Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld economie is erop gericht het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig te faciliteren, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft. Bovendien is het beleidsveld gericht op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
Voor het jaar 2021 wordt ten opzichte van de raming van € 1.177.000,- als gevolg van de genomen coronamaatregelen rekening gehouden met een lagere opbrengst toeristenbelasting van € 117.000,- (circa 10%). De bijgestelde raming is vooralsnog gebaseerd op een ontvangen prognose van het aantal overnachtingen voor 2021 van de grootste ondernemer in onze gemeente aangevuld met een inschatting van het aantal overnachtingen voor de overige verblijfsaccommodaties en campings op basis van het aantal overnachtingen in 2019. De lagere opbrengst heeft voornamelijk betrekking op het 1e kwartaal 2021.  We vertrouwen erop dat het rijk ook voor 2021 de inkomstenderving nog compenseert (zie paragraaf Covid-19).

Diverse horecaondernemers maken gebruik van grond die in eigendom is van de gemeente. Tot 18 april 2021 heeft de horeca te maken gehad met strikte beperkingen, waardoor ook terrassen niet toegestaan waren. Vanaf 18 april was de opening van een terras slechts beperkt toegestaan en vanaf 19 mei gold er een grotere vrijheid in de openingstijden, mits aan andere voorwaarden werd voldaan. Daarmee is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van de gemeentelijke grond voor terrassen in het eerste halfjaar van 2021. Wij hebben daarom besloten om voor het eerste halfjaar de helft van de normale terrasvergoeding in rekening te brengen bij de horecaondernemers.

Toeristenbelasting 
De maatregelen voor het coronavirus zorgden voor de verwachting dat de opbrengst toeristenbelasting in 2020 lager zou zijn dan gebruikelijk. In de jaarrekening 2020 hadden we daarom rekening gehouden met een lagere opbrengst toeristenbelasting (circa 36% minder). Deze inschatting is achteraf te behoedzaam geweest. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie zijn gegaan, hetgeen een positiever effect heeft gehad op de opbrengst. Op basis van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 wordt in 2021 een nagekomen meeropbrengst gerealiseerd van € 98.000,-. 

Dienstverlening KBP
De vergoeding voor administratieve ondersteuning is neerwaarts aangepast. Deze ondersteuning wordt afgebouwd omdat de exploitatie van het KBP nagenoeg voltooid is.

Overige aangelegenheden handel en ambacht
De kosten voor het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe werklocaties in de Kempen vallen € 7.000,- hoger uit ten opzichte van de eerdere raming van € 10.000,-. De totale kosten worden doorberekend aan de drie deelnemende gemeenten. Hiervoor ontvangen we alsnog compensatie tot een bedrag van € 12.000,- (was nog niet geraamd). Voor de kosten van het aanstellen van een centrummanager in Hapert wordt een bijdrage van 50% ad € 3.000,- beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s n -118 n -4 n -3
diverse incidentele mutaties i v 92 n -5
mutaties economie n -26 n -9 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -10 n -4 n -3
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -10 n -4 n -3
Baten
bestaand beleid n -16 n -5
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten n -16 n -5
Exploitatieresultaat n -26 n -9 n -3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -26 n -9 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)