Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Uitvoering Verkeersvisie Bladel 2022-2026
In 2021 is in samenwerking met Accent Adviseurs te Eindhoven een concept-Verkeersvisie 2035 opgesteld. Deze concept-visie is tot stand gekomen binnen een uitgebreid participatieproces. De concept-Verkeersvisie 2025 is in het 1e kwartaal 2022 vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in een inspraakdocument en wordt het volledig dossier ter besluitvorming ingebracht. De planning is daarbij gericht op de commissiebehandeling in juni 2022 en de raadsbehandeling in juli 2022. 

Met bovenstaande aanpak is de inzet op langere termijn uitgezet. Het lijkt nu dat er in 2022 en 2023 weinig gebeurt vanuit de Verkeersvisie 2035 maar dat is niet zo. In de Verkeersvisie 2035 staat ook de ombouw van de Oude Provincialeweg in Hapert opgenomen als project veilige infrastructuur (afwaarderen snelheidsregiem). Voor dit project zijn in het MIP voor de planjaren 2022 en 2023 al investeringsramingen opgenomen van resp. € 850.000,- en € 1.300.000,-. Vanuit de nu voorliggende Verkeersvisie 2035 wordt voorgesteld om middels deze perspectiefnota de volgende investeringsramingen op te nemen in het MIP 2022-2026:

  • een jaarlijkse raming van € 130.000,- met ingang van het jaar 2022 voor het uitvoeren van kleinschalige infrastructurele verkeerskundige maatregelen en/of projecten;
  • een jaarlijkse raming van € 1.300.000,- (stelpost) met ingang van het jaar 2024 ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2035
    Naast voornoemde investeringen worden in de Verkeersvisie 2035 de volgende jaarlijkse budgettaire exploitatielasten voorzien met ingang van het jaar 2022:
  • een budget van € 10.000,- voor het uitvoeren van onderzoeken en gedragsprojecten;
  • een budget van € 20.000,- voor geringe verkeerskundige aanpassingen, aanbrengen  markeringen en aanschaf van verkeersborden;
  • een budget van € 155.000,- voor de inhuur van personeel van derden ten behoeve van het tot uitvoer brengen van de regionale agenda’s waarvoor een actieve inzet en deelname vanuit de gemeente Bladel wordt vereist. Van dit bedrag is € 85.000,- declarabel bij de regio (via gemeente Helmond) en een drietal deelnemende regiogemeenten (Reusel- de Mierden, Eersel en Bergeijk). Per saldo dient rekening gehouden te worden met een extra budgettaire last van € 70.000,- per jaar.

De regionale agenda’s vloeien voort uit de Bereikbaarheidsagenda en is dus de belangrijkste pijler van deze nieuwe Verkeersvisie. Uiteindelijk heeft het de voorkeur, ook in het kader van de ontwikkelstrategie, deze regionale afstemming structureel te borgen. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de Verkeersvisie 2022 hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 130.000,-.

Uitvoering herinrichting N284
Ter voorbereiding van de planvorming en uitvoering van de maatregelen in het kader van de herinrichting van de N284 is voor het jaar 2022 een krediet van € 300.000,- opgenomen in het MIP 2022-2026. Hiervan zal € 150.000,- worden toegevoegd aan het restantkrediet 2021 ad € 274.000,- voor de extra inhuur van externe capaciteit in 2022 en wordt € 150.000,- doorgeschoven naar 2023. Daarnaast worden investeringsramingen opnieuw geherprioriteerd. We verwachten dat  de herinrichting N284 eerst vanaf 2026 en verder uitgevoerd zal kunnen worden. Dit betekent dat een deel van de te ramen investeringsramingen buiten de huidige planperiode vallen. Deze zullen in de perspectiefnota van het volgende jaar weer toegevoegd worden aan de dan geldende nieuwe planperiode. Voorgesteld wordt om voor 2022 een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- voor externe inhuur capaciteit.

Daarnaast zijn de in het meerjaren investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen investeringsramingen voor de uitvoering van de herinrichting N284 op basis van de laatste ontwikkelingen geïndexeerd en als volgt gefaseerd over de uitvoeringsjaren 2022 tot en met 2027:
•    2022:     € 150.000,-
•    2023:     € 350.000,-
•    2024:    € 300.000,-
•    2025 tot en met 2027:    € 1.100.000,- per jaar.
In totaal stijgen de investeringen in deze periode met € 300.000,- tot € 4.100.000,-. 

