Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wij zijn een gemeente die dicht bij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actiever betrekken door participatie als middel in te zetten.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Vervanging geluids- en videoapparatuur 
Voor het jaar 2022 is eerder een krediet geraamd van € 25.000,- voor de vervanging van ipads voor de leden van de gemeenteraad en de raadscommissies. Inmiddels is besloten dat de hiervoor benodigde investering en daaruit voorvloeiende structurele lasten zijn opgenomen in de begroting van de SK/SSC en via de reguliere bijdrage aan onze gemeente worden doorberekend. Dit krediet kan hiermee komen te vervallen. 
Daarnaast is voor 2022 ook een krediet van € 75.000,- opgenomen voor de vervanging van de geluids- en video apparatuur in de raadszaal. Op basis van een recente offerte waarin ook een camera volgsysteem, centraal besturingssysteem en de aanpassingskosten door het SSC zijn opgenomen, dient rekening te worden gehouden met een totaalkrediet van (afgerond) € 125.000,-. Wij stellen voor om voor de vervanging van de geluids- en videoapparatuur hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,-. De lasten hiervan zijn reeds verdisconteerd bij de geactualiseerde kapitaallasten (zie algemene dekkingsmiddelen). 

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Vervanging geluids- en videoapparatuur -50
totaal lasten bestuur en ondersteuning -50

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Raad en raadscommissies / college
Actualisatie van de lonen en sociale lasten van raad en college. In het kader van de verankering van de doorontwikkeling van de gemeenteraad 2018-2022 (zie R22.002) zijn de incidentele kosten voor trainings- en cursusdagen in 2022 geraamd op € 20.000,-. Rekening houdend met de bestaande raming voor cursussen wordt een aanvullende raming van € 13.000,- nodig geacht. Op basis van recente actuariële berekeningen dient de voorziening wethouderspensioenen in 2022 met een bedrag van € 20.000,- te worden aangevuld. 

Voor de uitvoering van het coalitieakkoord is een 4e wethouder benoemd. Deze extra wethouder wordt nodig geacht om de uitdagingen waar de gemeente Bladel de komend  jaren voor staat, goed aan te kunnen.

Griffie
Actualisatie lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R22.006.02).

Verkiezingen
Via de algemene uitkering hebben we € 43.000,- extra compensatie ontvangen voor de Gemeenteraadsverkiezingen (zie paragraaf Covid-19) als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Omdat we in onze begroting al voor een belangrijk deel budgetten  voor de Gemeenteraadsverkiezingen geraamd hebben zonderen wij vooralsnog € 12.000,- extra af om eventuele additionele kosten hiermee op te kunnen vangen. Na de afwikkeling van de definitieve kosten zullen deze ramingen bij de najaarsnota 2022 worden bijgesteld.

Kempische ontwikkelstrategie
In 2021 hebben de gemeenten Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel gezamenlijk een ontwikkelstrategie gepresenteerd voor MRE en de provincie. Deze presentatie van de Kempenregio moet er mede voor zorgen dat onderdelen van een investeringsprogramma in onze regio terecht komen. Voor de professionele voorbereiding en uitvoering van de presentatie is een bureau ingehuurd. De kosten werden door de deelnemende gemeenten gedeeld. Na de presentatie is een vervolgtraject nodig voor de uitvoering. Ook hiervoor wordt gezamenlijk ondersteuning ingehuurd voor een bedrag van circa € 34.000,-. Het aandeel van Bladel in deze kosten bedraagt circa  € 9.000,-.  

Strategische Agenda
In de raadsvergadering van december 2021 is het document ‘Richting door de raden’ vastgesteld als richtsnoer om als gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden samen op te trekken om invulling te geven aan de Strategische Kempenagenda en is besloten om vanaf 2022 structureel € 15.000,- in de begroting op te nemen voor de organisatie van de samenwerking. 

Agrarische en overige grondzaken
De opbrengst grondverkoop stijgt in 2022 als gevolg van in 2021 gesloten overeenkomsten met betrekking tot verkoop van percelen openbaar groen die echter pas in 2022 notarieel getransporteerd zullen worden. Daarnaast wordt met ingang van 2022 een structureel hogere opbrengst voorzien wegens pachten op basis van een door Gloudemans Rentmeesters uitgevoerde actualisatie van de pachtopbrengsten voor de reguliere en geliberaliseerde pachtgronden in eigendom van de gemeente Bladel. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
lonen en sociale lasten raad / college (loonmutatie) s 2 -16 -16 -16 -16
lonen en sociale lasten 4e wethouder s -65 -105 -105 -105 -105
cursussen / doorontwikkeling gemeenteraad i -13
voorziening wethouderspensioenen i -20
bijdrage MRE m.b.t. regionale opgaven / dorpsraden s -1 -1 -1 -1
lonen en sociale lasten en vervanging griffie s -3 -11 -11 -11 -11
huwelijken s -3
verkiezingen (coronamaatregelen) s -12
projectkosten vervolg Ontwikkelstrategie de Kempen i -9
projectkosten organisatie Strategische Agenda s -15 -15 -15 -15 -15
opbrengst pacht van gemeente-eigendommen s 4 4 4 4 4
opbrengst grondverkopen (minus verkoopkosten) i 80
mutaties bestuur -54 -144 -144 -144 -144
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

