Covid-19

Coronacrisis

Terug naar navigatie - Coronacrisis

Het coronavirus heeft onze samenleving en economie ernstig op de proef gesteld. Voor veel bedrijven, ondernemers en werkenden is het afgelopen anderhalf jaar een enorme uitdaging geweest en heeft deze periode veel gevraagd van hun uithoudingsvermogen en creativiteit. Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen en mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf. Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag. Het generieke steunpakket heeft in deze periode de klap voor bedrijven, ondernemers en werkenden voor een groot deel opgevangen. De economie staat er ondanks de crisis goed voor en ook de prognoses zijn goed; het Centraal Planbureau (CPB) voorziet in zijn meest recente raming een economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.

Daarbij nadert het vaccinatiebeleid het moment waarop iedereen die wil worden gevaccineerd, ook daadwerkelijk volledig zal zijn gevaccineerd. Door het vaccinatiebeleid kunnen de contactbeperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven en wordt de economie (grotendeels) heropend. Hiermee zijn we in een nieuwe fase gekomen. Hoewel onzekerheid nog zal blijven bestaan, is deze fase meer structureel van aard dan de fases van de afgelopen tijd.

Het kabinet stopt daarom per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL),  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. 

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021. Het kabinet beseft dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is. De nachthoreca is nog steeds verplicht gesloten. Daarnaast zijn er bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzicht van begin 2020. Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen van kracht, om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen en om de aanpassing van de economie te bevorderen. In totaal is ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020.

Vanaf 25 september jl kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Garantieregelingen
De corona-financieringsregelingen Klein Krediet Corona (KKC), Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C (bedoeld voor ondernemers die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de coronacrisis) en Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Nachtclubs en disco’s
Het kabinet is bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober 2021 niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Uitkeringen van het rijk

Terug naar navigatie - Uitkeringen van het rijk

Steunpakket corona (algemene uitkering)
Via de algemene uitkering hebben we voor 2021 middelen ontvangen van het rijk om de extra gemeentelijke uitgaven voor corona op te kunnen vangen. De algemene steunpakketten van de Minister van BZK bedraagt € 598.000,- (totaal decembercirculaire 2020, maartbrief 2021 en mei- en septembercirculaire 2021), waarvan € 34.000,- voor 2022. Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar onderstaande tabel.

Steunpakketten corona (specifieke uitkeringen):
- Regeling ondersteuning toezicht en handhaving
We hebben een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 72.000,- ter bestrijding van de kosten die we maken voor extra ondersteuning , handhaving en toezicht in het kader van de corona. We kunnen hiermee capaciteit inhuren om de handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket.

- Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Het rijk heeft incidentele middelen voor ondersteuning bij de naleving van controles op coronatoegangsbewijzen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) beschikbaar gesteld. In het bestuur van VRBZO is besloten dat de voorkeur uitgaat om aanwending van deze bijdrage bij gemeenten te beleggen en de regionale bijdrage naar rato van inwoneraantallen te verdelen. Onze gemeente ontvangt hiervoor ca € 53.000,-.  De door de gemeente gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Niet bestede middelen zullen terugbetaald moeten worden aan VRBZO.

- Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland specifieke uitkeringen ontvangen van € 1.069.000,- voor de ventilatie van scholen (waarvan € 1.000.000,- reeds geraamd in de perspectiefnota 2021). De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. 

- Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie Covid-19
Net als vele andere sectoren wordt de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Competities zijn vroegtijdig beëindigd, kantines zijn gesloten en sporters boven de 18 jaar konden niet trainen op de club. We kunnen gecompenseerd worden voor de kwijtschelding van huurkosten van de gemeentelijke sportaccommodaties over de periode van 1 oktober 2020. Wij hebben hiervoor voor het 4e kwartaal 2020 € 23.000,- ontvangen en voor het 1e kwartaal 2021 € 34.000,-.  Wij hebben voor het 2e kwartaal 2021 een aanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS. De Minister moet hier nog een besluit over nemen. 

- Tozo-regeling
In kader van specifieke ondersteuning aan zelfstandigen ten tijde van de coronacrisis ontvangt de gemeente een specifieke doeluitkering. Dit betreft de regeling “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)”. De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling heeft tot doel om gedurende de periode tot 1 oktober 2021 zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te kunnen verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de coronapandemie in stand te kunnen houden. 

Het rijk heeft de gemeente inmiddels voorzien van een voorschot van € 1.185.000,-.  De gemeente ontvangt per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding voor uitvoeringskosten van € 450,- en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800,-. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen.  Volgens de regeling worden alle uitkeringen gecompenseerd door het rijk, verantwoording door de gemeente verloopt via de sisa-bijlage als onderdeel van de jaarstukken 2021. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering.