Gepland groot onderhoud wegen / openbare verlichting
De geplande investeringen moeten door de “sterk” stijgende prijzen van grondstoffen naar boven worden bijgesteld. Door onze adviseur Royal Haskoning DHV is een indexatiepercentage bepaald van 7,314% dat specifiek betrekking heeft op het areaal en type verharding van de gemeente Bladel. Voor openbare verlichting wordt een indexatiepercentage van 3,0% toegepast.  Voor GGO wegen betreft het een extra investering van ca. € 102.000,- en voor de openbare verlichting ca. € 4.000,-. Op basis van het vigerende beleid worden de geplande investeringen voor 2026 toegevoegd aan de planperiode.  

Verbindingsweg Hoeven 26
In 2020 is het voorkeursalternatief (VKA) voor de gemeenschappelijke aanpak van de N284 vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels een projectmanager voor de volgende fase (planstudie) aangesteld. De ambitie is eind 2021 een adviesbureau te selecteren dat het VKA verder gaat uitwerken. Naast het voorkeursalternatief zijn er een aantal flankerende projecten die samenhangen met de N284 maar niet binnen het project N284 vallen. De gemeente Bladel en Reusel-De Mierden dienen deze projecten zelf op te pakken. De aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven (Reusel) is één van die projecten. Het besluit om deze weg te realiseren is genomen door beide gemeenteraden toen het VKA is vastgesteld en heeft als doel de bereikbaarheid van beide bedrijventerreinen te vergroten.
De gemeente Bladel heeft binnen het projectgebied ook de ambitie om de waterhuishouding van bedrijventerrein De Sleutel in dit gebied op te vangen en een bluswatervoorziening te realiseren. 

Voor uitvoering van dit deelproject is grondverwerving, een bestemmingsplanwijziging en een samenwerking tussen beide gemeenten nodig om de nieuwe verbindingsweg tussen de N284 en de Kleine Hoeven/Hallenstraat te realiseren is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Reusel- de Mierden.  Omdat de verbindingsweg een gezamenlijk profijt heeft wordt voorgesteld om de kosten van voorbereiding, grondverwerving en aanleg 50/50% te verdelen. Na aanleg is gemeente Reusel-De Mierden verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De grond die noodzakelijk is voor de waterberging wordt logischerwijs aangekocht door gemeente Bladel.
De kosten voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg vanaf het kruispunt tot de Hallenstraat worden geraamd op € 540.000,-. Dit bedrag is inclusief de grondverwerving en de civiele werkzaamheden. Beide gemeenten betalen 50%, voor Bladel komt dit dus neer op een bedrag van € 270.000,-. Wij stellen voor om hiervoor een krediet van € 270.000,- beschikbaar te stellen. 

Herinrichting Hofplein Bladel
Woonstichting de Zaligheden is voornemens om het pand aan de Pius X-straat 3 om te vormen tot woongebouw. Om het plan van een goede parkeeroplossing te voorzien, hebben wij aan de Woonstichting gevaagd om een herinrichtingsvoorstel te doen voor het aanliggende Hofplein. Zo kan de parkeervraag voor het plan van de Woonstichting worden opgelost en tegelijkertijd het Hofplein worden opgewaardeerd. Er is een ontwerp gemaakt in dialoog met belanghebbenden en omwonenden. Daarnaast is het de bedoeling dat de sport- en spelfunctie van het plein behouden blijft en wordt versterkt. T.z.t. zullen wij hieraan een investeringsraming koppelen.

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A uitvoering verkeersvisie Bladel 2022 - 2026 -130 -130 -1.430 -1.430 -1.430 -100 -104 -143 -182 -221
A verbetering/ gepland groot onderhoud wegen 2022-2026 -102 -102 -102 -1.502 -3 -5 -8 -50
A uitvoering herinrichting N284 -150
B uitvoering herinrichting N284 300 -150 700 1.100 -1.100 14 7 40 92 39
A verbindingsweg Hoeven 26 -270
B vervanging openbare verlichting -4 -4 -4 -121 -6
A herinrichting Hofplein Bladel -pm -pm -pm -pm
totaal lasten verkeer en vervoer -250 -386 -836 -436 -4.153 -86 -100 -108 -98 -238

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Wegen, straten en pleinen
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R22.006.02) en geactualiseerde tijdbesteding. 

