel ontwikkelingen. Met een jaarlijks onderzoeksbudget van € 5.000,- kan op actualiteiten worden ingespeeld, bijvoorbeeld een behoefteonderzoek, data/dashboard, verkenning van een woningbouwlocatie.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Voor juridische kosten met betrekking tot De Posthof wordt voor 2021 een aanvullend budget van € 23.000,- nodig geacht.

Leges omgevingsvergunningen
Op basis van een verbeterde woningbouwprognose worden voor de jaren 2021-2022 extra legesopbrengsten omgevingsvergunningen voorzien. Mede vanwege een aantal grote verleende omgevingsvergunningen (met name KBP) worden in 2021 extra legesopbrengsten verwacht voor een bedrag van circa € 667.000,-. De verwachte extra opbrengst 2022 is reeds opgenomen in de begroting 2022. In meerjarig perspectief bezien houden we overigens rekening met een terugloop van de legesopbrengsten. Er wordt van uitgegaan dat met name voor het KBP er vanaf 2023 geen opbrengsten meer gerealiseerd kunnen worden, omdat alle percelen verkocht zullen zijn. Met betrekking tot de leges voor vrijstellingsprocedures wordt in 2021 een meeropbrengst van € 20.000,- verwacht. Tegenover deze extra opbrengsten staan echter ook hogere lasten voor de ODZOB (zie hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu).

Uitvoering duurzaamheid
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en het opwekken van duurzame energie te bevorderen is de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ verbreed en is een nieuwe reserve ‘duurzaamheid’ ingesteld. De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals ad € 100.000,- zal in 2021 wederom niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst zal daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022. Hiermee samenhangend worden ook de in 2021 geraamde opbrengsten en uitgaven vanuit het windfonds en het landschapsfonds windpark de Pals ad € 75.000,- doorgeschoven naar 2022. Lasten en baten worden verrekend met de reserve duurzaamheid (zie bestuur en ondersteuning).

Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied
De voor 2021 geraamde kosten voor onderstaande plannen en/of projecten met aangegeven ramingen zullen worden doorgeschoven naar 2022 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren.
• EHS zuidelijk natuurgebied: € 400.000,-
• Versterking recreatieve routes: € 50.000,-
• Verduurzamen van pachtgronden: € 50.000,-
• Vergroten biodiversiteit: € 65.000,-
• Landschapsontwikkelingsprojecten: € 25.000,-

Deze uitgaven en de geraamde bijdrage uit het landschapsfonds ad € 165.000,- houden eveneens verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Daarnaast wordt van het geraamde budget 2021 ad € 300.000,- voor de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen een bedrag van € 250.000,- doorgeschoven naar 2022 wegens het ontbreken van hierop betrekking hebbende aanvragen. Lasten en baten worden verrekend met de reserve duurzaamheid (zie bestuur en ondersteuning).

Grondexploitaties
Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2021 als gevolg van deze actualisatie minder verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Pro saldo kan er € 295.000,- meer tussentijds winst genomen. Ook hebben we rekening gehouden met extra voorbereidingskosten voor plan Egyptische Poort, welke verrekend worden met de balanspost immateriële vaste activa.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 577 n -6 n -6 n -6 n -6
diverse incidentele mutaties i v 1.030 n -770
mutaties VHROSV v 1.607 n -776 n -6 n -6 n -6
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Aanschaf ICT t.b.v. implementatie Omgevingswet
Voor de aanschaf van ICT-voorzieningen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een krediet van € 75.000,- beschikbaar gesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dan de aanschaf en implementatie van de benodigde software voor de vergunningverlening (VTH vervanging Squit) door het SSC zal gaan plaatsvinden en dat de hiermee samenhangende kapitaal- en onderhoudslasten zijn reeds verwerkt in de begroting 2022 van het SSC. In verband hiermee kan dit krediet vervallen. 

Startersleningen
In 2021 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. Per 1 oktober 2021 zijn 10 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 250.000,- en lopen er nog enkele nieuwe aanvragen.

Anticiperende verwervingen
Voor anticiperende verwervingen is in 2021 een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar. Dit jaar hebben we ten laste hiervan een perceel grond aan de Egyptischedijk en een langgevelboerderij met omliggende grond aan de Zwartakkers aangekocht (totaal inclusief samenhangende advieskosten € 1.490.000,-). Indien zich dit jaar geen dergelijke verwervingen meer voordoen, kan dit restantkrediet bij de jaarrekening 2021 komen te vervallen.

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid v 529 n -1.116 n -6 n -6 n -6
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten v 529 n -1.116 n -6 n -6 n -6
Baten
bestaand beleid v 1.078 v 340
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 1.078 v 340
Exploitatieresultaat v 1.607 n -776 n -6 n -6 n -6
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 1.607 n -776 n -6 n -6 n -6
(- = nadeel en + = voordeel)