De Tozo-regeling wordt door KempenPlus namens de gemeente uitgevoerd. Door KempenPlus wordt ingeschat dat de totale uitgaven 2021 ca € 600.000,- zullen bedragen. Gelet op deze prognose zullen wij bij het opmaken van de jaarstukken 2021 er rekening mee houden dat we een belangrijk deel van de ontvangen Tozo-gelden (€ 585.000,-)  zullen moeten terug betalen aan het rijk.

NOW-regeling
Een tweede bekende regeling voor ondernemers is de NOW-regeling. Dit is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Deze regeling kan aangevraagd worden via het UWV en wordt verder niet behandeld in deze rapportage.

BUIG
De steunmaatregelen van het rijk (Tozo en NOW) bieden weliswaar (tijdelijk) enige soelaas aan bedrijven en zelfstandigen, maar daarmee kan niet voorkomen worden dat de werkloosheid (verder) gaat oplopen als gevolg van de economische krimp. Tegelijkertijd wordt de uitstroom bemoeilijkt. Het behoeft geen uitvoerig betoog dat de “coronacrisis” (grote) invloed heeft en zal hebben op de economie (macro en regionaal) en op de arbeidsmarkt. In 2021 zijn de effecten op de volume-ontwikkeling van het aantal PW-uitkeringen nog beperkt geweest, maar het moge duidelijk zijn dat dit beeld zeer waarschijnlijk zal wijzigingen in de komende tijd.

(bedragen x € 1.000) 2021
compensatie
van het rijk
decembercirculaire 2020:
Tweede Kamerverkiezingen 28
lokale culturele voorzieningen 62
impuls re-integratie 5
gemeentelijk schuldenbeleid 20
aanvullend pakket re-integratie 9
bijzondere bijstand 7
131
maartbrief 2021:
bijzondere bijstand TONK 2021 41
afvalverwerking 2021 33
perspectief jeugd en jongeren 2020 15
perspectief jeugd en jongeren 2021 14
jeugd- en jongerenwerk 9
bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 47
extra begeleiden kwetsbare groepen 2021 43
voorschoolse voorzieningen peuters 2021 6
mentale ondersteuning jeugd 2021 9
activiteiten en ontmoetingen jeugd 2021 6
223
meicirculaire 2021:
lokale culturele voorzieningen 2021 47
heroriëntatie zelfstandigen 2021 9
jeugd aan zet 10
buurt- en dorpshuizen 8
74
septembercirculaire 2021:
lokale culturele voorzieningen 2021 9
buurt- en dorpshuizen 2021 2
bijzondere bijstand TONK 2021 125
bijzondere bijstand 2022 9
aanvulling re-integratie 2022 2
impuls re-integratie 2022 4
gemeentelijk schuldenbeleid 2022 19
inkomstendervingen toeristenbelasting pm
170
specifieke uitkeringen:
ondersteuning toezicht en handhaving 72
bijdrage ventilatie in scholen 1.069
bijdrage verhuurders sportaccommodaties 2020 23
bijdrage verhuurders sportaccommodaties 2021 34
tijdelijke Tozo-regeling voorschotten 1.185
te restitueren rijksbijdrage tijdelijke Tozo-regeling -585
bijdrage ondersteuning naleving controles op coronatoegangsbewijzen 53
1.851
totaal te verwachten inkomsten van het rijk 2.449
- = nadeel en + = voordeel

Inkomsten van de gemeente

Terug naar navigatie - Inkomsten van de gemeente

De gemeente haalt haar inkomsten voor een belangrijk deel uit het innen van heffingen en belastingen. Ongeveer 20% van de baten van de gemeente bestaan uit de opbrengsten uit gemeentelijke belastingen, heffingen en leges. Met betrekking tot het opleggen van deze heffingen en belastingen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen :

  • de opbrengst toeristenbelasting 2021 is gebaseerd op 90% van de geraamde opbrengst. De bijgestelde raming is vooralsnog gebaseerd op een ontvangen prognose van het aantal overnachtingen voor 2021 van de grootste ondernemer in onze gemeente aangevuld met een inschatting van het aantal overnachtingen voor de overige verblijfsaccommodaties en campings op basis van het aantal overnachtingen in 2019. 
  • de definitieve aanslag toeristenbelasting 2021 wordt pas omstreeks 1 mei 2022 opgelegd;
  • tot 1 oktober 2021 kan uitstel van de betaling van de aanslagen aangevraagd worden bij de gemeente (per 1 oktober 2021 zijn alle openstaande vorderingen over 2020 van de toeristenbelasting voldaan).

