Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Binnen het beleidsveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Het maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft is dat de Bladelse inwoners:
- tevreden zijn over de voorzieningen in de eigen woonomgeving;
- tevreden zijn over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren;
- in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving.

Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort
Naar aanleiding van het vaststellen van het masterplan voor Egyptische Poort hebben een aantal initiatiefnemers zich gebundeld om bij de geprojecteerde plas een complex te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en ontwikkeling samenkomen. In het complex is een nieuw zwembad opgenomen als vervanging voor het bestaande bad. De lasten hiervoor drukken zwaar op de exploitatie. Om het project haalbaar te maken is een subsidie van de gemeente nodig. De subsidie die gevraagd wordt is € 200.000. Tegenover deze subsidie staan ook inkomsten en lasten die vervallen (ca € 50.000,-). 
In het meerjarenprogramma zijn hiervoor dekkingsmiddelen opgenomen. In afwachting van verdere besluitvorming in de gemeenteraad over het totale plangebied Egyptische Poort vinden wij het verantwoord om de raming voor 2021 ad € 75.000,- en 50% van de raming voor 2022 ad € 75.000,- vrij te laten vallen, omdat ze naar verwachting nog niet tot uitgaven zullen leiden.

Herstelplan kwaliteit sportvelden
In 2021 is opdracht verleend tot het in kaart brengen van de kwaliteit van de sportvelden. Aan de hand van een objectief beoordelingssysteem wordt in overleg met de gebruikers de kwaliteitsnorm voor de komende jaren bepaald. Op basis daarvan zal eind 2021 aanbesteding van het sportveldenonderhoud plaatsvinden en een meerjarige onderhoudsplanning worden opgesteld. Voordat de sportvelden op het gewenste kwaliteitsniveau onderhouden kunnen worden, dient eerst een inhaalslag te worden gemaakt om de velden op dat niveau te krijgen. Daartoe zal een herstelplan per veld worden opgesteld. Dat herstel zal gefaseerd plaatsvinden en daarmee enkele jaren in beslag nemen. De kosten die met het herstel gemoeid zullen zijn worden vooralsnog ingeschat op € 125.000,- ( bovenop het huidige reguliere onderhoudsbudget van ca. € 275.000,- ). Deze kunnen in 2022 voor een deel worden bekostigd uit het ingaande 2021 jaarlijks in het MIP geraamde krediet voor renovatie sportvelden ad € 25.000,-. Aanvullend is dan voor 2022 € 75.000,- nodig. Ingaande 2023 wordt structureel € 125.000 extra budget voor het onderhoud van de sportvelden gevraagd. In 2023 en wellicht ook in 2024 nog, is het extra bedrag nodig om het totale herstel (het op het gewenste kwaliteitsniveau brengen) af te ronden. In de jaren daarna is deze verruiming van het jaarlijks beschikbare budget nodig voor het in stand houden van het bereikte kwaliteitsniveau. Dit betreft uiteraard een aanname. Zodra de uitkomst van de aanbesteding bekend is, zullen we de definitieve bedragen met u communiceren en verwerken bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de P&C cyclus; perspectiefnota 2022.

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort 75 75
herstelplan kwaliteit sportvelden -75 -4 -4 -4 -4
totaal lasten sport, cultuur en recreatie -75 75 71 -4 -4 -4

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrsis
Vanwege de coronamaatregelen worden er ook dit jaar minder staangelden voor kermissen ontvangen. Voor 2021 wordt alleen rekening gehouden met een opbrengst van de staangelden voor de kermissen in Bladel en Casteren. De staangelden voor de overige kernen ad € 11.000,- komen hiermee te vervallen.  Daarnaast dalen de huuropbrengsten voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties tot een bedrag van € 69.000,- a.g.v. kwijtgescholden huren.  Hier tegenover staat compensatie van het rijk tot een bedrag van € 57.000,-. 

Waterlossingen
Voor 2021 is een te hoge raming opgenomen van € 10.000,- voor onderhoud aan waterlossingen op diverse locaties. Deze per saldo lagere lasten zullen ter dekking worden ingezet voor de kosten van de inventarisatie van het openbaar groen ter voorbereiding van het nieuwe groenbestek in 2022.

Welzijnssubsidies rugzakmodel muziekonderwijs
Voor subsidies inzake muzikale/culturele vorming (rugzakmodel muziekonderwijs) is in 2021 een budget van € 105.000,- beschikbaar gesteld. Na toekenning en uitbetaling van de subsidies muzikale/culturele vorming 2021 resteert een restantbudget van € 39.000,- (2020 € 32.000,- en 2019 € 24.000,-) dat kan vrijvallen.

