Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:

taakvelden 2021 2022 2023 2024 2025
0.1 Bestuur -6.651 -82.500 -150.000 -149.885 -149.885
0.10 Reserves -1.444.047 1.152.609
0.2 Burgerzaken 36.269 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -15.455 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
0.4 Ondersteuning organisatie 69.075 24.076 24.076 24.076 24.076
0.5 Treasury -74.078 -15.430 29.673 23.546 16.613
0.61 OZB woningen 6.593
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.079.119
0.8 Overige baten en lasten -15.197 104.922 69.249 68.772 68.298
0.9 Vennootschapsbelasting
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.471 2.019 2.019 2.019 2.019
1.2 Openbare orde en Veiligheid -14.733 -6.868 -5.595 -1.579 -1.579
2.1 Verkeer, wegen en water -50.807 -45.351 -15.351 -15.351 -15.351
2.2 Parkeren 500 500 500 500 500
3.1 Economische ontwikkeling -1.823 -3.500 -3.500
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.000 -5.000
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 300
3.4 Economische promotie -19.518
4.2 Onderwijshuisvesting 364.853 -403.894 -1.285 -1.285 -1.285
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 15.685 -7 -7 -7 -7
5.1 Sportbeleid en activering 75.000 75.000
5.2 Sportaccommodaties -21.860 -14.375 -14.345 -14.315 -14.285
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42.650 3.000 3.000 3.000 3.000
5.5 Cultureel erfgoed 0 -25.000
5.6 Media 72 72 72 72 72
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -17.041 -50.450 -12.450 -12.450 -12.450
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -29.929 -18.329 -18.329 -18.329 -18.329
6.2 Wijkteams 24.900 -100 -100 -100 -100
6.3 Inkomensregelingen 118.988 -5.091 41.034 41.034 41.034
6.4 Begeleide participatie 374.419 6.333 6.333 6.333 6.333
6.5 Arbeidsparticipatie 9.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 30.000 16.000 16.000 16.000 16.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -139.992 -257.803 -255.000 -255.000 -255.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 87.054 267.500 267.500 267.500 267.500
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -47.294
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
7.1 Volksgezondheid -6.597 -725 -766 -809 -852
7.2 Riolering 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0
7.4 Milieubeheer -130.616 -29.075 -5.723 -5.723 -1.629
8.1 Ruimtelijke Ordening -110.097 3.375 3.375 3.375 3.375
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 294.708 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.423.360 -779.060 -9.060 -9.060 -9.060
Eindtotaal 1.871.281 -122.152 -63.680 -62.666 -65.992