Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Renovatie liftinstallatie gemeentehuis
De liftinstallatie in het nieuwbouwgedeelte van het gemeentehuis (plaatsing 2000) dient in 2022 gerenoveerd te worden. Naast het aanpassen van de liftkooibekledingen zullen ook extra paslezers geplaatst worden. De kosten voor deze levensduur verlengende maatregelen worden geraamd op € 43.000,-. Wij stellen voor om voor de renovatie van de liftinstallatie  hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 43.000,-. De lasten hiervan zijn reeds verdisconteerd bij de geactualiseerde kapitaallasten (zie algemene dekkingsmiddelen). 

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A renovatie liftinstallatie gemeentehuis -43
totaal lasten overhead -43

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Bedrijfsvoering
Actualisatie lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R22.006.02).  Daarnaast stijgen de lasten voor inhuur van personeel in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur wegens ziektegevallen en vervanging wegens zwangerschapsverlof van medewerksters. Als werkgever in de sector overheid dragen we het eigen risico voor de WW-uitkering van een ex-medewerker. 

Aanpak overlast jeugd
We zien een toename in overlast van een specifiek groep jeugd. Dit heeft inmiddels zo’n serieuze vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. Met deze middelen kunnen wij enerzijds een jeugdcoach aanstellen vanuit een welzijnsorganisatie en anderzijds professionele hulp inhuren met expertise in deze problematiek. Momenteel zien we dat de jeugdcoach veel tijd kwijt is aan de specifieke overlastgroep, maar de jeugdcoach is er voor alle jeugd in onze gemeente, niet alleen voor een specifieke groep. Om continuïteit te borgen richting alle jeugd, denken we dat het beter is deze in te huren via een welzijnsorganisatie, die hem ook aanstuurt. Daar heeft hij een netwerk van jeugdcoach collega’s in de eigen organisatie, zodat afstemming, uitwisselen van ervaringen en ideeën makkelijker verloopt. Voor de specifiek groep jeugd huren we professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De kosten verrekenen we t.z.t. met de betreffende beleidsvelden.

Per 1 januari 2022 ontvangen werknemer(ster)s conform de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding. Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding tussen woning en de werkplek  verhoogd van € 0,12 naar € 0,19 per kilometer, hetgeen leidt tot een toename van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Werknemer(ster)s mogen op één werkdag overigens niet beide vergoedingen ontvangen, dit is fiscaal niet toegestaan. 

Op kantoor hebben werknemers altijd een werkplek die voldoet aan de Arbo vereisten. De corona pandemie heeft ons gedwongen om thuis te werken, daarvan hebben we ook de voordelen ervaren. Werknemers hebben, ook nu het weer mogelijk is op kantoor te werken, nog steeds de behoefte om afwisselend thuis te werken. Dit kon al met de huidige uitvoeringsrichtlijnen verlof- en werktijden van de gemeente Bladel, maar ook thuis is het belangrijk dat werknemers op een verantwoorde manier kunnen werken. Een goede werkhouding is namelijk essentieel voor de gezondheid én vitaliteit van werknemers. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige (en gezonde) werkplek, dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Dat geldt zowel voor de reguliere werkplek als voor de thuiswerkplek. De gemeente Bladel heeft er dan ook voor gezorgd dat iedere werknemer een goed ingerichte werkplek op kantoor heeft. Vanuit de zorgplicht is het daarnaast wenselijk om de werknemers al dan niet gedeeltelijk te faciliteren in Arbovoorzieningen voor de thuiswerkplek. Dit gebeurt nu al met een tijdelijke bruikleenregeling waarmee werknemers een bureau, bureaustoel of beeldscherm konden lenen. Voor de lange termijn is het echter goed om dit structureel te organiseren.

We gaan er vanuit dat het KBP per 31 december 2022 geliquideerd kan worden, omdat nagenoeg alle gronden verkocht danwel in optie gegeven zijn. Dit betekent dat de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Bladel en KBP (ICT, financiële administratie, interne controle en archief) beëindigd zal worden. Voorts inflatoire aanpassing bijdrage aan Bizob.

Voorlichting
Het digitaal inwonerspanel zal worden gecontinueerd voor de jaren 2022 t/m 2024. Hierdoor kunnen inwoners hun mening blijven geven over verschillende onderwerpen. Op basis hiervan kunnen ambtenaren vraag gestuurd beleid maken of aanpassen. Daarnaast stijgen de advertentiekosten in 2022 als gevolg van de fors gestegen papierkosten en daarmee de prijs per pagina in de PC55.

Gemeentehuis
Voor 2022 wordt een budget geraamd voor aanpassingen met betrekking tot de kamers van de wethouders en het vervangen van de lamellen in het oudbouwgedeelte van het gemeentehuis. Voor aanvullende aanpassingen van diverse vergaderruimten wordt ook voor 2023 een aanvullend budget nodig geacht. De exploitatielasten van het gemeentehuis dalen daarnaast a.g.v. doorberekende energiekosten van de vleugel aan de Rabobank. 

