Covid-19

Coronacrisis

Terug naar navigatie - Coronacrisis

Sinds 2020 houdt het Covid-19 virus niet alleen onze gemeente maar de hele wereld in zijn greep. Een virus wat zeer besmettelijk is en indien het tot uiting komt, zware griepverschijnselen vertoont eventueel gevolgd door overlijden van de patiënt. Hierdoor zijn overheden genoodzaakt geweest tot zware maatregelen: niet noodzakelijke reizen naar het buitenland waren of zijn verboden, scholen waren gesloten, werknemers werd gevraagd zoveel als mogelijk thuis te werken en bepaalde beroepsgroepen mochten hun werkzaamheden in het geheel niet uitvoeren.

Naast het persoonlijke leed dat Covid-19 bij veel inwoners en hun familieleden en vrienden met zich mee heeft gebracht, heeft dit virus ook geleid tot een andere wijze van omgaan met elkaar. De 1,5 meter samenleving maakt dat veel van wat inwoners en bedrijven gewend waren om te doen niet mogelijk. Vanaf februari en maart jl heeft het kabinet versoepelingen afgekondigd.  Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten. Het is wel een mooie stap in de richting van volledige heropening.
Ondanks dat het thuiswerken door ons college daar waar kan gestimuleerd werd, zijn we inmiddels bezig met de inrichting om weer ‘terug naar kantoor’ te gaan. Het is zeer ongewis wat de financiële effecten van de corona-crisis zijn op de begrotingen 2022/2023 en de meerjarenraming 2024-2026. We kunnen op dit moment de financiële effecten daarom nog niet volledig inschatten. In deze paragraaf hebben we wel getracht een zo volledig mogelijke inschatting gemaakt te hebben. Gelukkig worden we als gemeente voor een belangrijk deel gecompenseerd door het rijk voor de nadelige effecten die we ondervinden van de coronacrisis. De financiële gevolgen van de coronacrisis ramen wij daarom vooralsnog budgettair neutraal.

Uitkeringen van het rijk

Terug naar navigatie - Uitkeringen van het rijk

Steunpakket corona 

- Decembercirculaire 2021
Via de algemene uitkering hebben we op basis van de decembercirculaire middelen ad € 43.000,- ontvangen van het rijk om een aantal extra gemeentelijke uitgaven op te kunnen vangen. 

We lichten ze in het kort toe:

- Extra kosten verkiezingen i.v.m. Covid-19
Het kabinet stelt € 43.000,- beschikbaar om de gemeente te compenseren voor de extra kosten bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

- Ondersteuning toezicht en handhaving
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2022 een bijdrage ontvangen van € 78.000,- in het kader van de ondersteuning van de naleving van de controle van coronatoegangsbewijzen. We zetten het in voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze te bevorderen, bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.  De bijdrage is toegekend voor de periode tot en met 26 maart 2022.

- Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland een specifieke uitkering in 2021 ontvangen van € 1.000.000,- voor de ventilatie van scholen. De uitkering hebben we in de jaarstukken 2021 op de balans verantwoord onder de noemer "vooruit ontvangen  specifieke uitkeringen". De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De ontvangen uitkering hebben ten laste van de balans overgebracht  naar de exploitatie om hiermee de daarmee gepaard gaande uitgaven in 2022 op te kunnen vangen.

De totale compensatie bedraagt dan € 1.121.000,-. Deze middelen zonderen we af voor de dekking van de hiervoor genoemde beleidsonderdelen. Voor een specificatie verwijzen wij naar onderstaande tabel.

(bedragen x € 1.000) raming 2022
compensatie
van het rijk
inkomsten
steunpakket corona op basis van decembercirculaire:
verkiezingen 43
totaal compensatie obv decembercirculaire 43
tijdelijke regelingen
tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 78
regeling ventilatie in scholen (2021) 1.000
totaal ontvangen tijdelijke regelingen 1.078
totaal inkomsten vanuit het rijk 1.121
- = nadeel en + = voordeel

Inkomstendervingen van de gemeente

Terug naar navigatie - Inkomstendervingen van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde inkomstendervingen gespecificeerd. We lichten ze in het kort toe:

- Compensatie exploitanten sporthallen
We hebben de exploitanten van de sporthallen van Bladel en Hapert een korting van 50% verleend op de verschuldigde huur gedurende de periode 1 september 2021 - 25 januari 2022. In deze periode was het duidelijk geworden dat flinke beperkingen waren opgelegd, qua omvang en impact vergelijkbaar met de lockdown periode voor deze periode.

(bedragen x € 1.000) raming correctie
inkomsten 2022
inkomstendervingen gemeente
sportaccommodaties huren -4
totaal inkomstendervingen gemeente -4
- = nadeel en + = voordeel

Uitgaven van de gemeente

Terug naar navigatie - Uitgaven van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde uitgaven gespecificeerd. We lichten ze in het kort toe:

- Verkiezingen
We hebben via de algemene uitkering extra middelen ontvangen ad € 43.000,- ter compensatie van de extra kosten (inrichting stemlokalen, alternatieve locaties e.d.) voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2022. Omdat we voldoende middelen voor deze verkiezing in onze begroting geraamd hebben kan een deel van het geraamd extra budget pro saldo € 31.000,- thans vrij vallen. 

- Aanwending overgehevelde budgetten
In raadsmededeling RM22.006.2 hebben we, vooruitlopend op besluitvorming bij de jaarrekening 2021, voorstellen gedaan om restantbudgetten over te hevelen naar 2022. Hierin zijn ook coronagerelateerde budgetten opgenomen. De inkomstenderving van de huren voor sporthallen dekken we ten laste van deze over te hevelen budgetten.

- Ondersteuning toezicht en handhaving
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2022 een bijdrage ontvangen van € 78.000,- in het kader van de ondersteuning van de naleving van de controle van coronatoegangsbewijzen. We zetten het in voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze te bevorderen, bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.  De bijdrage is toegekend voor de periode tot en met 26 maart 2022.

- Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland specifieke uitkeringen in 2021 ontvangen van € 1.000.000,- voor de ventilatie van scholen. De uitkering hebben we in de jaarstukken 2021 op de balans verantwoordt onder de noemer "vooruit ontvangen  specifieke uitkeringen". De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De ontvangen uitkering hebben ten laste van de balans overgebracht  naar de exploitatie om hiermee de daarmee gepaard gaande uitgaven in 2022 op te kunnen vangen.

(bedragen x € 1.000) raming 2020
correctie
uitgaven uitgaven
extra kosten verkiezingen -12
aanwending overgehevelde coronabudgetten 4
naleving controle coronatoegangsbewijzen -78
regeling ventilatie in scholen -1.000
totaal uitgaven agv corona -1.086
- = nadeel en + = voordeel

Recapitulatie exploitatie Covid-19

Terug naar navigatie - Recapitulatie exploitatie Covid-19

In onderstaand tabel ziet u een samengevat overzicht wat de financiële gevolgen momenteel bedragen. Pro saldo resteert er een voordelig "corona resultaat" van  € 31.000,-. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het begrotingsresultaat.

(bedragen x € 1.000) samenvatting
raming corona
recapitulatie maatregelen
totaal inkomsten / compensatie vanuit het rijk 1.121
totaal inkomstendervingen exploitatie agv corona -4
totaal extra uitgaven agv corona -1.086
geraamd "corona resultaat" 31
- = nadeel en + = voordeel