Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Gevolgen coronacrisis
De gemeente Bladel is eigenaar van de ondergrond van het motorcrossterrein in Hapert. MCC De Kempen huurt dit motorcrossterrein en betaalt hier jaarlijks een vergoeding voor. In verband met Covid-19 is de motorcrossbaan tijdelijk gesloten geweest en hebben ze hun activiteiten niet kunnen uitoefenen. Hierdoor zijn ze inkomsten misgelopen, omdat er betaald moet worden om op de baan te rijden. De huurvergoeding hebben wij voor een deel ambtshalve verlaagd. 

We hebben via de algemene uitkering extra middelen ontvangen ter compensatie van de extra kosten (inrichting stemlokalen, alternatieve locaties e.d.) voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021. De kosten met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 vallen per saldo € 33.000,- lager uit. Dit is inclusief de vrijval van een geraamde stelpost compensatiepakket coronacrisis van € 28.000,-.

Raad en raadscommissies / college
Voor 2022 wordt rekening gehouden met extra kosten van ca € 2.000,- voor het inwerken van de nieuwe raad. 

Ontwikkelstrategie
Op de Brabantse Ontwikkeldag is in navolging op het MlRT-onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid 2040 - voor de Brainportregio afgesproken dat de drie afzonderlijke subregio’s een eigen integrale ontwikkelstrategie opstellen. Een ontwikkelstrategie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de grotere opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid voor de bredere Brainportregio. Met andere woorden: een Kempen propositie waarin staat welk deel van de opgave zij voor haar rekening kan en wil nemen en op welke manier De Kempen dat wil. De gemeente Bladel coördineert het opstellen van deze Ontwikkelstrategie. Voor het opstellen van deze propositie wordt een totaal budget van € 50.000,- gevraagd, waarbij de kosten nog verdeeld worden onder de vier Kempengemeenten. Pro saldo resteert een netto gemeentelijk aandeel € 13.000,-.

Opnieuw verbinden
In 2020 is het proces opgestart om de onderdelen van de GRSK opnieuw te verbinden. Dat betekent concreet dat alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen worden en nieuwe verbindingen worden aangelegd en afspraken worden gemaakt over de uitvoering voor of door gemeenten. Een aantal werkpakketten komen terug naar de gemeente en moeten worden ingepast in de organisatie. De herverdeling van deze taken kan deels worden gefinancierd vanuit de middelen die vrijvallen bij de GRSK. We verwachten dat de inpassing van deze taken niet op alle onderdelen kostenneutraal kan worden gerealiseerd. Er wordt voor 2022 een bedrag van € 75.000,- en vanaf 2023 € 150.000,- afgezonderd om eventuele extra lasten op te vangen.

Griffie
De voor 2021 geraamde cursus/opleiding van de griffier ad € 5.000,- wordt doorgeschoven naar 2022.

Leges nationaliteitsaangelegenheden
Het traject om Nederlander te worden, begint bij de gemeente. De vluchteling die wil naturaliseren, dient bij de gemeente een naturalisatieverzoek in en overlegt de benodigde documenten. Op basis van deze documenten brengt de gemeente advies uit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND heeft vervolgens een jaar de tijd om over de naturalisatie te beslissen. Zodra de gemeente de naturalisatieaanvraag heeft ingediend bij de IND, moet de aspirant-Nederlander leges betalen. In verband met extra aanvragen stijgt de legesopbrengst met € 4.000,-.

Agrarische en overige grondzaken
Door verwachte extra grondaankopen worden er voor € 12.000,- aan extra aankoop gerelateerde kosten verwacht. Daarnaast is er sprake van structureel hogere waterschapbelastingen ad € 3.000,-.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 27 n -85 n -153 -153 n -153
diverse incidentele mutaties i n -13
mutaties bestuur en ondersteuning v 14 n -85 n -153 n -153 n -153
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

Algemene reserve
De dekking van de extra afschrijving van basisschool Het Palet wordt doorgeschoven naar 2022.

Algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). De winstuitnames worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve afschrijving kapitaallasten investeringen
De gecalculeerde rentebijschrijvingen voor 2021 is geactualiseerd. Actualisatie voor de jaren 2022 en verder zijn reeds opgenomen in de begroting 2022.

Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
Op grond van “Notitie voeding en besteding Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied” worden de baten en lasten verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied. De gemeente wil duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw stimuleren en ruimte geven voor initiatieven die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige producten en voordelen oplevert voor milieu, natuur, landschap, gezondheid en/of klimaat. De projecten worden deels doorgeschoven naar 2022 (zie hoofdtaakveld VHROSV) en worden verrekend met deze reserve.

Reserve duurzaamheid
De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals , alsmede de daarmee gepaard gaande kosten zullen in 2021 niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst en kosten zullen daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022 (zie hoofdtaakveld VHROSV). De verrekeningen ten laste van de reserve worden dienovereenkomstig aangepast.

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
diverse structurele mutaties s v 4
diverse incidentele mutaties i n -1.448 v 1.153
mutaties reserves n -1.444 v 1.153
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2021

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2021

Aankoop perceel grond natuurgrond nabij Kroonven
In samenhang met de aankoop van het agrarisch bedrijf Leemskuilen 16 te Bladel is in 2017 besloten tot de aankoop van een perceel agrarische grond / cultuurgrond naast het Kroonven, gemeente Bladel, groot 54.515 m², voor een bedrag € 425.000,-. Omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt wil de provincie de aankoop subsidiëren voor 50% ofwel een bedrag van ca € 213.000,-. Inmiddels is gebleken dat de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is gekoppeld aan de voortgang van het windmolenpark en dat, gelet op het ingestelde hoger beroep bij de Raad van State, de subsidiebeschikking eerst in 2022 wordt verwacht. Als gevolg hiervan zal het geraamde subsidiebedrag van € 213.000,- worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2022.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025
Lasten
bestaand beleid n -32 n -85 n -153 n -153 n -153
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal Lasten n -32 n -85 n -153 n -153 n -153
Baten
bestaand beleid v 46
meerjarenprogramma 2021-2025
Totaal baten v 46
Exploitatieresultaat v 14 n -85 n -153 n -153 n -153
Mutaties reserves n -1.444 v 1.153
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -1.430 v 1.068 n -153 n -153 n -153
(- = nadeel en + = voordeel)