Sitemap

Perspectiefnota 2022 Blz. 1
Perspectiefnota 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1. Inleiding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Wat is opgenomen in de perspectiefnota? Blz. 6
Conclusie Blz. 7
2. Leeswijzer Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Kenmerken van deze perspectiefnota zijn Blz. 10
Meerjarenprogramma Blz. 11
Opbouw en indeling Blz. 12
3. Uitkomsten Blz. 13
Perspectiefnota nader beschouwd Blz. 14
Algemeen Blz. 15
1. Vertrekpunt meerjarenperspectief Blz. 16
2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma Blz. 17
Overzicht mutaties meerjarenprogramma Blz. 18
- Blz. 19
3. Autonome bijstellingen bestaand beleid Blz. 20
4. Geactualiseerd meerjarenperspectief Blz. 21
5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve Blz. 22
4. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden Blz. 23
Bestuur en ondersteuning Blz. 24
Algemeen Blz. 25
Meerjarenprogramma Blz. 26
Bijstelling budgetten Blz. 27
Bijstelling reserves Blz. 28
Beleidskaders Blz. 29
Samenvatting financiële consequenties Blz. 30
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 31
Algemeen Blz. 32
Meerjarenprogramma Blz. 33
Bijstelling budgetten Blz. 34
Samenvatting financiële consequenties Blz. 35
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 36
Algemeen Blz. 37
Meerjarenprogramma Blz. 38
Bijstelling budgetten Blz. 39
Beleidskaders Blz. 40
Samenvatting financiële consequenties Blz. 41
Veiligheid Blz. 42
Maatschappelijk effect Blz. 43
Meerjarenprogramma Blz. 44
Bijstelling budgetten Blz. 45
Beleidskaders Blz. 46
Samenvatting financiële consequenties Blz. 47
Verkeer en vervoer Blz. 48
Maatschappelijk effect Blz. 49
Meerjarenprogramma Blz. 50
Bijstelling budgetten Blz. 51
Beleidskaders Blz. 52
Samenvatting financiële consequenties Blz. 53
Economie Blz. 54
Algemeen Blz. 55
Meerjarenprogramma Blz. 56
Bijstelling budgetten Blz. 57
Beleidskaders Blz. 58
Samenvatting financiële consequenties Blz. 59
Onderwijs Blz. 60
Algemeen Blz. 61
Meerjarenprogramma Blz. 62
Bijstelling budgetten Blz. 63
Beleidskaders Blz. 64
Samenvatting financiële consequenties Blz. 65
Sport, cultuur en recreatie Blz. 66
Algemeen Blz. 67
Meerjarenprogramma Blz. 68
Bijstelling budgetten Blz. 69
Beleidskaders Blz. 70
Samenvatting financiële consequenties Blz. 71
Sociaal domein Blz. 72
Algemeen Blz. 73
Meerjarenprogramma Blz. 74
Bijstelling budgetten Blz. 75
Beleidskaders Blz. 76
Samenvatting financiële consequenties Blz. 77
Volksgezondheid en milieu Blz. 78
Algemeen Blz. 79
Meerjarenprogramma Blz. 80
Bijstelling budgetten Blz. 81
Beleidskaders Blz. 82
Samenvatting financiële consequenties Blz. 83
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 84
Algemeen Blz. 85
Meerjarenprogramma Blz. 86
Bijstelling budgetten Blz. 87
Beleidskaders Blz. 88
Samenvatting financiële consequenties Blz. 89
5. Paragrafen Blz. 90
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Risicio-inventarisatie Blz. 93
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 94
Weerstandsvermogen Blz. 95
Covid-19 Blz. 96
Coronacrisis Blz. 97
Uitkeringen van het rijk Blz. 98
Inkomstendervingen van de gemeente Blz. 99
Uitgaven van de gemeente Blz. 100
Recapitulatie exploitatie Covid-19 Blz. 101
6. Financiële begroting Blz. 102
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 103
Financiële begroting: baten en lasten Blz. 104
Financiële begroting: structureel en incidenteel Blz. 105
Bijlagen Blz. 106
I. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 107
Mutaties baten en lasten Blz. 108
II. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2022-2026 Blz. 109
Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma Blz. 110
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap