Leeswijzer

Kenmerken van deze perspectiefnota zijn

Terug naar navigatie - Kenmerken van deze perspectiefnota zijn

Kenmerken van deze perspectiefnota zijn:

  • Als een hoofdtaakveld qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.
  • In de perspectiefnota zijn ook voorstellen voor nieuw beleid opgenomen (via het meerjarenprogramma); dit als kaderstelling voor de begroting 2023 (integrale afweging).
  • Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome afwijkingen kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).
  • Per beleidsveld geven wij u een overzicht van de budgettaire ontwikkelingen zoals die zich gedurende de eerste vier maanden van dit jaar hebben voorgedaan. Dat betekent dat per beleidsveld de budgettaire wijzigingen die wij u voorstellen opgenomen worden.

Als een beleidsveld qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de perspectiefnota geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.

Deze perspectiefnota bestaat uit een aantal onderdelen

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

We rapporteren de voornaamste afwijkingen van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zo nodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

Opbouw en indeling

Terug naar navigatie - Opbouw en indeling

Hierna wordt de inhoud van de perspectiefnota 2022 toegelicht.

Hoofdstuk 3 beschrijven we waar we vandaan komen, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Het geeft een totaaloverzicht van de in de perspectiefnota geraamde afwijkingen en wensen.

Hoofdstuk 4 rapporteert over de uitvoering van de hoofdtaakvelden uit de begroting 2022-2026. Per hoofdtaakveld worden de hiervoor genoemde onderdelen toegelicht. Waar dat aan de orde is, worden per hoofdtaakveld een aantal ontwikkelingen genoemd die zich nog zullen of kunnen aandienen. De herkomst van de ontwikkelingen is velerlei. Soms gaat het om ontwikkelingen die vanuit rijksbeleid moeten worden opgepakt, soms ook zijn het ontwikkelingen vanuit eigen gemeentelijk beleid. De ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet financieel vertaald in het meerjarenperspectief, maar ze zijn toch vermeld om daarmee bepaalde risico’s aan te geven. Tenslotte wordt per hoofdtaakveld aangegeven hoeveel dit mag kosten.

Hoofdstuk 5 geeft een korte toelichting over een aan aantal (verplichte) paragrafen en Hoofdstuk 6 bevat de samenvatting van de financiële wijzigingsvoorstellen voor 2022-2026.

In de financiële overzichten zijn -/- bedragen nadelen (hogere kosten en/of lagere inkomsten) en +/+ bedragen voordelen (lagere kosten en/of hogere inkomsten). Daarnaast zijn de bedragen afgerond op eenheden van € 1.000,- hetgeen op een aantal onderdelen mogelijk geringe afrondingsverschillen met zich mee kan brengen.