Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De begrotingsvoorschriften schrijven voor dat deze middelen, naast de kosten van overhead, in een apart onderdeel worden beschreven. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de beleidsvelden waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de beleidsvelden en van de overhead. Hoewel we de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel beschouwen is deze opbrengst (op grond van het BBV) verantwoord onder beleidsveld 3.3 Economie.

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:
a. lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
b. uitkeringen uit het gemeentefonds
c. dividenden
d. saldo van de financieringsfunctie
e. overige algemene dekkingsmiddelen
f.  vennootschapsbelasting
g. onvoorzien en stelposten

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Hogere onderuitputting kapitaallasten als gevolg van aanvulling krediet renovatie sportvelden 2022.

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
onderuitputting kapitaallasten 4
totaal lasten sport, cultuur en recreatie 4

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Verrekening kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten op basis van de geactualiseerde en bijgestelde investeringen. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal investeringen niet meer of tegen een lager investeringsbedrag uitgevoerd worden. Het betreft o.a.  verduurzaming sporthal Eureka i.v.m. MFA, verduurzaming gemeentehuis, renovatie dak oudbouw gemeentehuis en vervanging installaties gemeentehuis, alsmede implementatie omgevingswet (ICT). Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Ook kunnen de rentelasten over de vaste financieringen verlaagd worden als gevolg van aangetrokken financiering (zie paragraaf financiering).

Onvoorziene uitgaven
De post onvoorziene uitgaven is eenmalig verlaagd met € 6.000,-. Met deze verlaging worden eenmalige exploitatie uitgaven tot genoemd bedrag gedekt. 

Uitvoering Wet WOZ
De lasten met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ voor woningen en niet-woningen stijgen in 2021 als gevolg van de inhuur van personeel ten behoeve van de omzetting van herwaarderingsmodellen naar gebruiksoppervlakte ten behoeve van de aanslagoplegging.

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Op basis van de ontvangsten in het 1e halfjaar 2021 wordt voor het jaar 2021 rekening gehouden met een hogere opbrengst wegens vervolgingskosten (aanmanings- en dwangbevelkosten) van circa € 6.000,-.

Beleggingen
Wij houden op basis van het bestaande beleid rekening met een dividenduitkering van de BNG van 50%. Vanwege lagere winst over 2020 wordt door BNG een uitkering van gedaan van 36% van de winst.  Dat leidt voor 2021 tot een lagere dividenduitkering van € 55.000,- ten opzichte van waar we van uitgegaan zijn.

Het boekjaar 2021 lijkt voor de BNG  nochtans financieel gunstig te verlopen. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2021 stijgt ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 en is het gevolg van afnemende effecten van de corona op de economie van de westerse landen. Er blijven nog wel veel onzekerheden, zoals over de economische ontwikkeling. Daarom acht de BNG het op dit moment niet verantwoord om een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2021. Wat de dividenduitkering over 2021 wordt, zullen we dus nog moeten afwachten.

Opbrengsten OZB
In 2021 wordt een hogere  opbrengst OZB van eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen verwacht van circa € 26.000,- (circa 0,6%). Deze hogere opbrengst heeft nagenoeg volledig betrekking op de opbrengst van de niet-woningen waarbij voor de eigenaren sprake in van een hogere opbrengst van € 92.000,- wegens nieuwbouw en voor de gebruikers sprake is van een lagere opbrengt van € 66.000,- vanwege een hogere leegstand per 1 januari 2021 en door gewijzigde stijgingspercentages van niet-woningen dan waarmee in de berekening van de tarieven 2021 rekening is gehouden.

Algemene uitkering
Betreft aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds op basis van de mei- en septembercirculaire 2021. Voor een nadere toelichting verwijzen u naar de raadsmededeling R21.091 en raadsvoorstel R21.140. Per saldo leidt dat voor 2021 tot een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering ad € 970.000,-, waarvan € 180.000,- betrekking heeft op de steunpakketten coronacrisis. Door het rijk is in 2020 besloten om reële compensatie te verstrekken aan de gemeente(n) wegens gederfde inkomsten als gevolg van corona. Op basis hiervan ontvangen we alsnog extra compensatie voor de lagere opbrengst toeristenbelasting 2020 ad € 114.000,-. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19. De extra uitkeringen voor 2022 en volgende jaren zijn op basis van de meicirculaire overigens reeds verwerkt in de begroting 2022-2025.  De extra uitkeringen voor 2022 en volgende zijn op basis van de septembercirculaire in de begroting 2022 verwerkt middels de 1e begrotingswijzing 2022.  Daarnaast daalt de algemene uitkering eenmalig in 2021 met € 18.000,-, omdat een aantal verdeelmaatstaven uit het vorige dienstjaar definitief vastgesteld zijn.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 901 v 85 v 98 v 92 v 85
diverse incidentele mutaties i v 96
mutaties alg.dekkingsmiddelen v 997 v 85 v 98 v 92 v 85
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -37 v 68 v 81 v 76 v 70
meerjarenprogramma 2021-2025 v 4
Totaal Lasten n -37 v 72 v 81 v 76 v 70
Baten
bestaand beleid v 1.034 v 17 v 17 v 16 v 15
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 1.034 v 17 v 17 v 16 v 15
Exploitatieresultaat v 997 v 89 v 98 v 92 v 85
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 997 v 89 v 98 v 92 v 85
(- = nadeel en + = voordeel)