Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Basisschool Het Palet
In het beschikbaar gesteld krediet voor MFA Hapert is voor de sloop van Het Palet reeds € 65.000,- (raming uit 2019) geraamd, welke gedekt wordt ten laste van de algemene reserve. De sloopkosten zijn ook afhankelijk van de herbruikbaarheid van de te slopen materialen. Tegenwoordig gaan we steeds meer toe naar een circulaire stroom. We hanteren voor de sloopkosten vooralsnog een gemiddelde eenheidsprijs van € 120,- per m2. Daarom houden we rekening met extra sloopkosten voor Het Palet van € 229.000,-. Na de aanbesteding van de sloop zullen deze ramingen wellicht kunnen worden bijgesteld, een en ander ook afhankelijk van de herbruikbaarheid van de te slopen materialen. We stellen daarom voor om het krediet van MFA Hapert met het aangegeven bedrag te verhogen. De extra sloopkosten worden dan aanvullend gedekt ten laste van de algemene reserve (zie bestuur).

Onderwijsachterstandenbeleid
Van het rijk is een specifieke uitkering ontvangen van € 196.000,- voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. We zonderen deze middelen af voor de dekking van de realisatie van de onderliggende doelstellingen.

Voortgezet onderwijs
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland een specifieke uitkering in 2021 ontvangen van € 1.000.000,- voor de ventilatie van scholen. De uitkering hebben we in de jaarstukken 2021 op de balans verantwoord onder de noemer "vooruit ontvangen specifieke uitkeringen". De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De ontvangen uitkering hebben we ten laste van de balans overgebracht naar de exploitatie om hiermee de daarmee gepaard gaande uitgaven in 2022 op te kunnen vangen. De aanvraag is op verzoek van Pius-X-college aangevraagd. De bijdrage wordt (in termijnen) doorbetaald aan Pius-X-college.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
sloopkosten basisschool Het Palet i -229
bijdrage rijk onderwijsachterstandenbeleid i 196
doorbetaling bijdrage onderwijsachterstandenbeleid i -196
rijksbijdrage ventilatie in scholen (Pius-X) i 1.000
doorbetaling rijksbijdrage aan Pius-X: ventilatie in scholen i -1.000
mutaties onderwijs -229
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
onderwijshuisvesting -2.603 n -1.229 n -3.832 n
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer -317 n -317 n
leerplicht -185 n -185 n
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. -18 n -196 n -214 n
Totaal lasten -3.123 n -1.425 n -4.548 n
Baten
onderwijshuisvesting 246 v 1.000 v 1.246 v
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer
leerplicht 24 v 24 v
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. 4 v 196 v 200 v
Totaal baten 274 v 1.196 v 1.470 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.849 n -229 n -3.078 n
(- = nadeel en + = voordeel)