In onderstaande tabel zijn alle soorten belastingen en heffingen weergegeven waarbij aangegeven is in welke mate de verordeningen mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan lastenverlichting bij ondernemers. Het college heeft per soort besloten hoe we hiermee omgaan. 

Belastingsoort Belastingsoort Besluit Gemeente Bladel
Afvalstoffenheffing De verordening biedt geen mogelijkheden tot aanpassing van het heffingsbedrag. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Rioolheffing De verordening biedt geen mogelijkheid tot aanpassing van het belastingbedrag. Rioolheffing is een belasting en geen retributie. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten heeft geen invloed op de hoogte van de heffing binnen het tarief. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Onroerende zaakbelastingen (OZB) De verordening biedt geen mogelijkheden. De OZB is een belasting en geen retributie. De mate waarin een woning gebruikt wordt, heeft geen enkele invloed op de hoogte van de OZB. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Toeristenbelasting Ondernemers in de recreatieve sector kunnen kiezen of de aanslag gebaseerd is op een forfaitair bepaald aantal overnachtingen of het werkelijke aantal overnachtingen. De forfaitaire tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld verblijf in het vakantieonderkomen. De verhuurder of exploitant brengt het forfaitaire tarief in rekening bij de huurder van de plaats en draagt het af aan de gemeente. Het werkelijke aantal overnachting moet dan geregistreerd worden en doorberekend aan de huurder. Dit komt dan in plaats van het forfaitair tarief. In voorkomende gevallen artikel 7 toepassen, het opteren voor een niet-forfaitaire maatstaf van heffing. De exploitant dient zorg te dragen voor registratie van het werkelijke aantal individuele overnachtingen.
(Evenementen)leges Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Voor reeds vergunde evenementen is o.b.v. de Verordening geen teruggave van leges mogelijk. De VNG geeft bij evenementenleges de mogelijkheid aan tot het toepassen van de zogeheten hardheidsclausule (artikel 63 AWR): Onze Minister (het college ingeval van gemeenten) is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen. Voor leges van evenementen die geen doorgang konden vinden wordt beoordeeld of coulance kan worden toegepast.
(Evenementen)leges Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Voor reeds vergunde evenementen is o.b.v. de Verordening geen teruggave van leges mogelijk. De VNG geeft bij evenementenleges de mogelijkheid aan tot het toepassen van de zogeheten hardheidsclausule (artikel 63 AWR): Onze Minister (het college ingeval van gemeenten) is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen. Voor leges van evenementen die geen doorgang konden vinden wordt beoordeeld of coulance kan worden toegepast. We gaan hier ruimhartig mee om.

Inkomstendervingen van de gemeente

Terug naar navigatie - Inkomstendervingen van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde inkomstendervingen gespecificeerd. We lichten ze in het kort toe:

Sportverenigingen hebben in 2021 slechts beperkt gebruik kunnen maken van hun accommodaties. Wij hebben daarom besloten om een gedeelte van de huurvergoedingen voor 2021 kwijt te schelden c.q. niet op te leggen. Voor een gedeelte worden wij hiervoor gecompenseerd door het rijk.

Diverse horecaondernemers maken gebruik van grond die in eigendom is van de gemeente. Tot 18 april 2021 heeft de horeca te maken gehad met strikte beperkingen, waardoor ook terrassen niet toegestaan waren. Vanaf 18 april 2021 was de opening van een terras slechts beperkt toegestaan en vanaf 19 mei gold er een grotere vrijheid in de openingstijden, mits aan andere voorwaarden werd voldaan. Daarmee is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van de gemeentelijke grond voor terrassen in het eerste halfjaar van 2021. Wij hebben daarom besloten om voor het eerste halfjaar de helft van de normale terrasvergoeding in rekening te brengen bij de horecaondernemers. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar beperkte kermisactiviteiten geweest waarvoor beperkt staangelden worden ontvangen.

De gemeente wordt waarschijnlijk geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Wij gaan vooralsnog uit van een lagere opbrengst van 10% van de geraamde opbrengst of te wel € 117.000,-. Deze lagere opbrengst is afgezet tegen de prognose van de grootste ondernemer in onze gemeente. De lagere opbrengst heeft voornamelijk betrekking op het 1e kwartaal 2021.  We vertrouwen erop dat het rijk ook voor 2021 de inkomstenderving nog compenseert.

