Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2021 en de opstelling van de begroting 2022 en anderzijds de najaarsnota 2021 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2021 in hoofdzaak incidenteel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per hoofdtaakveld/beleidsveld toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

bedragen x 1.000
Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 njn na wijziging 2022 2023 2024 2025
lasten
Bestuur en ondersteuning -1.893 n -32 n -1.925 n -85 n -153 n -153 n -153 n
- Overhead -5.817 n 35 v -5.782 n 3 v 3 v 3 v 3 v
- Algemene dekkingsmiddelen -630 n -37 n -667 n 72 v 81 v 76 v 70 v
Veiligheid -1.873 n -67 n -1.940 n -4 n -1 n 2 v 2 v
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.547 n -93 n -2.640 n -45 n -15 n -15 n -15 n
Economie -723 n -10 n -733 n -4 n -4 n
Onderwijs -4.608 n -147 n -4.755 n -642 n -140 n -1 n -1 n
Sport, cultuur en recreatie -4.868 n 59 v -4.809 n -8 n -22 n -22 n -22 n
Sociaal domein -23.781 n 211 v -23.570 n -87 n 24 v 24 v 24 v
Volksgezondheid en milieu -5.934 n -381 n -6.315 n -50 n -47 n -65 n -78 n
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. -4.413 n 529 v -3.884 n -1.116 n -6 n -6 n -6 n
baten
Bestuur en ondersteuning 661 v 46 v 707 v
- Overhead 201 v 34 v 235 v 21 v 21 v 21 v 21 v
- Algemene dekkingsmiddelen 38.492 v 1.034 v 39.526 v 17 v 17 v 16 v 16 v
Veiligheid 159 v 54 v 213 v -1 n -1 n -1 n -1 n
Verkeer, vervoer en waterstaat 189 v 43 v 232 v
Economie 1.297 v -16 n 1.281 v -5 n
Onderwijs 1.738 v 527 v 2.265 v 238 v 139 v
Sport, cultuur en recreatie 1.002 v 19 v 1.021 v -3 n -1 n -2 n -1 n
Sociaal domein 3.887 v 184 v 4.071 v 64 v 1 v 1 v 1 v
Volksgezondheid en milieu 4.490 v 244 v 4.734 v 20 v 41 v 59 v 75 v
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. 2.820 v 1.079 v 3.899 v 340 v
Totaal lasten -57.087 n 67 v -57.020 n -1.966 n -280 n -157 n -176 n
Totaal baten 54.936 v 3.248 v 58.184 v 691 v 217 v 94 v 111 v
Saldo van baten en lasten -2.151 n 3.315 v 1.164 v -1.275 n -63 n -63 n -65 n
Toevoeging reserves -1.576 n -21 n -1.597 n -265 n
Onttrekking reserves 4.745 v -1.423 n 3.322 v 1.418 v
Geraamd resultaat / algemene reserve 1.018 v 1.871 v 2.889 v -122 n -63 n -63 n -65 n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel overschot van € 293.000,-.

Geact.meerjarenperspectief 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2021 (excl.meicirc) v 1.031
saldo ontwerp-begroting 2022-2025+ 1e begrotingswijziging 2022 v 2.298 v 491 v 409 v 359
bestuur en ondersteuning v 26 n -85 n -153 n -153 n -153
- overhead v 24 v 24 v 24 v 24 v 24
- algemene dekkingsmiddelen v 900 v 86 v 99 v 92 v 85
veiligheid n -13 n -5 n -3
verkeer en vervoer n -50 n -15 n -15 n -15 n -15
economie n -119 n -4 n -4
onderwijs v 2 n -1 n -1 n -1 n -1
sport, cultuur en recreatie v 99 v 13 n -24 n -24 n -24
sociaal domein v 59 n -23 v 25 v 25 v 25
volksgezondheid en milieu n -137 n -30 n -6 n -6 n -2
VHROSV v 567 n -6 n -6 n -5 n -5
structureel meerjarenperspectief v 2.389 v 2.252 v 427 v 346 v 293
mutaties reserves structureel v 4
totaal structureel a v 2.393 v 2.252 v 427 v 346 v 293
incidenteel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2021 (excl.meicirc) n -13
saldo ontwerp-begroting 2022-2025+ 1e begrotingswijziging 2022 v 179 v 494 v 241 v 290
bestuur en ondersteuning n -13
- overhead v 45
- algemene dekkingsmiddelen v 96 v 4
veiligheid
verkeer en vervoer n -30
economie v 93 n -5
onderwijs v 379 n -403
sport, cultuur en recreatie n -20 n -25
sociaal domein v 336
volksgezondheid en milieu
VHROSV v 1.041 n -770
incidenteel meerjarenperspectief v 1.944 n -1.050 v 494 v 241 v 290
mutaties reserves incidenteel n -1.448 v 1.153
totaal incidenteel b v 496 v 103 v 494 v 241 v 290
totaal begrotingsresultaat a+b v 2.889 v 2.355 v 921 v 587 v 583
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -1.018 n -2.477 n -984 n -650 n -648
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -1.871 v 122 v 63 v 63 v 65
(- = nadeel en + = voordeel)