Financiering

Vaste financiering

Terug naar navigatie - Vaste financiering

Op het meerjarenprogramma 2021-2025 staan omvangrijke investeringen gepland welke de komende jaren naar verwachting uitgevoerd zullen worden. Hiervoor moet op enig moment vaste financiering aangetrokken worden om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. De rente staat al enige tijd historisch laag. De afgelopen maanden is een (lichte) opwaartse trend waarneembaar. Nu de inflatie aan het stijgen is (afgelopen maand nam deze zelfs toe tot 2,7 procent) zal dat, naar wij verwachten, op termijn ook doorwerken naar verder oplopende renteniveau’s. Het is daarom gunstig om nu een langlopende lening af te sluiten. Om langdurige rentevoordelen te behalen wordt er voor een looptijd van 20 jaar gekozen.

Op 12 oktober jl hebben wij een vaste geldlening afgesloten van € 15.000.000,- tegen een rentepercentage van 0,584% met een looptijd van 20 jaar. Met de aangetrokken geldlening lopen we enigszins vooruit op de prognose van onze kasstromen ten aanzien van de financiering van de maatschappelijke taken (waaronder investeringen e.d.). Wij hebben deze vaste financiering vervroegd aangetrokken, met name om nu nog te kunnen profiteren van een erg laag renteniveau.  Met het nu al aantrekken van een vaste geldlening zorgen we dat we over een langere periode over voldoende financieringsmiddelen beschikken om uitvoering te kunnen geven aan onze maatschappelijke taken.

De eerste twee jaren passen de kasstromen niet bij de ontwikkeling van de financieringsbehoefte. Dit betekent dat we over een termijn van ca 2 jaar tijdelijk financieringsoverschotten hebben, welke verplicht gestald moeten worden bij ’s Rijksschatkist. De rentevergoeding is echter nihil. Dit betekent dat we over de eerste twee jaren nog rentenadelen hebben, maar dat slaat over de 18 jaren daarna om in (structurele) rentevoordelen. Met de aangetrokken vaste financiering zijn wij dus verzekerd van een (nog) erg gunstig renteniveau.