Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 ppn na wijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
Bestuur en ondersteuning -1.856 n -164 n -2.020 n -148 n -148 n -148 n -148 n
- Overhead en ondersteuning organisatie -6.043 n -509 n -6.552 n -526 n -522 n -529 n -320 n
- Algemene dekkingsmiddelen -636 n 73 v -563 n 546 v -73 n -137 n -120 n
Veiligheid -1.759 n -118 n -1.877 n -103 n -71 n -55 n -57 n
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.574 n -342 n -2.916 n -296 n -305 n -295 n -434 n
Economische zaken -585 n -125 n -710 n -85 n -60 n -60 n -60 n
Onderwijs -3.124 n -1.426 n -4.550 n
Sport, cultuur en recreatie -4.465 n -378 n -4.843 n -101 n -247 n -207 n -201 n
Sociaal domein -22.598 n -1.421 n -24.019 n -478 n -628 n -723 n -745 n
Volksgezondheid en milieu -5.577 n -307 n -5.884 n -271 n -175 n -184 n -229 n
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) -7.006 n 1.122 v -5.884 n -2.186 n -572 n -609 n 239 v
Baten
Bestuur en ondersteuning 499 v 110 v 609 v 4 v 4 v 4 v 4 v
- Overhead en ondersteuning organisatie 225 v 10 v 235 v -31 n 10 v 10 v 10 v
- Algemene dekkingsmiddelen 40.879 v 666 v 41.545 v 1.952 v 2.957 v 3.415 v 2.239 v
Veiligheid 90 v 82 v 172 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 79 v 105 v 184 v
Economische zaken 1.329 v 1.010 v 2.339 v 70 v 70 v 70 v 70 v
Onderwijs 274 v 1.196 v 1.470 v
Sport, cultuur en recreatie 533 v 17 v 550 v
Sociaal domein 2.629 v 497 v 3.126 v 70 v 123 v 123 v 123 v
Volksgezondheid en milieu 4.216 v 184 v 4.400 v 32 v 60 v 65 v 116 v
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 5.511 v -858 n 4.653 v 1.341 v 178 v 90 v -507 n
Totaal lasten -56.223 n -3.595 n -59.818 n -3.648 n -2.801 n -2.947 n -2.075 n
Totaal baten 56.264 v 3.019 v 59.283 v 3.441 v 3.405 v 3.780 v 2.058 v
Saldo van baten en lasten 41 v -576 n -535 n -207 n 604 v 833 v -17 n
Toevoeging reserves -717 n -707 n -1.424 n -255 n -47 n 65 v 75 v
Onttrekking reserves 3.030 v 452 v 3.482 v 965 v 244 v 234 v -127 n
Geraamd resultaat / algemene reserve 2.354 v -831 n 1.523 v 503 v 801 v 1.132 v -69 n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. De perspectiefnota 2022 sluit dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel overschot van € 303.000,-. Alle planjaren zijn structureel sluitend. 

In onderstaand overzicht worden de gekantelde structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.

Geact.meerjarenperspectief 2022 2023 2024 2025 2026
(bedragen x € 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2022 v 2.253 v 423 v 326 v 273 v 273
bestuur en ondersteuning n -91 n -145 n -144 n -144 n -144
overzicht van de kosten van overhead n -189 n -296 n -306 n -313 n -303
algemene dekkingsmiddelen v 321 v 2.178 v 2.883 v 3.300 v 2.190
veiligheid n -20 n -67 n -68 n -52 n -54
verkeer en vervoer n -164 n -296 n -305 n -295 n -434
economie v 19 v 10 v 10 v 10 v 10
onderwijs n -1
sport, cultuur en recreatie n -226 n -101 n -247 n -207 n -201
sociaal domein n -53 n -454 n -505 n -600 n -623
volksgezondheid en milieu n -84 n -252 n -108 n -113 n -113
VHROSV v 274 n -169 n -170 n -184 n -183
structureel meerjarenperspectief v 2.039 v 831 v 1.366 v 1.675 v 418
mutaties reserves structureel n -34 n -25 n -26 n -35 n -115
totaal structureel v 2.005 v 806 v 1.340 v 1.640 v 303
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2022 v 102 v 635 v 241 v 290 v 290
bestuur en ondersteuning v 1.063 v 23 n -26 v 85 v 64
overzicht van de kosten van overhead n -310 n -261 n -206 n -206 n -8
algemene dekkingsmiddelen v 418 v 320 n -23 n -71
veiligheid n -17 n -33
verkeer en vervoer n -73
economie v 866 n -25
onderwijs n -229
sport, cultuur en recreatie n -135
sociaal domein n -870 v 45
volksgezondheid en milieu n -39 v 14 n -7 n -7
VHROSV n -10 n -676 n -224 n -335 n -85
incidenteel meerjarenperspectief v 766 v 42 n -222 n -196 v 190
mutaties reserves incidenteel n -1.247 v 713 v 250 v 250
totaal incidenteel b n -481 v 755 v 28 v 54 v 190
totaal begrotingsresultaat a+b v 1.524 v 1.561 v 1.368 v 1.694 v 493
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -2.355 n -1.058 n -567 n -562 n -562
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -831 v 503 v 801 v 1.132 n -69
(- = nadeel en + = voordeel)