I. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Mutaties baten en lasten

Terug naar navigatie - Mutaties baten en lasten
Waarden
taakvelden (x € 1,-) 2022 2023 2024 2025 2026
0.1 Bestuur -120.837 -146.830 -146.718 -146.718 -146.718
0.10 Reserves -255.726 709.576 197.453 299.187 -52.176
0.2 Burgerzaken -17.231 -1.631 -1.031 -1.031 -1.031
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 84.831 4.481 4.481 4.481 4.481
0.4 Ondersteuning organisatie -499.312 -556.543 -512.189 -519.511 -310.027
0.5 Treasury -140.494 -62.641 -137.260 -181.218 -226.709
0.61 OZB woningen -499 120.266 122.525 124.503 125.301
0.62 OZB niet-woningen 163.924 286.150 377.663 381.230 413.773
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 461.917 1.485.630 2.397.227 2.850.742 1.668.015
0.8 Overige baten en lasten 450.645 668.687 123.086 102.563 138.708
0.9 Vennootschapsbelasting -197.019
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -12.328 -60.298 -61.145 -44.826 -46.861
1.2 Openbare orde en Veiligheid -24.338 -39.910 -6.910 -6.910 -6.910
2.1 Verkeer, wegen en water -236.774 -295.724 -304.782 -294.818 -433.676
3.1 Economische ontwikkeling -44.000 -25.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 925.000
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -731 -2.404 -2.404 -2.404 -2.404
3.4 Economische promotie 4.787 11.987 11.987 11.987 11.987
4.2 Onderwijshuisvesting -229.069
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -447
5.1 Sportbeleid en activering 75.000 151.000
5.2 Sportaccommodaties -232.725 -63.544 -57.980 -14.445 -14.104
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -15.843 502 502 502 -911
5.5. Cultureel erfgoed -7.373 -4.966 -5.540 -7.855 -9.220
5.6 Media 8.514 5.057 5.057 4.247 4.471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -188.968 -188.794 -188.794 -189.316 -181.521
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -754.021 -238.697 -174.844 -179.501 -196.675
6.2 Wijkteams -80.979 -88.717 -88.717 -89.207 -89.072
6.3 Inkomensregelingen -216.653 -149.917 -217.290 -225.290 -227.290
6.4 Begeleide participatie 78.041 -63.549 -70.453 -49.304 -56.304
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -75.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -417.993 -406.205 -392.653 -395.566 -391.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 511.161 616.161 516.161 416.161 416.161
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 32.379 47.379 47.379 47.379 47.379
7.1 Volksgezondheid -12.682 -33.836 -34.943 -35.563 -45.153
7.2 Riolering 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -110.321 -204.677 -79.790 -83.840 -68.180
8.1 Ruimtelijke Ordening -64.181 -155.875 -151.914 -156.970 -150.905
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -484.329 -108.620 8.807 -110.720 -116.269
8.3 Wonen en bouwen 812.726 -580.940 -250.940 -250.940 -940
(- = nadeel en + = voordeel) -830.948 502.558 801.031 1.132.029 -68.780