Kunst
De in de meerjarenraming opgenomen bijdrage aan de Stichting Veldhovense Muziekschool (Art4U) ten behoeve van de cultuurcoördinator kan structureel neerwaarts worden bijgesteld met € 3.000,-.

Binnensportaccommodaties / Sporthallen
De exploitatielasten van de sporthallen stijgen in 2021 per saldo met circa € 7.000,-. Dit is met name het gevolg van de afrekeningen 2020 van het gas- en elektriciteitsverbruik van beide sporthallen en eenmalig hogere lasten voor de vervanging van sportmaterialen voor sporthal Eureka. Voorts moeten de ramingen voor electriciteitsverbruik meerjarig bijgesteld worden, omdat de huidige ramingen te 'voorzichtig' zijn geraamd.

Buitensportaccommodaties / Sportvelden
De exploitatielasten met betrekking tot de sportvelden stijgen in 2021 per saldo met € 18.000,-. Dit is met name het gevolg van de afrekeningen 2020 met betrekking tot de huren en erfpachten van de sportaccommodaties als gevolg van corona en de afrekeningen 2020 belastingen en elektriciteitsverbruik.

Regionaal sportakkoord
In het kader van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport is door het Ministerie van VWS een ambtshalve aanvullende uitkering van € 45.000,- verleend ten behoeve van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord 2021. Hiermee krijgen we extra budget voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. 

Speelvoorzieningen
Jaarlijks is een budget van ca € 16.000,- beschikbaar voor de jaarlijkse keuring en het onderhoud van de speelvoorzieningen in de gemeente Bladel. Dit bedrag is de laatste jaren voldoende gebleken en heeft er aan toe bijgedragen dat alle speeltuintjes er netjes en veilig bij liggen in onze gemeente. Het streven is om dit zo te houden, maar de afgelopen 1,5 jaar (corona periode) is er een verandering geconstateerd in het gebruik van de speeltuintjes. Door alle opgelegde coronamaatregelen van de afgelopen 1,5 jaar zijn er periodes geweest dat voor kinderen een speeltuintje de enige plek was om zich buitenshuis te vermaken. Ook de oudere jeugd heeft (uit verveling) vaker de speeltuintjes bezocht en daar gebruik en misbruik (vandalisme) van gemaakt. Het totale gebruik van de speelvoorzieningen is dus aanzienlijk toegenomen. Op tal van locaties zijn de ‘’gebruikssporen’’ van dit extra speelgedrag inmiddels letterlijk en figuurlijk zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat speeltoestellen vaker moeten worden hersteld, slijtage en vandalisme zorgen voor meer kleine vervangingen en het speelzandniveau is op veel plekken flink gedaald. Vooral deze laatste verandering heeft er voor gezorgd dat er tijdens de keuring in juni 2021 veel aanmerkingen/actiepunten kwamen vanuit de keurmeester. Om veilig te kunnen blijven spelen moest daarom het speelzandniveau op pijl gebracht worden en dus was het aanvullen van dit zand noodzakelijk. De afgelopen jaren is er wel eens op een enkele locatie wat zand bijgevuld, maar uit de keuring bleken er meer dan 15 speeltuintjes te zijn waar er inmiddels onvoldoende speelzand aanwezig was. We zijn genoodzaakt geweest om dit aan te vullen en dat heeft er toe geleid dat er voor 2021 € 10.000,- meer budget nodig is geweest om alle speelvoorzieningen in de gemeente Bladel weer netjes en conform de veiligheidsnormen te krijgen.
Los van het extra gebruik en de daarmee samenhangende extra kosten, zijn er de laatste jaren ook een aantal speelvoorzieningen bijgekomen in de gemeente. In 2019 hebben we 2 nieuwe speelvoorzieningen gecreëerd en daarnaast zijn er ook wat nieuwbouwwijken bijgekomen waar ook een speelvoorziening is aangelegd. Ook in de toekomst zullen er nog wat nieuwbouwwijken (inclusief speelvoorziening) bij gaan komen. Voorgesteld wordt daarom om voor 2022 en verder het jaarlijks onderhoudsbudget te verhogen met € 5.000,-.

Openbaar groen / natuurbescherming

De lasten met betrekking tot openbaar groen stijgen in 2021 per saldo met € 2.000,-. De voornaamste mutaties betreffen:

  • voor de inhuur van personeel bij calamiteiten wordt voor 2021 € 7.000,- en voor 2022 en volgende jaren € 3.000,- extra budget nodig geacht.
  • voor de kosten van de inventarisatie van het openbaar groen ten behoeve van het nieuwe groenbestek in 2022 wordt per saldo een aanvullend budget geraamd van € 10.000,- (zie waterlossingen).
  • als gevolg van de droge zomers in de voorgaande jaren heeft er veel boomsterfte plaatsgevonden. Voor het kappen en vervangen hiervan wordt in 2021 een extra budget van € 50.000,- nodig geacht. Deze extra lasten kunnen gedekt ten lasten van de voor 2021 lager uitgevallen kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups ad € 50.000,-.
  • de kosten het handhaven van de conditie en de veiligheid van het gemeentelijke monumentaal groen vallen in 2021 € 7.000,- hoger uit en voor 2022 voor een bedrag van € 14.000,-
  • de aanleg van de retentievijver bij industrieterrein Wagenbouw / Saris Hapert wordt uitgesteld tot 2022. De hiervoor geraamde kosten ad € 22.000,- worden overgeheveld naar 2022.

