Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrsis
Het kabinet heeft in 2020 € 9.000,- beschikbaar gesteld als compensatie van de voorschoolse opvang peuters in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus. Omdat dit budget niet benut is kan het vrijvallen. Van het Ministerie van BZK hebben wij een specifieke uitkering van € 69.000,- ontvangen voor het opvangen van de kosten van ventilatie van basisscholen  welke na uitvoering van de betreffende werkzaamheden zal worden doorbetaald aan Onderwijsstichting Kempenkind.

Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs
Basisschool Het Palet zal, nadat "MFA Hart van Hapert" opgeleverd is, in 2022 gesloopt worden. De extra afschrijving van de restant boekwaarde ad € 403.000,- hiervan wordt daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking geschiedt ten laste van de algemene reserve (zie bestuur en ondersteuning). Daarnaast een administratieve correctie raming vanuit het vorig jaar voor eenmalige kosten basisschool De Vest ad € 24.000,-.

De huisvestingslasten voor het bijzonder basis onderwijs stijgen per saldo met circa € 6.000,- als gevolg van de voor rekening van de gemeente blijvende herstelkosten van een schade fietsenstalling Franciscusschool en schade Toermalijn, onderzoekskosten nieuwe leerlingenprognose De Vest en huurverhoging 2021 schoolgebouw Kerkstraat 37 te Casteren. 

De gemeente ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een specifieke uitkering van de rijksoverheid ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. Het budget van circa € 476.000,- gaat ingezet worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen worden in samenwerking met onderwijspartners en andere lokale partijen genomen. De maatregelen sluiten aan bij de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die de scholen al nemen.

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs
Deze lasten geven in 2021 een daling te zien van € 12.000,- wegens een lagere bijdrage aan Onderwijsstichting Kempenkind in het kader van onderwijs aan kinderen van statushouders. Daarnaast is voor 2021 van de provincie een uitkering van € 28.000,- ontvangen voor het project “VUP Bladel” in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant. Deze uitkering wordt doorbetaald aan alle onderwijsinstellingen.

Relevante ontwikkelingen:

  1. Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP)
    In een Integraal Huisvestingsplan leggen de gemeente en de schoolbesturen hun gedeelde ambitie, beleid en investeringen in onderwijsgebouwen vast. Deze gedeelde langetermijnvisie helpt de gemeente en de schoolbesturen om strategische keuzes te maken, onder andere op het gebied van duurzaamheid. In de toekomst krijgt het IHP middels een wetswijziging een meer verplichtend karakter. Naar aanleiding van deze wetswijziging zal er in 2022 gestart worden met het opstellen van een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan.
  2. Basisschool de Vest
    De nieuwbouw van basisschool de Vest is opgeleverd in 2021. Na de oplevering wordt inzichtelijk gemaakt wat de actuele benodigde capaciteit is van de school en in welke mate het huidige gebouw daar aan voldoet.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
Via de balans worden de van het ministerie van OCenW (vooruit) ontvangen specifieke uitkeringen GOAB 2019 en 2020 ad € 325.000,- overgebracht naar de exploitatie. De gemeente Bladel besteedt deze middelen met name aan de opvang van geïndiceerde doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Dit is inclusief kosten voor de pilot vve-thuis, monitor vve en aanvullende toeleidingsactiviteiten. Voor 2021 hebben we € 6.000,- extra uitkering ontvangen. Voor de uitvoering hiervan worden budgetten geraamd van gelijke omvang. Bij het opmaken van de jaarstukken 2021 worden de eventueel nog niet bestede middelen wederom overgebracht naar de balans.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 1 n -1 n -1 n -1 n -1
diverse incidentele mutaties i v 379 n -403
mutaties onderwijs v 380 n -404 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Nieuwbouw basisschool de Vest te Hoogeloon
Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Vest te Hoogeloon is bij de jaarrekening 2020 een (restant)krediet van € 758.000,- doorgeschoven naar het dienstjaar 2021. De betreffende bouwtermijnen zijn inmiddels volledig doorbetaald aan Onderwijsstichting Kempenkind en de nieuwbouw is medio 2021 opgeleverd.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -147 n -642 n -140 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -147 n -642 n -140 n -1 n -1
Baten
bestaand beleid v 527 v 238 v 139
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 527 v 238 v 139
Exploitatieresultaat v 380 n -404 n -1 n -1 n -1
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 380 n -404 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)