Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Brandweer en rampenbestrijding
Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waarin opgenomen een reguliere indexering van 2,04%, stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Bladel in 2023 en 2024 met ca € 60.000,- en voor de jaren 2025 en 2026 met een bedrag van ca € 42.000,-.

Veiligheid en lokale orde
We hebben besloten de bestaande dienstverlening door FeDa Security Solutions op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving te continueren voor 8 uur per week voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. 
Daarnaast houden we rekening met diverse kosten in het kader van te treffen beschermende maatregelen.  

Gevolgen coronacrisis
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2022 een bijdrage ontvangen van € 78.000,- in het kader van de ondersteuning van de naleving van de CBT controle. Deze bijdrage zal gericht worden ingezet voor de inhuur van extra toezichthouders op diverse terreinen. 

Voorziening onderhoud gebouwen / onderhoudscontracten
Ten behoeve van de bekostiging van het toekomstig groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en zijn alle onderhoudskosten in verband met de fors gestegen loon- en materiaalkosten met 10% geïndexeerd naar het prijspeil 1 januari 2022.  Daarbij zijn tevens de ramingen voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van een aantal gemeentelijke gebouwen de restantbudgetten 2021 voor het reguliere onderhoudsprogramma geëvalueerd en qua uitvoering gefaseerd in het werkprogramma 2022-2031.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
bijdrage Veiligheidsregio obv begroting 2023 s -60 -61 -42 -42
beschermende maatregelen s -4 -4 -4 -4 -4
extra controle- / ondersteuningswerkzaamheden i -17 -33
uitvoering naleviing controle CBT i -78
rijksbijdrage naleving controle CBT i 78
diverse onderhoudscontracten s -14 -2 -2 -5 -7
voorziening onderhoud gebouwen s -1 -1 -1 -1 -1
mutaties veiligheid -36 -100 -68 -52 -54
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningverlening -83 n -83 n
handhaving -273 n -98 n -371 n -36 n -3 n -3 n -3 n
rampenbestrijding/crisisbeheersing -1.403 n -21 n -1.424 n -68 n -69 n -52 n -54 n
Totaal lasten -1.759 n -119 n -1.878 n -104 n -72 n -55 n -57 n
Baten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningsverlening 15 v 1 v 16 v 1 v 1 v 1 v 1 v
handhaving 78 v 78 v
rampenbestrijding/crisisbeheersing 74 v 2 v 76 v 2 v 2 v 2 v 2 v
Totaal baten 89 v 81 v 170 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.670 n -38 n -1.708 n -101 n -69 n -52 n -54 n
(- = nadeel en + = voordeel)