(bedragen x € 1.000) 2021
correctie
inkomsten
inkomstendervingen agv corona:
kwijtschelding huren 2020 / 2021 -79
vergoeding terrassen 2021 -6
staangelden kermissen -12
opbrengst toeristenbelasting -117
totaal inkomstendervingen gemeente -214
- = nadeel en + = voordeel

Uitgaven van de gemeente

Terug naar navigatie - Uitgaven van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde uitgaven gespecificeerd.

We lichten ze in het kort toe:

Specifieke uitkeringen:

De rijksbijdrage ad € 72.000,- voor toezicht en handhaving zetten we in voor de inhuur van extra toezichthouders om met name handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket. De rijksmiddelen voor het oplossen van ventilatieproblemen van scholen ad € 1.069.000,- zetten we daarvoor in.
De bijdrage voor ondersteuning bij de naleving van controles op coronatoegangsbewijzen zetten we daarvoor in. De door de gemeente gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Niet bestede middelen zullen terugbetaald moeten worden aan VRBZO met verantwoording in onze jaarstukken 2021.

Decembercirculaire 2020:

- verkiezingen
We hebben via de algemene uitkering extra middelen ontvangen ter compensatie van de extra kosten (inrichting stemlokalen, alternatieve locaties e.d.) voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Omdat we voldoende middelen voor deze verkiezing in onze begroting geraamd hebben kan het geraamd extra budget thans vrij vallen. 

- gemeentelijk schuldenbeleid / bijzondere bijstand
Een toename van de armoede- en schuldenproblematiek wordt als gevolg van corona verwacht. De extra middelen die we ontvangen stelt de gemeente in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. We ontvangen hiervoor € 26.000,- in 2021.

- re-integratie van bijstandsgerechtigden, reguliere dienstverlening / intensivering
We ontvangen deze extra middelen zodat we de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen we in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die de gemeente in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. We ontvangen hiervoor € 14.000,- in 2021.

- cultuurmiddelen
Culturele instellingen die door de gemeente worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen, omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen wordt de gemeente in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen ad € 62.000,- zetten we in 2021 in daar waar de culturele infrastructuur van de gemeente de steun het hardst nodig heeft.

Maartbrief 2021:

- TONK 
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoel voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende solaas bieden(vorm van bijzondere bijstand). Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Voor de financiële gevolgen hiervan wordt Bladel in het eerste kwartaal van 2021 voor € 41.000,- gecompenseerd.

- Afvalverwerking 
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. Voor de financiële compensatie van de hogere kosten en gemiste inkomsten van afvalverwerking wordt voor Bladel € 33.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering.

- Extra begeleiding kwetsbare groepen / Bestrijden eenzaamheid ouderen 
De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd. Voor Bladel wordt in 2021 een bedrag van € 43.000,- aan de algemene uitkering toegevoegd voor de extra begeleiding van kwetsbare groepen.

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid, maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer extra contact met ouderen, extra helpende handen (zoals boodschappen doen), inzet op verbinding tussen mensen en extra inzet op zingeving. Voor het bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen wordt voor Bladel € 47.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering in 2021.

- Perspectief Jeugd en jongeren
Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en de evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Bladel ontvangt hiervoor een bedrag van € 15.000,- voor 2020 en € 14.000,- voor 2021.

- Jongerenwerk jeugd
Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Voor de extra inzet op jongerenwerk wordt voor Bladel een bedrag van € 10.000,- aan de algemene uitkering toegevoegd.

- Mentale ondersteuning jeugd / Activiteiten en ontmoetingen jeugd 
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Het kabinet zet daarom samen met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. Om dit te kunnen realiseren wordt een bedrag van € 9.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering van Bladel.

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zet het kabinet samen met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Voor Bladel wordt een bedrag van € 6.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering om dit te realiseren.

- Mutaties voorschoolse voorziening peuters 
Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang. De ophoging voor de financiële compensatie hiervan bedraagt voor Bladel € 6.000,-.

Mei- en septembercirculaire 2021:

- Cultuurmiddelen
Culturele instellingen die door de gemeente worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen, omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen wordt de gemeente in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen ad € 47.000,- zetten we in 2021 in daar waar de culturele infrastructuur van de gemeente de steun het hardst nodig heeft.

- Buurt- en dorpshuizen
Het kabinet stelt € 55.000,- voor 2021 beschikbaar om de gemeente te compenseren voor de extra uitgaven voor cultuur en de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen.

Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 maken wij de afweging of het gewenst is om delen van de niet bestede middelen over te hevelen naar 2022. 

Overige uitgaven:

Vanwege de genomen coronamaatregelen hebben we minder kosten behoeven te maken voor kantinebenodigdheden (dit wordt veroorzaakt door het veelvuldig thuiswerken van onze eigen medewerk(st)ers), ambtenarensportdag en teambuilding. Daarnaast is de reguliere bijdrage aan de GGD € 10.000,- lager uitgevallen vanwege minder controle van de diverse kinderopvang organisaties en werden projectkosten voor lokaal gezondheidsbeleid en het beheer van evenemententerreinen niet volledig benut. Een deel van de overgehevelde budgetten van 2020 kunnen enerzijds vrijvallen en anderzijds aangewend worden voor de dekking van corona gerelateerde uitgaven/inkomsten van diverse maatschappelijke instellingen en sportverenigingen.

Voorts zijn er een beperkt aantal kosten welke binnen bestaande budgetten opgevangen konden worden.

(bedragen x € 1.000) 2021
correctie
uitgaven
uitgaven
extra kosten verkiezingen vrijval 28
kantinebenodigdheden / ambtenarensportdag / teambuilding 14
ondersteuning toezicht en handhaving -72
ondersteuning naleving controles coronatoegangsbewijzen -53
voorschoolse voorziening peuters -6
bijdrage ventilatie in scholen -1.069
beheer evenemententerreinen 2
lokale culturele voorzieningen -118
buurt- en dorphuizen -9
impuls re-integratie / aanvullend pakket re-integratie -14
gemeentelijk schuldenbeleid / bijzondere bijstand -26
bijzondere bijstand (TONK) -166
perspectief jeugd en jongeren -30
jongerenwerk -10
mentale ondersteuning -9
activiteiten en ontmoetingen -6
begeleiding kwetsbare groepen / bestrijding eenzaamheid ouderen -90
uitvoering Tozo-regeling obv prognose KempenPlus -600
subsidie gemeenschapshuizen 2020 -16
jeugd aan zet -10
afvalverwijdering -33
projectkosten lokaal gezondheidsbeleid 3
bijdrage GGD inzake toezicht kinderopvang 10
aanwending budgetoverheveling corona 2020 115
totaal uitgaven agv corona -2.165
- = nadeel en + = voordeel

Recapitulatie exploitatie Covid-19

Terug naar navigatie - Recapitulatie exploitatie Covid-19

In onderstaand tabel ziet u een samengevat overzicht wat de financiële gevolgen momenteel bedragen. Pro saldo resteert er een voordelig "corona resultaat" van  € 70.000,-. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de geoormerkte budgetten 2020, omdat er geen of onvoldoende benutting plaatsvindt. Een soortgelijk overzicht als onderstaand zal dan ook in de jaarstukken 2021  geactualiseerd worden.

(bedragen x € 1.000) samenvatting
corona
maatregelen
totaal inkomsten / compensatie vanuit het rijk 2.449
totaal inkomstendervingen exploitatie agv corona -214
totaal extra uitgaven agv corona -2.165
te verwachten exploitatieresultaat agv corona 70
- = nadeel en + = voordeel

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Ingeschat wordt dat de gemeente onderstaande risico's loopt als gevolg van Covid-19. Gelet op het beschikbare weerstandsvermogen, is de gemeente Bladel in staat om deze risico’s op te vangen.

Risico omschrijving waarschijnlijkheid
Toeristenbelasting Ondanks dat toerisme weer mogelijk is, is het niet duidelijk in welke mate de toeristische sector zich zal herstellen en daarmee de begrote opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd zullen worden. We hebben de voorlopige aanslagen 2021 vooralsnog vastgesteld op ca 90% van de definitieve aanslagen 2019. redelijk
Leges bouwen Achterblijven van opbrengst bouwvergunningen. niet, gelet op de omvang van de gerealiseerde opbrengsten
Invordering debiteuren De impact van de coronacrisis op de economie kan tot gevolg hebben dat debiteuren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. redelijk
Grondexploitatie Vertraging en/of afzien van grondverkopen bedrijventerreinen, vragen van ondernemers voor een langere optieovereenkomst. niet groot
Grondexploitatie Door de crisis is het mogelijk dat burgers geen grond aankopen. niet groot
Investeringen Enkele investeringen lopen vertraging op omdat derden op dit moment niet in staat zijn om hun werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. redelijk
Opleving Covid-19 Het Covid-19 beleeft een derde golf en opnieuw dienen maatregelen getroffen te worden groot