Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

De coronacrisis kent grote economische en maatschappelijke gevolgen. Desondanks toont de Brainportregio haar veerkracht en is het inmiddels de belangrijkste pijler waarop de hoop van het herstel van de Nederlandse economie is gevestigd. De lessen die we uit andere crisissen hebben geleerd, bindt ons wederom als regio: nauw samenwerken en innoveren!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Kempisch bedrijvenpark
Op basis van de concept jaarstukken 2021 wordt door het KBP een winstuitkering gedaan van € 925.000,- per gemeente. Dit bedrag voldoet aan de richtlijnen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld t.a.v. vrij uitkeerbaar vermogen. In artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wanneer en op welke wijze de gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven. Hierin is in artikel 37 opgenomen dat de regeling een looptijd heeft tot 1 januari 2024 of tot zoveel eerder nadat 90% van de binnen het bedrijvenpark door of namens het Algemeen Bestuur vervaardigde uitgeefbare grond is verkocht aan derden én door het Algemeen Bestuur is ingestemd met de uitgangspunten, de organisatorische vormgeving en de financiering betreffende het parkmanagement.
Het bestuur van KBP is op dit moment voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een liquidatieplan per 31 december 2022. 

Metropoolregio Eindhoven
Op basis van de conceptbegroting 2023 op hoofdlijnen van de Metropoolregio Eindhoven stijgen de gemeentelijke bijdragen voor de regionale opgaven, Brainport Development, Stimuleringsfonds en het RHCe vanaf 2023 per saldo met circa € 2.000,-. In 2022 zal met de nieuwe gemeenteraden een proces worden doorlopen om te komen tot een nieuw samenwerkingsakkoord en zal de conceptbegroting 2023 in het najaar verder uitgewerkt worden in het nieuwe concept-Werkprogramma 2023.  

Vervolgonderzoek bedrijventerreinen de Kempen
In 2022 zijn alle bedrijfskavels in de Kempen uitverkocht. Daarom is eind 2021 gestart met de voorbereidingen voor nieuw aanbod in de Kempen voor grote en kleine kavels. Het beleid van afgelopen jaren is geëvalueerd, de ambities zijn bepaald en er is onderzoek uitgevoerd naar toekomstige vraag en behoefte. Ook is onderzocht of de bestaande bedrijventerreinen de vraag kunnen opvangen. Dat blijkt niet het geval en er is vraag naar uitbreiding van de bedrijventerreinen in de Kempen. De vervolgstap is daarom een locatieonderzoek en een participatieproces. Dit moet leiden tot een nieuw plan voor aanbod van bedrijfskavels in de Kempen. Voor de vervolgstap ramen we voor 2022 en 2023 een bedrag van € 25.000,-.

Handel en ambacht
Van de deelnemende gemeenten wordt alsnog een bijdrage ontvangen voor het onderzoek van de werklocaties in de Kempen. De lasten zijn reeds verdisconteerd in onze begroting.

Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten
In de vergadering van 16 december 2021 heeft uw raad besloten arbeidsmigranten die niet op recreatieve locaties verblijven te betrekken in de heffing van de toeristenbelasting (R21.156). Het tarief hiervan is vastgesteld op 50% van het reguliere tarief. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd door een arbeidsmigrant voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen, en anderzijds het ook een stimulans is voor een arbeidsmigrant om zijn huisvester ervan te overtuigen dat hij liever in een SNF gecertificeerde woning/verblijf zit. De opbrengst toeristenbelasting kan hiermee met € 70.000,- verhoogd worden.
Het bestand van locaties waar arbeidsmigranten zich bevinden dient actueel te worden gehouden, maar is het ook nodig om de ontvangen aangiftes op regelmatige basis te controleren op juistheid en volledigheid. Uitgaande van het huidige aantal aangiftes van recreatieve ondernemers en een eerste inschatting van het aantal nieuwe aangiftes dat tegemoet kan worden gezien van ondernemers die arbeidsmigranten huisvesten, bedragen de structurele lasten van toezicht en controle ca € 13.000,- op jaarbasis.

Vrijetijdseconomie
Wij hebben het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2022-2026 vastgesteld. Middels raadsmededeling R21.179 hebben wij uw raad geïnformeerd waarom er een nieuw UVP2 is opgesteld en hoe dit traject is verlopen. Het UVP2 wordt financieel ondersteund door de vijf Kempengemeenten. De kosten van de projecten zijn gebaseerd op de ervaringen van het UVP1. Om te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten is gekozen voor een bijdrage en verdeelsleutel op basis van inwoneraantal per 1 januari  2021. Op basis hiervan bedraagt de bijdrage van de gemeente Bladel voor de jaren 2022 tot en met 2026 € 45.000,-. Voor de afwikkeling van de regionale visie ruimtelijke vrijetijdseconomie worden in 2022 nog kosten verwacht voor een bedrag van € 5.000,-. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
winstuitkering KBP i 925
bijdrage MRE s -2 -2 -2 -2
projectkosten locatieonderzoek en participatieproces i -25 -25
bijdrage CM verlenging BIZ-verordeningen i -18
onderzoek toeristenbelasting naar arbeidsmigranten i -16
onderzoek toeristenbelasting naar arbeidsmigranten s -13 -13 -13 -13
toeristenbelasting naar arbeidsmigranten s 69 70 70 70 70
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP2) s -50 -45 -45 -45 -45
mutaties economie 885 -15 10 10 10
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering -79 n -2 n -81 n
regionale samenwerking -54 n -54 n
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) -46 n -46 n
overige infrastructuur -1 n -1 n
organisatie:
werkgelegenheid -171 n -1 n -172 n -2 n -2 n -2 n -2 n
overleg/ beheer/ samenwerking -160 n -58 n -218 n -25 n
promotie -75 n -65 n -140 n -58 n -58 n -58 n -58 n
Totaal lasten -586 n -126 n -712 n -85 n -60 n -60 n -60 n
Baten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering 75 v 1 v 76 v
regionale samenwerking
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) 28 v 925 v 953 v
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg/ beheer/ samenwerking 11 v 14 v 25 v
promotie 1.214 v 70 v 1.284 v 70 v 70 v 70 v 70 v
Totaal baten 1.328 v 1.010 v 2.338 v 70 v 70 v 70 v 70 v
Geraamd saldo van baten en lasten 742 v 884 v 1.626 v -15 n 10 v 10 v 10 v
(- = nadeel en + = voordeel)