Kempensamenwerking (SK)
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden van de afdelingen Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben directe relatie met externe klanten. Deze samenwerkingsonderdelen zijn als directe kosten toegerekend aan de verschillende beleidsvelden, omdat ze volledig gericht zijn op de externe klant. De werkzaamheden van P&O en het SSC hangen daarentegen meer samen met de ondersteuning van de medewerker(ster)s in het primaire proces. Deze kosten verantwoorden we daarom onder de noemer “overhead”.

De kosten van deze samenwerkingsonderdelen zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2023 van de SK. De aanzienlijke kostenstijging wordt enerzijds veroorzaakt door de doorwerking van reguliere loon- en prijsontwikkelingen en anderzijds door ons aandeel in een aantal noodzakelijke nieuwe ICT-voorzieningen (o.a. formatie-uitbreidingen, ICT-faciliteiten gemeenteraad e.d.). Daarnaast wordt, analoog aan de Bladelse systematiek, incidentele onderuitputting van kapitaallasten geraamd als gevolg van de methode van afschrijven van activa. Wij hebben besloten om een zienswijze aan uw raad voor te leggen over de ontwerpbegroting 2023 van de SK. De ontwerpbegroting laat immers buitenproportionele kostenstijgingen zien (zie ook Sociaal domein en VHROSV). De begroting wordt maar liefst met 15% opgehoogd. In deze ontwerpbegroting is er ook voor gekozen om geen rekening te houden met de financiële gevolgen van de implementatie voor Opnieuw Verbinden (er worden formatie-uitbreidingen opgenomen). Later dit jaar worden dan plannen uitgewerkt om de financiële gevolgen van Opnieuw Verbinden nader te duiden, waaraan dan een begrotingswijziging gekoppeld zal worden. Een omgekeerde weg onzes inziens. Dit betekent in ieder geval dat de ontwerpbegroting zoals die nu voorligt op dit moment geen juist financieel beeld geeft van de feitelijke financiële gevolgen voor onze gemeente (maar ook niet voor de andere deelnemende gemeenten). De SK heeft 2021 afgesloten met een nadelig exploitatieresultaat. Ons aandeel in het resultaat wordt verrekend met de SK.

De formatie voor CJG+ is uitgebreid om hiermee de druk op de dienstverlening op te vangen. De formatie biedt dan voldoende ruimte om de dienstverlening volgens de visie "dichtbij, in samenhang en effectief" uit te voeren. Omdat er door de extra inzet meer ruimte komt om gezinnen te begeleiden vanuit CJG+ zelf heeft dit geleid dat de specialistische jeugdhulp afneemt (zie sociaal domein).

Voorziening onderhoud gebouwen / onderhoudscontracten
Ten behoeve van de bekostiging van het toekomstig groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en zijn en alle onderhoudskosten in verband met de fors gestegen loon- en materiaalkosten met 10% geïndexeerd naar het prijspeil 1 januari 2022.  Daarbij zijn tevens de ramingen voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van een aantal gemeentelijke gebouwen de restantbudgetten 2021 voor het reguliere onderhoudsprogramma geëvalueerd en qua uitvoering gefaseerd in het werkprogramma 2022-2031.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
lonen bijstelling loonmutatie ambtelijke organisatie s 84 -48 -48 -48 -48
inhuur jeugdcoach s -22 -65 -65 -65 -65
projecten overlastgevende jeugdgroep i -103 -185 -185 -185
inhuur wegens ziekte e.d. i -87
WW-uitkering ex-medewerker / verzekeringspremie WGA s -17
thuiswerkvergoeding i -6
reis- en verblijfkosten s -79 -79 -79 -79 -79
Budget inrichting thuiswerkplek i -75
Budget inrichting thuiswerkplek s -5 -5 -5 -5
dienstverlening KBP i -41
voorlichting s -10 -4 -3 2 2
Bizob / RHCe indexering s -2 -4 -4 -4 -4
terugontvangst energiekosten Rabobank s 5 7 7 7 7
gemeentehuis: diverse aanpassingen s -27 -6
bijdrage SK afrekening 2021 i -56
bijdrage Samenwerking Kempengemeenten i 17 -35 -21 -21 -8
bijdrage Samenwerking Kempengemeenten s -111 -102 -120 -128 -116
diverse onderhoudscontracten s -8 14 14 10 8
voorziening onderhoud gebouwen s 1 1 1 1 1
overige kleine afwijkingen s -3 -5 -4 -4 -3
mutaties overhead -499 -557 -512 -519 -310
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
overhead -6.043 n -509 n -6.552 n -526 n -522 n -529 n -320 n
Totaal lasten -6.043 n -509 n -6.552 n -526 n -522 n -529 n -320 n
Baten
overhead 225 v 10 v 235 v -31 n 10 v 10 v 10 v
Totaal baten 225 v 10 v 235 v -31 n 10 v 10 v 10 v
Geraamd saldo van baten en lasten -5.818 n -499 n -6.317 n -557 n -512 n -519 n -310 n
(- = nadeel en + = voordeel)