Opstellen kerkenvisie
Via de algemene uitkering hebben we in 2021 € 25.000,- ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie.  De hiervoor beschikbare ruimte schuiven we door naar 2022 aangezien het parochiebestuur eerst een kerkenvisie wil gaan ontwikkelen op het moment dat hun huidige meerjarenbeleidsplan afloopt.

Gebiedsplan de Groene Long
Voor aanvullende advieskosten en kosten planvormings- en voorbereidingsfase wordt in 2021 een aanvullende raming van € 3.000,- nodig geacht. Daarnaast worden de pachtopbrengsten voor 2021 en 2022 met resp. € 3.000,- en € 2.000,- neerwaarts bijgesteld in verband de latere realisatie van het plangebied.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 4 n -58 n -20 n -20 n -20
diverse incidentele mutaties i n -25
mutaties sport, cultuur en recreatie v 4 n -83 n -20 n -20 n -20
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Herstelplan kwaliteit (renovatie) sportvelden
In 2021 is opdracht verleend tot het in kaart brengen van de kwaliteit van de sportvelden. Aan de hand van een objectief beoordelingssysteem wordt in overleg met de gebruikers de kwaliteitsnorm voor de komende jaren bepaald. Op basis daarvan zal eind 2021 aanbesteding van het sportveldenonderhoud plaatsvinden en een meerjarige onderhoudsplanning worden opgesteld. Voordat de sportvelden op het gewenste kwaliteitsniveau onderhouden kunnen worden, dient eerst een inhaalslag te worden gemaakt om de velden op dat niveau te krijgen. Daartoe zal een herstelplan per veld worden opgesteld. De kosten die met het herstel gemoeid zullen zijn worden vooralsnog ingeschat op € 50.000,-. Deze kunnen worden bekostigd uit het ingaande 2021 jaarlijks in het MIP geraamde krediet voor renovatie sportvelden ad € 25.000,-. Voor het reguliere onderhoud op het gewenste niveau zijn naar verwachting extra structurele middelen nodig. Zodra de uitkomst van de aanbesteding bekend is, zullen we de definitieve bedragen verwerken bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de P&C cyclus, te weten de perspectiefnota 2022.

Uitvoering groenstructuurplan 2020/2021
Het (restant)krediet 2020 ad € 42.000,- alsmede het krediet 2021 ad € 110.000,- voor de uitvoering van het groenstructuurplan zal in 2021 voor het merendeel worden ingezet voor het vervangen van bomen voor het project Kranenberg-De Hoeve te Netersel en Casteren.

Vervanging speeltoestellen
Het restantkrediet 2020 ad € 83.000,- wordt dit jaar geheel ingezet voor de vervanging van een kabelbaan en de skatetoestellen op het Doollandveld in Bladel. Het krediet 2021 ad € 90.000,- zal deels worden ingezet voor asfaltrenovatie, nieuwe tafeltennistafels en de vervanging van andere losse speeltoestellen op diverse locaties. Naar verwachting zal circa 50% van dit krediet in 2021 ingezet gaan worden.

Gebiedsontwikkeling Groene Long
Voor de aanleg van de infrastructurele voorzieningen in het Gebiedsplan de Groene Long is in 2021 een krediet van € 416.000,- beschikbaar gesteld. De uitgaven tot en met het 3e kwartaal ad € 115.000,- betreffen met name advieskosten en kosten voor bodem- en milieuonderzoeken. De verdere uitvoering wacht op de uitwerking van het bestemmingsplan en de aanbestedingsprocedure. waarna in 2022 kan worden begonnen met de aanleg van de beoogde voorzieningen.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -15 n -80 n -19 n -19 n -19
meerjarenprogramma 2021-2025 v 75 v 71 n -4 n -4 n -4
Totaal Lasten v 60 n -9 n -23 n -23 n -23
Baten
bestaand beleid v 19 n -3 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 19 n -3 n -1 n -1 n -1
Exploitatieresultaat v 79 n -12 n -24 n -24 n -24
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 79 n -12 n -24 n -24 n -24
(- = nadeel en + = voordeel)