Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld verkeer en vervoer richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende manieren van vervoer. De gemeente Bladel is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Wegen, straten en pleinen
De lasten stijgen in 2021 per saldo met € 22.000,-. Dit betreft € 10.000,- voor extra structurele kosten voor personeel calamiteitenregeling, € 15.000,- voor gerechtelijke kosten inzake Kempenglas,€ 10.000,- voor extra onderzoekskosten reconstructie Hemelrijken/Kerkstraat en € 10.000,- extra overige lasten. De opbrengst degeneratievergoeding stijgt naar verwachting met € 20.000,-. In samenhang hiermee wordt de raming voor niet planmatig onderhoud verhoogd. De lasten voor stortrechten dalen met € 25.000,- doordat er minder saneringen worden verwacht.

Openbare verlichting
Als gevolg van de jaarafrekening 2020 van het elektriciteitsverbruik worden hogere lasten verwacht van circa € 10.000,-. Daarnaast is sprake van extra lasten van € 5.000,- voor uitbestede werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud.

Verkeersregelingen
Voor de advieskosten ten behoeve van het opzetten van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 wordt een aanvullend budget van € 20.000,- nodig geacht. Het budget voor de aanschaf van verkeersborden en overige materialen wordt voor 2021 verhoogd met € 3.000,-.

Voorbereiding project verkeer en vervoer Kempenregio
Gemeente Bladel huurt externe coördinatie in om de belangen in de regio m.b.t. mobiliteitsbeleid te borgen. De Regio (provincie + MRE) is hierin heel ambitieus en voert diverse projecten uit zoals: Bereikbaarheidsagenda, Smart Wayz, Regionaal mobiliteitsplan. De inzet van deze coördinatie is in de loop der jaren uit gegroeid van 1 dag in de week naar een nagenoeg fulltime functie. De lasten voor de coördinatie worden met € 30.000,- naar boven bijgesteld tot € 120.000,-. Van deze lasten wordt € 100.000,- doorbelast aan De Regio en de andere Kempengemeenten.
De website mobiliteitindekempen.nl is gelanceerd, van de hieraan verbonden lasten wordt 75%  doorbelast aan de andere deelnemende Kempengemeenten. Voor de uitvoering van verkeerstellingen in de regio door de provincie wordt met ingang van 2021 een structurele raming van € 4.000,- opgenomen.

De geraamde kosten ad € 30.000,- voor 3 onderzoeksprojecten (fietsnetwerk, werkgeversaanpak bedrijventerreinen en sluipverkeer zijn eerder overgeheveld van 2020 waarbij is aangegeven dat deze projecten zouden worden opgestart in 2021. Daarbij is opgemerkt dat in zijn algemeenheid de doorlooptijd van projecten als gevolg van de samenwerking met de 4 Kempengemeenten en/of de provincie steeds langer duurt aangezien in het voorbereidings- en uitvoeringstraject meer ambtenaren en besturen zijn betrokken.
Het onderzoek naar het fietsnetwerk is inmiddels gestart maar voor Bladel ligt daar ook een combinatie met de N284 en dat loopt ook uit in de tijd. Het onderzoek sluipverkeer is deels gedaan maar behoeft nog nadere afstemming en besluitvorming met de Kempengemeenten. Het onderzoek werkgeversaanpak is vanwege corona vertraagd omdat werkbezoeken niet kunnen door bedrijven nu andere prioriteiten worden gesteld. Gezien het vorenstaande zullen de ramingen voor deze projecten vooralsnog worden doorgeschoven naar 2022.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s n -50 n -15 n -15 n -15 n -15
diverse incidentele mutaties i n -30
mutaties verkeer en vervoer n -50 n -45 n -15 n -15 n -15
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Uitvoering herinrichting N284
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is in 2021 een krediet van € 300.000,- beschikbaar. Aangezien dit jaar nog weinig kosten worden gemaakt en het project doorloopt tot en met 2024, zal het (restant)krediet bij de jaarrekening 2021 worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Verkeersvisie Hapert / aanpassing Oude Provincialeweg
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is voor 2021 een krediet van € 186.000,- beschikbaar. Dit project is opgestart en loopt door tot en met het 2e kwartaal 2022. Het (restant)krediet zal bij de jaarrekening 2021 worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Aanpassing omgeving De Vest
Voor de aanpassing van de omgeving van de Vest is in 2021 een krediet van € 45.000,- beschikbaar. De nieuwbouw van basisschool de Vest is opgeleverd in 2021. Afhankelijk van de invulling van de locatie naast de nieuwbouw zal de betreffende omgeving worden aangepast. De uitvoering hiervan wordt verwacht in 2022-2023. Het krediet zal bij de jaarrekening 2021 worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Verbreden fietspaden Cartierheide
Bij de perspectiefnota 2021 is door de raad ingestemd met de voorkeursvariant om het fietspad De Pan-Laarven te verleggen, te verbreden en uit te voeren als betonverharding en is hiervoor een netto-krediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit 2020 nog een restantkrediet van € 35.000,- beschikbaar voor advies- en overige voorbereidingskosten. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en het bestek en tekeningen. In het 4e kwartaal 2021 zal dan de aanbesteding kunnen starten waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering en aanpassing van de fietspaden.

