Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2022
  1. Blz. 2 Perspectiefnota 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 1. Inleiding
   1. Blz. 5 Voorwoord
    1. Blz. 6 Wat is opgenomen in de perspectiefnota?
    2. Blz. 7 Conclusie
  4. Blz. 8 2. Leeswijzer
   1. Blz. 9 Leeswijzer
    1. Blz. 10 Kenmerken van deze perspectiefnota zijn
    2. Blz. 11 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 12 Opbouw en indeling
  5. Blz. 13 3. Uitkomsten
   1. Blz. 14 Perspectiefnota nader beschouwd
    1. Blz. 15 Algemeen
    2. Blz. 16 1. Vertrekpunt meerjarenperspectief
    3. Blz. 17 2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma
    4. Blz. 18 Overzicht mutaties meerjarenprogramma
    5. Blz. 19 -
    6. Blz. 20 3. Autonome bijstellingen bestaand beleid
    7. Blz. 21 4. Geactualiseerd meerjarenperspectief
    8. Blz. 22 5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve
  6. Blz. 23 4. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden
   1. Blz. 24 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 25 Algemeen
    2. Blz. 26 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 27 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 28 Bijstelling reserves
    5. Blz. 29 Beleidskaders
    6. Blz. 30 Samenvatting financiële consequenties
   2. Blz. 31 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 32 Algemeen
    2. Blz. 33 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 34 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 35 Samenvatting financiële consequenties
   3. Blz. 36 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 37 Algemeen
    2. Blz. 38 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 39 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 40 Beleidskaders
    5. Blz. 41 Samenvatting financiële consequenties
   4. Blz. 42 Veiligheid
    1. Blz. 43 Maatschappelijk effect
    2. Blz. 44 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 45 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 46 Beleidskaders
    5. Blz. 47 Samenvatting financiële consequenties
   5. Blz. 48 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 49 Maatschappelijk effect
    2. Blz. 50 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 51 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 52 Beleidskaders
    5. Blz. 53 Samenvatting financiële consequenties
   6. Blz. 54 Economie
    1. Blz. 55 Algemeen
    2. Blz. 56 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 57 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 58 Beleidskaders
    5. Blz. 59 Samenvatting financiële consequenties
   7. Blz. 60 Onderwijs
    1. Blz. 61 Algemeen
    2. Blz. 62 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 63 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 64 Beleidskaders
    5. Blz. 65 Samenvatting financiële consequenties
   8. Blz. 66 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 67 Algemeen
    2. Blz. 68 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 69 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 70 Beleidskaders
    5. Blz. 71 Samenvatting financiële consequenties
   9. Blz. 72 Sociaal domein
    1. Blz. 73 Algemeen
    2. Blz. 74 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 75 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 76 Beleidskaders
    5. Blz. 77 Samenvatting financiële consequenties
   10. Blz. 78 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 79 Algemeen
    2. Blz. 80 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 81 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 82 Beleidskaders
    5. Blz. 83 Samenvatting financiële consequenties
   11. Blz. 84 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 85 Algemeen
    2. Blz. 86 Meerjarenprogramma
    3. Blz. 87 Bijstelling budgetten
    4. Blz. 88 Beleidskaders
    5. Blz. 89 Samenvatting financiële consequenties
  7. Blz. 90 5. Paragrafen
   1. Blz. 91 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 92 Inleiding
    2. Blz. 93 Risicio-inventarisatie
    3. Blz. 94 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    4. Blz. 95 Weerstandsvermogen
   2. Blz. 96 Covid-19
    1. Blz. 97 Coronacrisis
    2. Blz. 98 Uitkeringen van het rijk
    3. Blz. 99 Inkomstendervingen van de gemeente
    4. Blz. 100 Uitgaven van de gemeente
    5. Blz. 101 Recapitulatie exploitatie Covid-19
  8. Blz. 102 6. Financiële begroting
   1. Blz. 103 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 104 Financiële begroting: baten en lasten
    2. Blz. 105 Financiële begroting: structureel en incidenteel
  9. Blz. 106 Bijlagen
   1. Blz. 107 I. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 108 Mutaties baten en lasten
   2. Blz. 109 II. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2022-2026
    1. Blz. 110 Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap