Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De kosten van de overhead worden centraal begroot op een afzonderlijk taakveld. Dit houdt in dat de overheadkosten niet meer in de afzonderlijke beleidsvelden zijn opgenomen. Tot 2017 werd de overhead op basis van de begrote tijdsbesteding aan de afzonderlijke beleidsvelden toegerekend.

Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook de aan overhead toe te rekenen rente is inbegrepen in dit overzicht. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.

Kosten van overhead moeten als gevolg van de BBV-voorschriften afzonderlijk gepresenteerd worden.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
Vanwege de gevolgen van de coronacrisis zijn de kosten van representatie, kantinebenodigdheden en bedrijfslunches lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door het veelvuldig thuiswerken van onze eigen medewerk(st)ers. Ook heeft de ambtenarensportdag geen doorgang kunnen vinden.

Bedrijfsvoering
De gemeente is als werkgever eigen risicodrager voor een WW-uitkering aan een voormalige medewerker. In verband met een uitkeringstraject van een ex-medewerker houden we rekening met een hogere uitkering van € 15.000,-. De lasten met betrekking tot de afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering dalen in 2021 per saldo met € 42.000,- als gevolg van eenmalig vrijvallende budgetten m.b.t. aanschaf duurzame goederen, abonnementen en boeken en projectkosten voor de implementatie van MijnOverheid. Daarnaast is van het Bureau Inkoop & Aanbesteding een bedrag van € 10.000,- terugontvangen vanwege ons aandeel in het positieve exploitatieresultaat 2020 van Bizob. Wegens bijstelling van ramingen en overige besparingen is in structurele zin sprake van per saldo lagere lasten ad € 10.000,-. Daarnaast hebben we van de belastingdienst loonheffing en premies terugontvangen  over de jaren 2019 en 2020 ad € 45.000. Over deze jaren waren wij uitgegaan van een premiepercentage Whk van 0,66% van de loonsom. Deze is bijgesteld naar 0,00%. Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Gemeentehuis
De exploitatielasten dalen in 2021 per saldo met € 33.000,-, met name als gevolg van een hogere opbrengst werkplekvergoedingen voor Maatschappelijke Dienstverlening vanuit de GRSK en een hogere terug te ontvangen aandeel in de energiekosten van de vleugel van de Rabobank in het gemeentehuis. Daarnaast is sprake van hogere onderhoudskosten ad € 5.000,-. In structurele zin is als gevolg van het bovenstaande sprake van een lastendaling van circa € 21.000,-.

P&O Bladel
De lasten voor personeel en organisatie stijgen in 2021 per saldo met € 73.000,- als gevolg van hogere kosten voor inhuur van personeel wegens vervangingen bij ziekte (€ 40.000,-). Voor wervingen en selectie van personeel wordt voor 2021 € 20.000,- extra noodzakelijk geacht. In structurele zin moeten we rekening houden met hogere kosten voor bijdragen en contributies, juridische advieskosten en premies ziektewetverzekering en WGA .

Informatiebeveiliging en privacy
De projectkosten en onderhoudscontracten met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy kunnen eenmalig tot een bedrag van € 19.000,- vrijvallen. Door een nog uit te voeren actualisatie van de benodigde kosten wordt bij de perspectiefnota 2022 bezien of structurele bijstelling mogelijk is. 

Kostenverdeling 2021 / overhead
Jaarlijks wordt in de voorbereiding van de begroting voor het volgende jaar de kostenverdeling geactualiseerd. Binnen de kostenverdeling worden de kosten van de teams toegerekend aan de producten en activiteiten binnen de beleidsvelden. De kosten worden voornamelijk verdeeld op basis van geactualiseerde begrote tijdsbestedingen aan de diverse producten/activiteiten. Omdat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat hoe de werkelijke tijdsbestedingen gaan uitpakken kunnen er bij het opstellen van de jaarstukken 2021 verschillen ontstaan tussen werkelijke tijdsbesteding en de geraamde tijdsbesteding.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 24 v 24 v 24 v 24 v 24
diverse incidentele mutaties i v 45
mutaties overhead v 69 v 24 v 24 v 24 v 24
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Aanpassingen gemeentehuis en aanschaf meubilair ihkv huisvestingsplan
Voor nog enkele uit te voeren bouwkundige aanpassingen en aanschaf van meubilair met betrekking tot de afronding van het huisvestingsplan zijn in 2021 nog restantkredieten van resp. € 20.000,- en € 11.000,- beschikbaar. Deze kredieten zullen tevens worden ingezet ten behoeve van het opknappen / upgraden van de huidige kamers van de wethouders in het gemeentehuis.

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid v 35 v 3 v 3 v 3 v 3
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten v 35 v 3 v 3 v 3 v 3
Baten
bestaand beleid v 34 v 21 v 21 v 21 v 21
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 34 v 21 v 21 v 21 v 21
Exploitatieresultaat v 69 v 24 v 24 v 24 v 24
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 69 v 24 v 24 v 24 v 24
(- = nadeel en + = voordeel)