Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven ongeacht zijn sociaal economische status. Daarnaast omvat het bevorderen en in stand houden van een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
Vanwege de coronacrisis zijn de projectkosten voor het lokaal volksgezondheidsbeleid niet volledig benut.

Volksgezondheid
De lasten stijgen in 2021 per saldo met € 10.000,- als gevolg van afrekeningen subsidies 2020 en een afrekening 2019-2020 met betrekking tot collectieve preventie Novadic (€ 6.000,-) en een aanvullende bijdrage 2021 aan de GGD wegens uitbreiding van contracttaken RVP + Informed Consent en nacalculatie aantal kinderen JGZ 0-4 jaar. Daarnaast valt een bedrag van € 4.000,- vrij wegens lagere kosten lokaal gezondheidsbeleid en huurlasten voor JGZ-onderzoeken.

Afvalinzameling
Met betrekking tot afvalinzameling is in 2021 sprake van de volgende financiële mutaties:

 • hogere lasten voor aanschaf kledingcontainers: € 14.000,- + hogere opbrengst doorberekening kosten kledingcontainers aan gemeenten Reusel en Eersel: € 17.000,-;
 • hogere opbrengsten oud papier: € 75.000,-;
 • lagere kosten kledinginzameling: € 10.000,-;
 • hogere opbrengst poorttarieven milieustraat: € 50.000,- + hogere doorbetaling aan Reusel: € 20.000,- en
 • hogere opbrengsten afvalstoffenheffing: € 2.000,-.

Als gevolg van deze financiële mutaties zal een positief saldo van circa € 120.000,- ten gunste van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing worden gebracht.

Riolering en waterzuivering
Op basis van de opgelegde belastingaanslagen 2021 wordt ten aanzien van de rioolheffing vooralsnog een lagere opbrengst verwacht van circa € 19.000,- met betrekking tot de niet-woningen (bedrijven en agrarische objecten). Naar verwachting is de lagere opbrengst het gevolg van verschuivingen binnen de vastgestelde staffels van het waterverbruik. De per saldo lagere opbrengst zal ten laste van de voorziening egalisatie kosten riolering worden gebracht.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De lasten met betrekking tot de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant stijgen in 2021 per saldo met € 133.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • verwachte extra kosten met betrekking tot het Werkprogramma 2021 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en milieuonderzoeken en adviezen op basis van de inzet en uitgaven in het 1e halfjaar 2021: € 155.000,- (hiertegenover staan deels ook hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen: zie VHROSV);
 • lagere bijdrage ODZOB 2021 als gevolg van:
  - correctie raming met € 14.000,-. Bij de perspectiefnota 2021 is abusievelijk de hogere bijdrage ODZOB voor het jaar 2022 ad € 14.000,- in 2021 geraamd. Deze correctie betekent een hogere last van € 14.000,- in 2022;
  - restitutie bijdrage 2020 ad € 8.000,- wegens tariefcorrectie 2020.

Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt buiten het reguliere Werkprogramma een raming van € 4.000,- opgenomen voor extra middelen in het kader van de transitie veehouderij.

Klimaatbeleid
Voor de kosten van het voeren van contractmanagement met betrekking tot energie door de ODZOB wordt ingaande 2021 een hogere raming van € 3.000,- opgenomen.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Bladel heeft in 2019 € 256.000,- van de rijksoverheid gekregen voor uitvoering van de RRE. Met de RRE hebben we projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis (waarvoor vouchers ad € 70,- verstrekt zijn). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken we de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. De nog niet bestede middelen uit het vorig jaar worden via de balans overgebracht naar de exploitatie. Ten laste van de exploitatie wordt dan de RRE uitgevoerd.

Decentralisatie-uitkering uitvoering klimaatakkoord
Bij de decembercirculaire 2021 zullen we vanuit het rijk waarschijnlijk een decentralisatie-uitkering ontvangen die is bedoeld voor de uitvoering van de in het Nederlandse Klimaatakkoord geformuleerde opgaven waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Op het moment van schrijven is echter nog niet bekend om welk bedrag het precies zal gaan. Dit is nog afhankelijk van ontwikkelingen op rijksniveau. Het rijk zal niet alleen gelden beschikbaar stellen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor 2022, we zullen ook gelden ontvangen voor de jaren 2023 en 2024. Naar verwachting zullen we deze bij de decembercirculaires van 2022 en 2023 ontvangen.
De keuzes die we moeten maken over hoe we de uitkering die we in december ontvangen gaan besteden leggen we aan uw raad voor als er meer duidelijk is om welk bedrag het precies gaat. Bij dit voorstel zullen we rekening houden met de op het moment van schrijven nog in ontwikkeling zijnde Transitievisie Warmte.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s n -137 n -30 n -6 n -7 n -2
diverse incidentele mutaties i
mutaties volksgezondheid n -137 n -30 n -6 n -7 n -2
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Uitvoering GRP 2020/2021
Het restantkrediet 2020 ad € 689.000,- voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is in 2021, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon en de herinrichting van Kranenberg te Casteren. Voor het uitvoeringsprogramma GRP 2021 zijn kredieten beschikbaar van € 1.465.000,- (vervanging riolering), € 500.000,- (klimaatmaatregelen) en € 75.000,- (elektromechanische vervangingen). Op dit moment lopen diverse projecten waaronder de afronding van de herinrichting Kranenberg Casterenen de klimaatmaatregelen in Hoogeloon.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -381 n -50 n -47 n -65 n -78
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -381 n -50 n -47 n -65 n -78
Baten
bestaand beleid v 244 v 20 v 41 v 59 v 75
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 244 v 20 v 41 v 59 v 75
Exploitatieresultaat n -137 n -30 n -6 n -6 n -3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -137 n -30 n -6 n -6 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)