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve
Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel & Kleine Hoeve is in 2021 nog een (restant)krediet van € 75.000,- beschikbaar. Het betreft het verbeteren van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen door spreiding van het verkeer en aanleg van een nieuwe aansluiting. Dit jaar zijn de kosten beperkt gebleven tot het opstellen van een plan van aanpak voor flankerende maatregelen N284 ad € 23.000,-. In het plan van aanpak voor de herinrichting van de N284 is de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Sleutel als knelpunt ingebracht. In afwachting van de opstelling van een uitvoeringsplan en in relatie met de herinrichting van de N284 zal dit (restant)krediet wederom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Gepland groot onderhoud wegen 2020
Voor het programma gepland groot onderhoud wegen 2020 is een (restant)krediet van € 1.080.000,- beschikbaar. Dit krediet is inmiddels geheel ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon, herinrichting Kranenberg Casteren, aanleg fiets- en voetpaden en asfaltonderhoud bij diverse deelprojecten.

Gepland groot onderhoud wegen 2021
Voor het programma gepland groot onderhoud wegen 2021 is een krediet van € 1.200.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is tot op heden ingezet voor klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 1, afronding herinrichting Kranenberg Casteren en diverse asfaltonderhoudswerkzaamheden. Het (restant)krediet zal bij de jaarrekening 2021 worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Herinrichting Sniederslaan
Als onderdeel van de uitvoering van de centrumvisie zal de Sniederslaan aangepakt gaan worden, om het centrum aantrekkelijker te maken. Door het college is een projectopdracht vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan op welke wijze de verandering van de Sniederslaan in een participatietraject vorm kan krijgen. Doelstelling is het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Sniederslaan (tussen de Markt en de Profile fietsenwinkel) en het opstellen van een toetsingskader waaraan beeldkwaliteit en reclame-uitingen kunnen worden getoetst. Het resultaat van deze opdracht is één samenhangend product, welke zal bestaan uit twee onderdelen die op elkaar aansluiten:

  1. Voor het herinrichten van de openbare ruimte zal het uiteindelijke deelproduct een besteksgereed ontwerp moeten zijn. Alle ruimtelijke ingrepen van gevel tot gevel worden hierin meegenomen; denk aan verkeer, bestrating, groen, verlichting, straatmeubilair, etc.;
  2. Een beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen aan de Sniederslaan, met daarin opgenomen een duidelijke kaderstelling voor reclame-uitingen.

De projectopdracht bestaat uit het ontwerp van de herinrichting van de Sniederslaan inclusief een beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zullen een of meerdere externe partijen geconsulteerd worden. Voor het ontwerp, inmeten van het gebied, onderzoeken, uitwerken bestek en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan is bij de perspectiefnota 2021 een voorbereidingskrediet geraamd van € 80.000,-. De verdere voorbereiding en aanpak van dit project wacht op dit moment op de prioritering van werkzaamheden in relatie met de beschikbare capaciteit binnen Ruimtelijke Ordening.

Vervanging masten en armaturen 2021
De kredieten 2021 voor de vervanging van de openbare verlichting ad resp. € 65.000,- (armaturen) en € 70.000,- (masten) zijn inmiddels geheel ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging conform een meerjarig gesloten overeenkomst.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Het GVVP is geëvalueerd in 2019. In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuw GVVP. In 2021 wordt middels bewonersparticipatie het nieuwe beleid vormgegeven. We zien mogelijkheden om de evaluatie en het actualiseren van beleid te combineren om eerder tot besluitvorming te kunnen komen. Het geactualiseerde GVVP zal worden ingepast in de Omgevingsvisie. De volgende deelprojecten zullen extra aandacht zullen krijgen in het geactualiseerde GVVP:

  • Zorg voor veilige schoolomgevingen;
  • Hernieuwde inventarisatie alle knelpunten (middels BLIQ rapportages);
  • Extra aandacht voor fietsmogelijkheden zoals infra / veiligheid / stalling / duurzaam.

Vanuit het GVVP is tot en met 2020 jaarlijks een krediet ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van de verkeerskundige werken. De nieuwe verkeersvisie zal in het laatste kwartaal van 2021 aan de raad worden gepresenteerd. Om het jaar 2021 te kunnen overbruggen is het restantkrediet 2020 ad € 124.000,- bij de perspectiefnota 2021 eenmalig verhoogd met € 50.000,- ten behoeve van de uitvoering van de geplande verkeerskundige werken in 2021. Het totale krediet zal o.a. worden ingezet ten behoeve van de aanleg van een trottoir aan de Heuvelseweg te Hoogeloon, reconstructie De Hoeve te Netersel en de aanpak van enkele verkeerkundige maatregelen in de Dorpsstraat te Casteren, Europalaan en rotonde Helleneind en rijbaan Emmastraat- van Dissellaan te Bladel.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -93 n -45 n -15 n -15 n -15
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -93 n -45 n -15 n -15 n -15
Baten
bestaand beleid v 43
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 43
Exploitatieresultaat n -50 n -45 n -15 n -15 n -15
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -50 n -45 n -15 n -15 n -15
(- = nadeel en + = voordeel)