Algemene reserve
In deze perspectiefnota hebben we tot een bedrag van € 150.000,- kosten geraamd voor het tijdelijk, in afwachting van meer definitieve maatregelen, kunnen huisvesten van Oekraïners. De lasten hiervan dekken we ten laste van de algemene reserve. Daarnaast gaan we er van uit dat de gebouwen Het Palet, Den Tref en Den Herd in 2022 resp. 2023 gesloopt worden. We zijn voornemens, nadat "MFA Hart van Hapert" opgeleverd is in september 2022, meteen de bestaande  gebouwen van Het Palet en Den Tref te slopen ter voorkoming van vandalisme. In het beschikbaar gesteld krediet voor MFA Hapert is voor Het Palet reeds € 65.000,- geraamd (raming 2019). Vaak zijn de sloopkosten ook afhankelijk van de herbruikbaarheid van de te slopen materialen. Tegenwoordig gaan we steeds meer toe naar een circulaire stroom.  We hanteren voor de sloopkosten vooralsnog een eenheidsprijs van € 120,- per m2.  Daarom houden we rekening met extra sloopkosten voor Het Palet van € 229.000,- en voor Den Tref met € 264.000,-.  De sloopkosten voor deze panden moeten t.z.t. nog aanbesteed worden. We gaan er ook van uit  dat het gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel ultimo 2023 opgeleverd kan worden. De sloopkosten van Den Herd zullen we opnemen in de perspectiefnota 2023.  Omdat de panden Den Tref en Den Herd nog met boekwaarden op de balans staan van resp. € 83.000,- en € 59.000,- moeten ze alsnog vervroegd afgewaardeerd worden. 

Deze afwaarderingen en sloopkosten dekken we ten laste van de algemene reserve. Op basis van de concept-jaarstukken 2021 van het KBP wordt een winstuitkering ontvangen welke toegevoegd wordt aan de algemene reserve. T.z.t. kunnen op basis van integrale afwegingen hiervoor eventuele bestedingsvoorstellen gedaan worden. Ook de extra subsidie van duurzame energie particulieren en de afwaardering van de voorbereidingskosten van het plan Egyptische Poort dekken we ten laste van de algemene reserve.

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
Actualisatie reserve op basis van het geactualiseerde verloop van de onderliggende investeringen. 

Algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). De winstuitnames worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve generatiepact
In het vastgestelde reserve- en voorzieningenbeleid is een reserve gevormd voor de dekking van de uitvoering van het generatiepact. Hiermee wordt duurzame inzetbaarheid van oudere ambtenaren en nieuwe instroom van jongeren in de ambtelijke organisatie bevordert. Ultimo 2026 vervalt de aanwending.

Reserve generatiepact / verbetering kwaliteit buitengebied
Daarnaast worden de reserve generatiepact en verbetering kwaliteit buitengebied geactualiseerd op basis van de onderliggende verplichtingen.

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
algemene reserve: opvang Oekraïners i 150
algemene reserve: afw. boekwaarde Den Herd / Den Tref a.g.v sloop i 83 59
algemene reserve: sloopkosten Het Palet / Den Tref i 493
algemene reserve: winstuitkering KBP i -925
algemene reserve: afwaardering Egyptische Poort i 492
algemene reserve: dekking duurzame energie particulieren i 250 250 250
dekkingsreserve kapitaallasten investeringen s -35 -25 -28 -36 -116
reserve grondexploitatie: winstuitnames i -13 96 -25 85 85
reserve generatiepact i -21
reserve verbetering kwaliteit buitengebied i -501 330
mutaties reserves -256 710 197 299 -52
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
bestuur en ondersteuning -1.758 n -164 n -1.922 n -148 n -148 n -148 n -148 n
beheer overige gebouwen en gronden -98 n -98 n
Totaal lasten -1.856 n -164 n -2.020 n -148 n -148 n -148 n -148 n
Baten
bestuur en ondersteuning 306 v 26 v 332 v
beheer overige gebouwen en gronden 193 v 85 v 278 v 4 v 4 v 4 v 4 v
Totaal baten 499 v 111 v 610 v 4 v 4 v 4 v 4 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.357 n -53 n -1.410 n -144 n -144 n -144 n -144 n
beoogde storting in reserves -717 n -707 n -1.424 n -256 n -47 n 65 v 75 v
beoogde onttrekking aan reserves 3.030 v 452 v 3.482 v 965 v 244 v 234 v -127 n
Geraamd resultaat 956 v -308 n 648 v 565 v 53 v 155 v -196 n
(- = nadeel en + = voordeel)