De lasten m.b.t. wegen, straten en pleinen stijgen daarnaast vanaf 2022 per saldo met € 8.000,-. Dit betreft met name hogere kosten voor werkzaamheden van KempenPlus. KempenPlus heeft haar tarieven geïndexeerd met 3,4%. Door onze adviseur is een indexatiepercentage bepaald van 7,314% dat specifiek betrekking heeft op het areaal en type verharding van de gemeente Bladel. De dotatie aan de voorziening onderhoud wegen is hierop inflatoire aangepast.

Gemeente Bladel is grondgebied gemeente van het KBP. Voor de overname van het beheer van de openbare ruimte moeten extra lasten geraamd worden, omdat deze niet meer, vanwege de beoogde liquidatie per 31 december 2022, via het KBP verricht worden. Deze extra kosten kunnen voor een deel opgevangen (in samenhang gezien worden) worden door de extra OZB-opbrengst van de gebouwen ter plaatse van het KBP.

In de stedenbouwkundige visie komen nieuwe bestemmingen voor die een andere dynamiek van verkeer en parkeren met zich mee brengt voor het centrum van Hapert. Om het bestemmingsplan goed te onderbouwen moeten potentiële knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht zijn. Het MKB en GBOH hechten heel veel waarde aan een verkeerscirculatieplan en hebben dit onderwerp al meerdere malen in laten brengen in raadsvergaderingen. Daarbij geeft dit invulling aan de aangenomen motie 'verkeerscirculatieplan' (R21.106) dd. 4 november 2021.

Verkeersregelingen
De kosten met betrekking tot verkeersregelingen stijgen met ingang van 2022 incidenteel als gevolg van inhuur tijdelijke personeel. De gemeente Bladel is penvoerder / opdrachtgever voor de voorbereiding van projecten inzake verkeer en vervoer in de Kempenregio. Hiervoor zal in 2022 wederom een externe kracht worden ingehuurd voor een bedrag van circa € 110.000,-. Deze kosten zullen voor € 97.000,- worden doorberekend aan drie Kempengemeenten en het MRE. 

Herontwikkeling Hapert
Na goedkeuring van de stedenbouwkundige visie van OD205 d.d. 8 juli 2021 (R21.062) is gestart met het voorbereiden van de herontwikkeling van de vrijkomende locaties Den Tref en Het Palet. In principe dienen deze projecten middelen op te leveren die reeds als dekking zijn opgenomen voor de ontwikkeling van de MFA. In de voorbereidingsfase worden echter nog kosten gemaakt die later verrekend worden in de grondexploitatie. De benodigde voorbereidingskosten worden geraamd op € 40.000,- en zijn met name bestemd voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan, kosten vanuit de samenwerkingsovereenkomst met het Gezondheidscentrum Hapert en ondersteuning vanuit ODZOB en OD205 en overige noodzakelijke onderzoekskosten. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
lonen bijstelling loonmutatie ambtelijke organisatie s -34 -17 -17 -17 -17
onderhoud wegen e.d. s -8 -8 -8 -8 -8
voorziening onderhoud wegen: indexering s -31 -31 -31 -31 -32
overname beheer tweede fase KBP s -140 -140 -140 -140
verkeersregelingen / snelheidsmeter s -25
voorbereiding projecten verkeer Kempenregio i -110
voorbereiding projecten verkeer Kempenregio: terugontvangst i 97
herinrichting centrum Hapert onderzoek i -40
mutaties verkeer en vervoer -151 -196 -196 -196 -197
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
infrastructuur:
beheer (schoon) -2.066 n -166 n -2.232 n -295 n -304 n -294 n -433 n
parkeren -7 n -7 n
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid -265 n 19 v -246 n 44 v 44 v 44 v 44 v
doorstroming -186 n -195 n -381 n -45 n -45 n -45 n -45 n
openbaar vervoer -51 n -51 n
Totaal lasten -2.575 n -342 n -2.917 n -296 n -305 n -295 n -434 n
Baten
infrastructuur:
beheer (schoon) 70 v 8 v 78 v
parkeren 4 v 4 v
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid 5 v 5 v
doorstroming 97 v 97 v
openbaar vervoer
Totaal baten 79 v 105 v 184 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.496 n -237 n -2.733 n -296 n -305 n -295 n -434 n
(- = nadeel en + = voordeel)