Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeentelijke organisatie heeft daarbij een regiefunctie en kan zelf ook instrumenten inzetten om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn preventie, vergunningverlening en handhaving en ketenaanpak voor overlast.

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid.
Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel. Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
Het rijk heeft incidentele middelen voor ondersteuning bij de naleving van controles op coronatoegangsbewijzen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) beschikbaar gesteld. In het bestuur van VRBZO is besloten dat de voorkeur uitgaat om aanwending van deze bijdrage bij gemeenten te beleggen en de regionale bijdrage naar rato van inwoneraantallen te verdelen. Onze gemeente ontvangt hiervoor ca € 53.000,-.  De door de gemeente gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Niet bestede middelen zullen terugbetaald moeten worden aan VRBZO.

Overige beschermende maatregelen
Voor de extra kosten van werkaccounts in het kader van de Wet verplichte ggz (o.a. crisismaatregel) en de kosten van huur en installatie van cameratoezicht bij de Posthof in Bladel, wordt voor 2021 rekening gehouden een bedrag van € 13.000,-.

Dieropvang
Als gevolg van een tariefsverhoging in 2021 voor de kosten van de regionale opvang van zwerfdieren en de latere oplevering van het nieuwe Dieren Opvang Centrum Eindhoven medio oktober 2021, stijgen de hiermee samenhangende lasten voor de jaren 2021 t/m 2023 ten opzichte van de in de meerjarenraming opgenomen ramingen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s n -14 n -5 n -3 v 1 v 1
diverse incidentele mutaties i
mutaties veiligheid n -14 n -5 n -3 v 1 v 1
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -68 n -4 n -2 v 2 v 2
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -68 n -4 n -2 v 2 v 2
Baten
bestaand beleid v 54 n -1 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 54 n -1 n -1 n -1 n -1
Exploitatieresultaat n -14 n -5 n -3 v 1 v 1
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -14 n -5 n -3 v 1 v 1
(- = nadeel en + = voordeel)